جمعه، آذر ۲۲، ۱۳۸۷

1160شهردار از سراسر فرانسه، خواستار حذف نام مجاهدین ازلیست تروریستی اتحادیه اروپا شدند

1160شهردار از سراسر فرانسه، خواستار حذف نام مجاهدین ازلیست تروریستی اتحادیه اروپا شدند
11:33:31 AM 1387/9/22
كنفرانس مطبوعاتي پاريس با شركت رئيس جمهور برگزيده مقاومت
كنفرانس مطبوعاتي پاريس با شركت رئيس جمهور برگزيده مقاومت

در یك كنفرانس مطبوعاتی كه ظهر روز جمعه 22آذر در منطقه اول پاریس با حضور رئیسجمهور برگزیده مقاومت برگزار شد، بیانیه 1160 شهردار ازسراسر فرانسه درحمایت از مقاومت ایران و فراخوان شهرداران به دولت فرانسه براى حذف نام مجاهدین ازلیست تروریستی اتحادیه اروپا اعلام شد.

این بیانیه ازسوی1160شهردار از 97 استان فرانسه كه 135تن ازآنان نمایندگان مجلس ملی و 31تن از آنان اعضای سنای فرانسه و 40تن ازآنان رئیس یا معاون شوراهای منطقهیی فرانسه هستند امضاشده است.
شهرداران اكثر شهرهاى استان والدواز فرانسه كه پیشگام این ابتكار عمل بودهاند. این بیانیه را امضا كردهاند.

در آغاز كنفرانس مطبوعاتی آقای ژان پیربكه شهردار اور سور اواز و نماینده سابق مجلس ملی فرانسه كه ریاست كنفرانس را برعهده داشت، با ابراز خوشوقتی از ابتكارعمل شهرداران كه ازسراسر فرانسه از مقاومت ایران حمایت كردهاند، گفت: ما این حركت را در استان وال دواز شروع كردیم و در اولین كنفرانس مطبوعاتی در مركز استان والدواز حمایت 60شهردار این استان از مقاومت ایران اعلام شد. این ابتكار عمل بهسرعت گسترش یافت و شهرداران شهرهاى بزرگ وكوچك در سراسر فرانسه را در برگرفت و من اكنون این سندها را كه ازسوی 1160شهردار فرانسوی باگرایشهای مختلف امضاشده، به خانم رجوی تقدیم میكنم.
خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران