شنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۸۷

نمایش آخر این بازی منم


Problems viewing videos?

Download latest Windows Media Player


قباحت تشويق فاشيسم


قباحت تشويق فاشيسم

سرمقاله

لرد فريزر، دادستان سابق اسكاتلند در مقاله‌يي كه روز 15ارديبهشت 87 در واشينگتن تايمز منتشرشد، نوشت:«در هفته‌هاي آينده، بزرگ‌ترين حلوايي كه اتحاديه اروپا و انگليس در سالهاي گذشته به رژيم ايران عرضه كرده‌اند، احتمالاً به وسيله دادگاههاي انگلستان و اروپا از چنگشان در آورده مي‌شود. قرار دادن نام سازمان مجاهدين خلق ايران بزرگترين گروه اپوزيسيون دموكراتيك ايران در ليست تروريستي، بزرگترين مشوقي بودكه تاكنون به رژيم ايران داده شده است». اين عبارت كوتاه، موجي از خشم و لجن‌پراكني را در رسانه‌هاي رژيم برانگيخت. غيظ طاقت‌فرساي آخوندها از مهر ابطال عدالت بر«بزرگترين مشوق غرب» قابل فهم است. آن چه فهمش ـ لااقل براي كساني كه روي شعور و شرف دولتمردان مماشاتچي حساب مي‌كنند ـ دشوار مي‌نمايد، وقاحت مدعيان لائيسيته در ارائه و ادامه «مشوق» آغشته به خوني است كه استبداد ديني براي تشديد سركوب و شكنجه و اعدام از آن استفاده مي‌كند. در اكتبر2004، وقتي خبرگزاري فرانسه از معامله سه وزيرخارجه تروئيكاي اروپا (استرا، فيشر، دوويلپن) با دولت خاتمي براي تعليق غني‌سازي در ازاي حفظ نام مجاهدين در ليست تروريستي و «احترام به‌قوانين طرفين»پرده برداشت، ليگ حقوق بشر فرانسه و فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر اعلام كردند: «چنين معامله‌يي بيانگر تحقير تمامي پرنسيپهاي حقوق بين‌الملل است. “احترام گذاشتن” به‌ قوانين دولت ايران، يعني، از جمله، رضايت‌دادن به فقدان دموكراسي، دستگيريهاي خودسرانه، بستن روزنامه‌ها، حكم اعدام يا شكنجه، كه به‌صورت قاعده در آمده است. طراحان اين پيشنهاد، با مبادله نمودن حفظ يك سازمان ـ مستقل از هر قضاوتي كه در مورد آن وجود داشته باشدـ در ليست سازمانهاي تروريستي، در ازاي يك تحول سياست هسته‌يي ايران، ثابت مي‌كنند كه اين ليست داراي خصلتي خودسرانه بوده و صرفاً از تصميم سياسي دولتها ناشي مي‌شود». وقاحت اين سياست خودسرانه به حدي است كه ميليبند و جكي اسميت بعد از اعلام حكم دادگاه انگلستان، نه تنها از احقاق حق مجاهدين و ملت ايران، بلكه ازحكومت قانون وحكم قاضي‌القضات كشور خودشان هم ابراز دلسردي كردند!
اين وقاحت شكست‌خورده، نبايد قباحت تشويق فاشيسم به‌رغم تجربه تلخ خونين‌ترين جنگ تاريخ بشر را پنهان كند. راه جنگ جهاني دوم با سياست مماشات و رضا‌دادن به سركوب مقاومان آلماني هموار شد و بعدها مارتین نیمولر، كشيش شريف آلماني دردمندانه نوشت:«وقتي کمونیست‌ها را بردند، سکوت کردم زیرا کمونیست نبودم. سوسیالیستها را به بند كشيدند خاموش ماندم، زيراسوسیالیست نبودم. کارگران اتحادیه را بردند اعتراض نکردم، چون مرا با اتحادیه، کاری نبود. یهودیها را بردند سکوت کردم، زیرا یهودی نبودم. وقتی‌برای بردن خودم آمدند، دیگر کسی نبود تا نوايي در اعتراض سردهد».
چهارسال پيش مريم رجوي برچسب تروريستي به‌ مقاومت ايران را «ناديده‌گرفتن اراده يك ملت براي تغيير در ايران است» توصيف كرد و گفت: «قرارداد مونيخ دست‌اندازي هيتلر به شرق اروپا را ناديده گرفت. امروز حق يك ملت براي دستيابي به آزادي نفي مي‌شود…به ياد بياوريم كه روز بعد از قرارداد‌ 1938مونيخ، وينستون چرچيل در پارلمان انگلستان گفت: “شما بين جنگ و تسليم خفت‌بار، ننگ و تسليم را انتخاب كرديد ولي متعاقباً جنگ را خواهيد داشت”» (سخنراني« راه حل سوم» درپارلمان اروپاـ استراسبورگ).
آيا ننگ مماشات چمبرلني بيشتراست يا نكبت تشويق فاشيسم مذهبي ازطريق همدستي در سركوب مقاومتي با120هزارشهيدراه آزادي؟
برداشتی از سرمقالهُ نشریهُ مجاهد شمارهُ 909

چهارشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۸۷

تهاجم موشکی به اشرف در اوج ذلالت در مقابل لغو برچسب تروریستی.

تهاجم موشکی به اشرف در اوج ذلالت در مقابل لغو برچسب تروریستی.
تنها سه هفته از صدور حکم دادگاه استیناف انگلستان مبنی بر لغو برچسب تروریستی بر علیه مجاهدین، رژیم آخوندی، پاسداری که در اوج استیصال از موج گستردهُ اعتراضات مردمی در داخل و خارج مواجه گشته است و مثل همیشه عاجز از پیدا کردن راه فرار و درمان دردهای بی درمان خود در فاز انحلال و سرنگونی تام و تمام خویش می باشد و از بسیج مزدوران بسیجی خود در مقابل سفارت انگلستان در تهران و بیان سوزش خود از لغو برچسب تروریستی بر عیه مجاهدین و اعتراض رسمی به سفیر انگلستان در ایران نیز طرفی نبست و گوش شنوایی پیدا ننمود که به خزعبلات ضد ملی و ارتجاعی به اصطلاح ضد امپریالیستیش را پشیزی ارزش بگذارد وبشنود و زوزه های سران رژیم از ترس مرگ از دست مقاومت آزادی بخش را شنوا باشد با تمام یاُس و درماندگی از مرگ تام و تمام خود با موشکهای گراد به قرارگاه پایداران مقاومت و رزم با رژیم ملا سالاری تهاجم نمود. این تهاجم نشان از قدرت و توانایی این رژیم نیست بلکه دقیقاُ نشان رعشه های مرگ و نیستی تام و تمامش در سال سرنوشت و سرنگونی میباشد. رهبر مقاومت با چه درایتی در پیام اخیر خود سال جاری را سال رقم خوردن سرنوشت رژیم آخوئدی، پاسداری بیان نموده اند! این تهاجم نشان از بیرون ریختن تضاد های درونی رژیم در مقابل پس لرزه های ناشی از اعتراضات داخلی و سرریز کردن آن تضادها به بیرون از خود و اینبارهم بر سر دشمن شمارهُ یک خود یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران میباشد. این خصیصهُ تمامی نظامهای دیکتاتوری و ضد خلقی میباشد که این رژیم پلید فاشیسم مذهبی از تمامی دیکتاتورهای تاریخ سبقت هزار برابر ی گرفته است و در تمام طول حیات ننگین و حکومت ضدبشری خود هر موقع که کفگیرش در مواجهه با تضاد های درونی خود به ته دیگ میخورد تلافیش را بر سر دشمن اصلی خود یعنی مجاهدین خلق ایران سرریز نموده است. اشرف این دژ مقاومت و پایداری 5 سال است که توسط نیروهای اعتلاف به رهبری آمریکا در عراق به خون نشسته، خلع سلاح گشته و هنوز زخم ناشی از بمبارانهای نیروهای اعتلاف برپایگاه های مجاهدین در نوار مرزی درمان نگشته است و آن خونهای به ناحق ریخته شده در جریان بمبارانهای هوایی خشک نگشته است. از زمان قبول آتش بس توسط این رژیم پلید با دولت وقت عراق در سال 1367 تا کنون، ترورهای کور، تهاجم با انواع و اقسام موشک، پرتاب خمپاره و مینی کاتیوشا، کمین گذاری بر سر راه اکیپهای مجاهدین در مسیر