پنجشنبه، آذر ۲۱، ۱۳۸۷

كمیسیون خارجی مجلس ایتالیا، دولت این كشور را به «ضرورت احترام كامل بهحكم دادگاه عالی عدالت اروپا» متعهد نمود


كمیسیون خارجی مجلس ایتالیا، دولت این كشور را به «ضرورت احترام كامل بهحكم دادگاه عالی عدالت اروپا» متعهد نمود
1:20:52 AM 1387/9/20
پارلمان ايتاليا
پارلمان ايتاليا

در پی صدور بیانیههای اكثریت پارلمان و اكثریت سنای ایتالیا درحمایت از مقاومت ایران، كمیسیون خارجی مجلس این كشور قطعنامهیی را به تصویب رساند و ضمن یاد آوری روند صدور احكام دادگاههای انگلستان ودادگاه عدالت اروپا، دولت ایتالیا را به «ضرورت احترام كامل بهحكم دادگاه عالی عدالت اروپا» متعهد نمود.

درقطعنامه مصوب كمسیون خارجی پارلمان اروپا با یاد آوری، حکم صادره در تاریخ 12دسامبر 2006 از طرف دادگاه عدالت اروپا كه تصمیم مورخ 21دسامبر 2005 شورای وزیران را باطل اعلان میكند و همچنین با یاد آوری احكام دادگاههای انگلستان مبنی برحذف نام مجاهدین ازلیست ممنوعه میافزاید: در 23ژوئن 2008 هر دو مجلس انگلستان به اتفاق آرا قطعنامهیی تصویب كردند كه توصیف تروریسم در مورد مجاهدین خلق ایران را لغو نمود و در 24ژوئن وزیر كشور بریتانیا رسماًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست سازمانهای ممنوعه بریتانیا حذف كرد.

قطعنامه میافزاید: در حمایت از حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمانهای تروریستی اروپا اخیرا بسیاری از سناتورها و نمایندگان پارلمان از اكثریت و اپوزیسیون و نیز بیش از نیمی از اعضای پارلمان فعلی بیانیه‌ هایی با همین مضمون را امضاء کردند.

قطعنامه كمسیون خارجی مجلس ایتالیا میافزاید: درچهاردهم ژوئن 2007، كمیسیون خارجی مجلس نمایندگان قطعنامه شماره 00196-7 را در مورد لیست اتحادیه اروپا مربوط به اشخاص و سازمانهای درگیر در فعالیتهای تروریستی تصویب كرد كه در آن: دولت را متعهد میكندكه در جلسه شورای وزیران اتحادیه اروپا، ایتالیا از احترام كامل بهحكم 12دسامبر 2006 دادگاه عدالت اروپا حمایت بهعمل آورد…

در 28ژوئن 2008 در پاریس، یك گردهمایی مسالمت آمیز با شركت حدود 70هزار ایرانی مهاجر در حمایت از طرح خانم مریم رجوی رئیسجمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای برقراری یك دولت دموكراتیك مبتنی بر آرای مردم در ایران برگزار شد و در 23ژوئیه 2008، خانم مریم رجوی در یك كنفرانس مطبوعاتی در محل پارلمان ایتالیا و نیز در یك جلسه درباره حقوقبشر در رم شركت كرد و با شخصیتهای سیاسی از گروههای مختلف سیاسی دیدار نمود.

قطعنامه مصوب كمسیون خارجی پارلمان ایتالیا در بخش پایانی خودبا تأكید براین كه مجاهدان مستقر درشهر اشرف «تحت حفاظت نیروهای چندملیتی به رهبری آمریكا بر اساس كنوانسیون4 ژنو میباشند»، دولت ایتالیا را نسبت به تضمین قوانین و كنوانسیونهای بینالمللى و اصل نانرفولمان و همچنین نسبت به «ضرورت احترام كامل بهحكم دادگاه عالی عدالت اروپا» -احكامی كه تصمیمات شورای وزیران را علیه مجاهدین باطل نموده- متعهد كرده است.