سه‌شنبه، آذر ۱۹، ۱۳۸۷

رایس بر ضرورت جلوگیری از دستیابى رژیم به سلاح اتمی تاكید كرد

رایس بر ضرورت جلوگیری از دستیابى رژیم به سلاح اتمی تاكید كرد
6:11:42 AM 1387/9/19
كاندوليزا رايس
كاندوليزا رايس

وزیر امور خارجه آمریكا، طی گفتگویی با تلویزیون فاكس نیوز بر ضرورت جلوگیری از دستیابى رژیم ایران به سلاح اتمی و اعمال تحریمها علیه این رژیم تاكید كرد.
فاكس نیوز از كاندولیزا رایس پرسید: جرج بوش روز جمعه سخنرانی مهمی ایراد كرد و سیاستهای خود طی دو دوره ریاست جمهوریاش در زمینه خاورمیانه را مورد بررسی قرار داد. او در بخشی از سخنانش گفت برای حفظ امنیت مردم و صلح جهانی، آمریكا به رژیم ایران اجازه نخواهد داد سلاح هستهای تولید نماید.
آیا این حقیقت ندارد كه رژیم ایران امروز نسبت به هشت سال پیش به تولید سلاح هستهای نزدیكتر شده است؟

وزیر خارجه آمریكا در پاسخ گفت: رژیم ایران كماكان در پی تكنولوژی است كه به دستیابى به این سلاح راه میبرد. این امری روشن است. اما رژیم ایران از طرف دیگر، با تحریمهای سنگینی روبهرو است. تحریمهایی نه تنها از سوی سازمان ملل متحد، بلكه از سوی برخی كمپانیها یا بانكهایی كه دیگر خواستار معامله و مراوده با این رژیم نیستند، اعمال مىشود. انزوای رژیم ایران، عمیقتر شده است. اكنون نارضایتی كه نسبت به برنامه هستهای رژیم ایران در سطح جهانی وجود دارد، بیش از هر زمان دیگری است.

فاكس نیوز سپس این سوال را طرح كرد: اگر چه رئیسجمهور آمریكا میگوید، ما اجازه نخواهیم داد كه رژیم ایران سلاح هستهای تولید كند، اما مانع این رژیم در تولید سلاح هستهای نشدهایم.

كاندولیزا رایس گفت، ما در این زمینه به تلاشی سخت دست زدهایم و با جامعه جهانی در حال همكاری هستیم تا اطمینان یابیم رژیم ایران به این تكنولوژی دست نمییابد. ما در مورد رژیمی سخن میگوییم كه به دنبال غنیسازی و قابلیت فرآیندسازی است. ما روی این موضوع مصمم هستیم كه رژیم ایران با چنین تكنولوژی قابل اعتماد نیست. ما به فشار خود بر رژیم ایران ادامه میدهیم.