تردد به بغداد و گرفتن انتقام از مردم عراق که برای مجاهدین کار میکنند کوتاهی ننموده. این آخرین تهاجم این رژیم رو به زوال نیست و تا هنگامی که آخرین نفسهای خود در فاز سرنگونی میکشد از این تشبثات دست نخواهد شست. 5 سال است که اشرف و ساکنان آن زیر پوش حفاظتی نیروهای اعتلاف ومورد حمایت از کنوانسیون چهارم ژنو میباشند. تهاجم به اشرف در این مقطع تهاجم به نیروهای اعتلاف و مردم شریف عراق، از جمله 2میلیون و پانصدهزار عراقی شریف و دلیر حامی مجاهدین، و تهاجم به قوانین کنوانسیون ژنو میباشد. این یک عمل تروریستی بر علیه قوانین بین المللی میباشد، نه تنها تهاجم به اشرف، سمبل مقاومت و پایداری بر علیه ملاهای حاکم بر ایران زمین ما.
این تشبثات در سرفصل سال سرنوشت، راه را بیشتر برای تهاجم نهایی مقاومت برای جارو نمودن این رژیم پلید و جرثومهُ تروریسم دولتی در سطح جهانی و داخلی باز و تسریع مینماید. جهان نه بزرگ خود به این رژیم پلید و سرانگشتان تروریسم اسلامی آن گفته است، دیگر هیچ جایی برای تنقس این رژیم باقی نماتده است، و دیگر هیچ فرجه ای برای بقای خود حتی با مسلح شدن به سلاح اتمی هم نخواهد داشت. به مثل لاشهُ متعفن در هنگام دست و پازدن در زمان مرگ به هر خس و خاشاکی متوصل میشود تا برای خود فرجُه بقا پیدا کند، ولی هیهات مناذله! این اشرف سمبل شرف و ایمان است که همچون خورشید گدازان برتارک تاریخ جهان میدرخشد. 80 میلیون ایرانی چشم براه بدرقه از پیشقراولان آزادی ستان میباشند و این روز نزدیک و نزدیکتر میشود. پس بایدکه کمربندهای خودرا برای تهاجم سرنوشت ساز نهایی صفت و محکم ببندیم ودر کیمن آن روز و ساعت سین، به کیمن برای زدن ضربهُ نهایی به سرانگشتان این رژیم در داخل و خارج بنشینیم. به امید آن روز شیرین و میمون که بسیار نزدیک است.
م طحانی
ایران زمین
Mo.Tahani@googlemail.com

سه‌شنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۷

تعرض جنگى و حمله موشكى رژيم آخوندى به شهر اشرف

تعرض جنگى و حمله موشكى رژيم آخوندى به شهر اشرف
10:51:32 PM 1387/3/6
حمله تروريستى رژيم آخوندي با موشكهاي گراد به شهر اشرف
حمله تروريستى رژيم آخوندي با موشكهاي گراد به شهر اشرف

اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق ايران
حمله موشكی رژیم ملایان به شهر اشرف
جنایت جنگی در خاك عراق علیه افراد حفاظت شده طبق كنوانسیون چهارم ژنو
فراخوان به شورای امنیت ملل متحد، نیروی چند ملیتی و دولت عراق
برای مجازات فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران و خلع ید از این رژیم در عراق،
اخراج پاسدار كاظمی قمی سركرده نیروی تروریستی قدس در بغداد

رژیم جنگ افروز آخوندی در ساعت چهار و بیست دقیقه بعد از ظهر امروز دوشنبه 6خرداد ماه 1387، شهر اشرف، را در یك تعرض آشكار جنگی با موشك های موسوم به گراد، هدف حمله قرار داد.
روی بدنه موشك ها به زبان فارسی تاریخ ایرانی 24-5- 1384 به چشم میخورد. كه معادل 15اوت 2005 می باشد. در این حمله موشكی به هیچیك از ساكنان اشرف آسیبی نرسید.
این تعرض جنایتكارانه جنگی در حالی صورت مى گیرد كه سه هفته پس از صدور حكم قطعی دادگاه استیناف انگلستان مبنی بر حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمان های تروریستی ، واكنش های هیستریك فاشیسم مذهبی بشدت ادامه دارد و سردمداران رژیم از خشم و عصبانیت همچون مار به خود می پیچند.
رژیم آخوندها پس ازشكست مفتضحانه در ممانعت از لغو برچسب تروریستی، ماموریت اصلی سفارت خود در بغداد را توطئه علیه ساكنان اشرف قرار داده است.
هدف قرار دادن قرارگاه اشرف كه همگی ساكنان آن افراد حفاظت شده طبق كنوانسیون چهارم ژنو هستند، نقض آشكار حقوق بین الملل ، حقوق انساندوستانه بین المللی و كنوانسیونهای ژنو میباشد و جنایت آشكار و عریان جنگی محسوب میشود.
سازمان مجاهدین خلق ایران ، شورای امنیت ملل متحد، صلیب سرخ بین المللی، كمیساریای عالی پناهندگان، نیروهای چند ملیتی و دولت عراق را به محكوم كردن این جنگ افروزی و جنایت جنگی در خاك عراق علیه افراد حفاظت شده و همچنین به مجازات فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران و خلع ید از این رژیم در عراق فرا میخواند. اخراج پاسدار كاظمی قمی سركرده نیروی تروریستی قدس در بغداد و تعطیل سفارت آخوندها در بغداد كه پایگاه تروریسم و جاسوسی و كانون اصلی ناامن كردن و بی ثبات سازی در عراق است بسیار ضروریست.

سازمان مجاهدین خلق ایران
6خرداد 1387


سخنگوی دفتر اروپایی مجاهدین در اسلو این تعرض جنگی را علامت و جرقهی جنگ افروزی جدیدی از سوی رژیم آخوندها و حاكی از چرخش تعادل علیه این رژیم توصیف كرد. و افزود:
دنیا به چشم می بیند، رژیم ولایت فقیه كه دیگران را از جنگ پرهیز میداد، اكنون بنابر ماهیت ارتجاعی و جنگ افروزانه اش در راستای صدور بحران به خارج از مرزهای ایران، آغازگر دور جدیدی از جنگ شده است. این در حالیست كه رژیم آخوندی به روشنی میداند كه مجاهدین در اشرف از 5سال پیش هیچ سلاحی در اختیار ندارند. هیچگونه عملیات رزمی و نظامی هم انجام نداده اند و حفاظت آنها طبق قوانین و كنوانسیونهای بین المللی بر عهده نیروی چند ملیتی است.
از این پیشتر رهبر مقاومت در پیام نوروزی خود گفته بود كه : « رژیم آخوندی هماوردی جز مجاهدین خلق ایران و جایگزینی جز شورای ملی مقاومت ایران نمییابد و با تمام توان و شدّت و حدّتی جنون آمیز در پی نابود كردن آنهاست». چه گروهك ناچیز و سكت مطرودی كه اینچنین رژیم را به رعشه انداخته است! براستی كه « پرچمداری و درخشش شگرف مریم و شكوه شگفت انگیز ششمین سال پایداری در اشرف كه آدمی را خاضع و خاشع میكند، برای این رژیم دیوانه كننده و غیرقابل تحمل است».
سخنگوی مجاهدین جنایت جنگی امروز را جدی ترین نشانه چرخش تعادل بعد از 5 سال در سال خطیر و تعیین كننده كنونی در مسیر تعیین تكلیف نهایی خواند و به رژیم ابله آخوندی كه گمان میكند بدین وسیله میتواند با حذف برچسب تروریستی مقابله نموده و موازانه جدیدی ایجاد كند، گوشزد كرد: هرچند جنون آخوندها حد و مرز نمی شناسد اما حرف مجاهدان اشرف و عموم جوانان و دانشجویان میهن اسیر را خوب بخاطر بسپارد كه : ما زن و مرد جنگیم ، بجنگ تا بجنگیم!

یکشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۷

عراق قلب میدان نبرد عظیم ایدئولوژیك دوران ما است

عراق قلب میدان نبرد عظیم ایدئولوژیك دوران ما است
8:50:14 AM 1387/3/4
جرج بوش
جرج بوش
رئیس جمهور آمریكا ادامه حضور نیروهای این كشور در عراق را برای مقابله با جاه طلبیهای رژیم ایران ضروری دانست.
جرج بوش در یك سخنرانی در كارولینای شمالی عواقب شكست و موفقیت در عراق را برشمرد و گفت: برخی از شهروندان ما بااین موضوع روبرو هستند كه آیا ماموریت در عراق، ارزش بهایی را كه گرفت، داشت یا خیر. من قویا فكر می كنم كه ارزش آن را داشت.
علت این است: دشمن روشن ساخته است كه عراق قلب میدان نبرد عظیم ایدئولوژیك دوران ما است. این جنگی است بین آنهایی كه شهروندان را می كشند تا اهداف تنفرآمیز خود را گسترش دهند و آنهایی از ما كه به آزادی و صلح علاقه دارند.
ما در 11سپتامبر 2001 دیدیم كه این دشمنان برای كشورمان چه در چنته دارند، و باید هر آنچه در توان داریم برای متوقف ساختن دشمن و اینكه به خواهد به ما مجددا حمله كند، انجام دهیم. عقب نشینی از عراق قبل از آنكه ما به موفقیت دست یافته باشیم، موجب جری شدن القاعده خواهد شد، عقب نشینی قبل از بدست آوردن موفقیت، موجب جری شدن رژیم ایران برای ادامه جاه طلبی های هسته ای و تلاش های آن برای سلطه بر منطقه خواهد شد.عقب نشینی قبل از بدست آوردن پیروزی، موجب ارسال پیامی به تروریست ها و افراطیون در سراسر جهان خواهد شد كه آمریكا ضعیف است و دل و جرات نبردطولانی را ندارد،
عقب نشینی قبل از بدست آوردن پیروزی، برای كشور ما فاجعه بار خواهد بود. این اقدام، امنیت نسل های اینده را به خطر خواهد انداخت و ما اجازه نه خواهیم داد كه این مساله رخ دهد.
رییس جمهور آمریكا در ادامه سخنرانی خود گفت:. موفقیت ما در عراق، شكستی برای جاه طلبی های رژیم ایران در تسلط بر منطقه خواهد بود،
موفقیت در عراق به مردم خاورمیانه نشان خواهد داد كه دمكراسی و آزادی می تواند رشد و نمو پیدا كند، و موفقیت در عراق به جهان این علامت را خواهد فرستاد كه آمریكا عقب نشینی نمی كند، باز نمی گردد، و در برابر ترور عقب نمی نشیند

شنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۷

پس لرزه های سرنگونی رژیم آخوندی، پاسداری و به صحنه آوردن مجدد، ملای خندان!!!پس لرزه های سرنگونی رژیم آخوندی، پاسداری و به صحنه آوردن مجدد، ملای خندان!!!

یادداشت هفته.

پیچ و تابهای اعجوج و ماُ جوج سران رژیم آخوندی، پاسداری و بسیج کلیهُ مزدوران ریز و درشت خود برای بر پایی تظاهرات در مقابل سفارت انگلستان در تهران برای نشان دادن سوزش بالا تا پایین نظامش از حکم دادگاه انگلستان برای برداشتن برچسب تروریستی بر علیه سازمان مجاهدین خلق ایران زبان زد تمام مطبوعات دنیا شده است. لرزش و ترس سران این رژیم پوسیده و پدرخواندهُ تروریسم دولتی در جهان که در زیر پوش اسلام، انقلاب، مردم، و هزار جور ادا و اطوار عجوج و ماُجوج توانسته خود را به مدت سی سال بر مردم ایران و جهان با زور ترور و شانتاژ انفجار و ارسال انتحاریون اسلامی و مرتجع به اقصی نقاط جهان، خود را بقبولاند. این دستگاه پوسیده و ارتجاعی توانسته بود که دل بزرگترین ابرقدرت دنیا را با هزار جور کلک و تزویر و ریا بدست آورد و رییس جمهور وقت آمریکا "آقای بیل کلینتون" را به این وادارند که گوئیا در بین آخوند و ملا، اعجوبه ای به نام سید خندان، آخوند شیاد و پاچه ورمالیده ای به اسم "محمد خاتمی" پیدا شده!!!؟ و انگار که آسمان سوراخ شده و این شیاد خندان ناجی رژیم پا بگور آخوندی، پاسداری به روی ایران زمین و سرزمین شیر و خورشید نازل گشته است!!!؟ و همین دجال بازی و سیاه را سپید و شب را روز نمایاندن باعث شد که "خانم مادلین آلبرایت" سازمان مجاهدین خلق ایران را در لیست تروریستی وزارت امورخارجهُ آمریکا قرار داده و راه مماشات و مذاکره با ملای خندان ظهور کرده در ایران را فراهم نماید.!!!؟ حالا پس از این سالهای سخت و غمگین، درد و رنج مهلک این سالهای سیاه مماشات با آخوند و ملا توسط آمریکا و انگلستان و اروپا!!!، در زمانیکه دادگاه انگلستان به دولت انگلیس فرمان برداشتن برچسب تروریستی و ختم ایجاد محدودیت ها را بر علیه مجاهدین صادر نمود، سران لرزان رژیم به فکر به صحنه آوردن این شیاد خندان به صحنه سیاسی به بن بست رسیدهُ خود افتادند و از قضا از آنجا که بی بی از بی چادری خانه نشین شده!!! این شیاد و عامل اولیهُ در لیست رفتن نام سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست تروریستی وزارت امورخارجهُ آمریکا، بجز اینکه دیگر از رژیم و سران آن بریده و خانه نشینی و خلوت گزینی وبازنشسته شدن را انتخاب نموده، به زبان نیاورد و با اذعان خود این را بیان نمود که "دیگر دورهُ با خنده، سر مجاهدین و مقاومت را در مجامع بین المللی بریدن هم به پایان خط خودش رسیده است". شیب تند سرنگونی و شتاب غیر قابل انکاری تمامیت این رژیم را در بر گرفته است. تمامی سران نظام و مهره های ریز و درشت در دستگاه نظامی این رژیم که پس از اتمام دورهُ ریاست جمهوری سید خندان به صحنهُ سیاست رو آورده اند و تمامی پست های کلیدی دولت، مجلس ارتجاع، دستگاه های مجریه و قانونگذاری را پر کرده اند از وحشت و کابوس سرنگونی تام و تمامشان بدست نیروهای مقاومت به رهبری مجاهدین خواب راحت ندارند، مجلس و جلسه و محفلی نیست که به این ترس و واهمهُ خود اذعان ننمایند. و همگی خود را ساکنین کشتی ای می دانند که توسط سرنشینان این کشتی که خود سران ترسان و لرزان این رژیم پلید ملا سالاری هستند سوراخ خواهد شد و کل نظام و سیستم حکومتیشان را به قعر دریای نکبت و پلیدی که خود سازنده آن در دوران حکومتشان بر ایران زمین ما بوده اند خواهند شد. زمانیکه یک پاسدار هزار تیری که سواد خواندن و نوشتن کافی، درک و شناخت کافی از مسائل سیاسی، توان برخورد با مشکلات اقتصادی و اجتماعی را ندارد و هر روز با گفتار، کردار، رفتار و تصمیم گیریهای چپ اندر قیچی خود با تبر نفهمی هایش، به ریشهُ نظام فرتوط خود ضربه می زند و داد و فغان دیگر هم پالکیهایش را در می آورد که "آقای احمدی نژاد خیلی زرنگی برو مسئلهُ گوجه فرنگی و سیب زمینی مردم را حل کن!!!!" براستی که این رژیم پوسیده تر از آن هست که بتواند کوچکترین مشکلی اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و امنیتی را از مردم مان که بطور شبانه روزی در این مشکلات با جان و خون دل خوردن مسائل روزمرهُ خود را حل و فصل مینمایند حل نماید. هیچ راه گریزی برای درو شدن تام و تمام این رژیم رو به اضمحلال نمانده است. تیک تیک ساعت زمان جارو شدن این رژیم را که به شماره افتاده به ما نشان میدهد، حاشا که غافل نمانیم و این ثانیه های سرنوشت ساز و طلایی را از دست بدهیم!!! اعتراضات گستردهُ اخیر دانشجویی در سر تاسر دانشگاه های ایران این ثانیه های طلایی را به تمام مردم دنیا نشان داد. پس با تمام قوا و نیرو به پیش برای آماده سازی و بر پایی قیام سر تاسری و نهایی برای جارو نمودن این جرسومهُ پلیدی و تروریسم دولتی در میهن شیر و خورشید نشان مان ایران.

م طحانی

ایران زمین

جمعه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۷

خرداد، مراسم گراميداشت شهادت بنيانگذاران و دو عضو مركزيت سازمان مجاهدين خلق ايران

خرداد، مراسم گراميداشت شهادت بنيانگذاران و دو عضو مركزيت سازمان مجاهدين خلق ايران
12:20:16 PM 1387/3/3
مراسم چهار خرداد
مراسم چهار خرداد
چهارم خرداد يادآور خاطره جاودان سه تن از سرداران جنبش آزادیخواهی میهن مان ، بنیانگذاران كبیر سازمان مجاهدین خلق ایران، محمد حنیف نژاد، و یاران پاكبازش، مجاهدین شهید سعیدمحسن و ‌علی اصغر بدیع‌زادگان است كه با اراده‌یی استوار و ایمانی خلل‌ناپذیر طرحی نو در فلك مبارزاتی مردم ایران درانداختند.
سی و شش سال پیش در چهارم خرداد سال 1351 بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، به همراه دو تن از اعضای مركزیت سازمان، مجاهدان قهرمان محمود عسگری زاده و رسول مشكین فام در برابر جوخههای تیرباران دیكتاتوری منفور سلطنتی قرار گرفتند. در آستانه چهارم خرداد یاد و خاطره این سرداران را گرامی میداریم و به روان پاك آنها درود میفرستیم.
به همين مناسبت مراسم بزرگداشتى در شهر اشرف برگزار شد كه تصاوير كوتاهى از آن را ملاحظه مىكنيد.گزارش مشروح اين مراسم متعاقبا به اطلاع خواهد رسي

برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران لطفاُ برای تماشای ویدیو اینجا کلیک نمایید


تحریمها علیه رژیم ایران ادامه خواهد یافت

تحریمها علیه رژیم ایران ادامه خواهد یافت
2:22:43 AM 1387/3/3
كاندولیزا رایس
كاندولیزا رایس
كاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریكا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده تحریمها علیه رژیم ایران را تا زمانی كه این رژیم برنامه غنی سازی اورانیوم خود را رها نكرده، ادامه خواهد داد. خبرگزاری فرانسه با مخابره این خبر افزود: رایس با همتای انگلیسی خود دیوید میلیبند هنگام سفر به كالیفرنیا تأكید كرد: ما هرگاه متوجه شویم كه نهادهای رژیم ایران قصد دارند از سیستم مالی بین المللی برای ادامه بازیهای نامشروع و غیر قانونی خود استفاده كنند، به نامگذاری آن نهادها بصورتی تهاجمی ادامه خواهیم داد .

برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران

پنجشنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۸۷

قباحت تشويق فاشيسم

سرمقاله

لرد فريزر، دادستان سابق اسكاتلند در مقاله‌يي كه روز 15ارديبهشت 87 در واشينگتن تايمز منتشرشد، نوشت:«در هفته‌هاي آينده، بزرگ‌ترين حلوايي كه اتحاديه اروپا و انگليس در سالهاي گذشته به رژيم ايران عرضه كرده‌اند، احتمالاً به وسيله دادگاههاي انگلستان و اروپا از چنگشان در آورده مي‌شود. قرار دادن نام سازمان مجاهدين خلق ايران بزرگترين گروه اپوزيسيون دموكراتيك ايران در ليست تروريستي، بزرگترين مشوقي بودكه تاكنون به رژيم ايران داده شده است». اين عبارت كوتاه، موجي از خشم و لجن‌پراكني را در رسانه‌هاي رژيم برانگيخت. غيظ طاقت‌فرساي آخوندها از مهر ابطال عدالت بر«بزرگترين مشوق غرب» قابل فهم است. آن چه فهمش ـ لااقل براي كساني كه روي شعور و شرف دولتمردان مماشاتچي حساب مي‌كنند ـ دشوار مي‌نمايد، وقاحت مدعيان لائيسيته در ارائه و ادامه «مشوق» آغشته به خوني است كه استبداد ديني براي تشديد سركوب و شكنجه و اعدام از آن استفاده مي‌كند. در اكتبر2004، وقتي خبرگزاري فرانسه از معامله سه وزيرخارجه تروئيكاي اروپا (استرا، فيشر، دوويلپن) با دولت خاتمي براي تعليق غني‌سازي در ازاي حفظ نام مجاهدين در ليست تروريستي و «احترام به‌قوانين طرفين»پرده برداشت، ليگ حقوق بشر فرانسه و فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر اعلام كردند: «چنين معامله‌يي بيانگر تحقير تمامي پرنسيپهاي حقوق بين‌الملل است. “احترام گذاشتن” به‌ قوانين دولت ايران، يعني، از جمله، رضايت‌دادن به فقدان دموكراسي، دستگيريهاي خودسرانه، بستن روزنامه‌ها، حكم اعدام يا شكنجه، كه به‌صورت قاعده در آمده است. طراحان اين پيشنهاد، با مبادله نمودن حفظ يك سازمان ـ مستقل از هر قضاوتي كه در مورد آن وجود داشته باشدـ در ليست سازمانهاي تروريستي، در ازاي يك تحول سياست هسته‌يي ايران، ثابت مي‌كنند كه اين ليست داراي خصلتي خودسرانه بوده و صرفاً از تصميم سياسي دولتها ناشي مي‌شود». وقاحت اين سياست خودسرانه به حدي است كه ميليبند و جكي اسميت بعد از اعلام حكم دادگاه انگلستان، نه تنها از احقاق حق مجاهدين و ملت ايران، بلكه ازحكومت قانون وحكم قاضي‌القضات كشور خودشان هم ابراز دلسردي كردند!
اين وقاحت شكست‌خورده، نبايد قباحت تشويق فاشيسم به‌رغم تجربه تلخ خونين‌ترين جنگ تاريخ بشر را پنهان كند. راه جنگ جهاني دوم با سياست مماشات و رضا‌دادن به سركوب مقاومان آلماني هموار شد و بعدها مارتین نیمولر، كشيش شريف آلماني دردمندانه نوشت:«وقتي کمونیست‌ها را بردند، سکوت کردم زیرا کمونیست نبودم. سوسیالیستها را به بند كشيدند خاموش ماندم، زيراسوسیالیست نبودم. کارگران اتحادیه را بردند اعتراض نکردم، چون مرا با اتحادیه، کاری نبود. یهودیها را بردند سکوت کردم، زیرا یهودی نبودم. وقتی‌برای بردن خودم آمدند، دیگر کسی نبود تا نوايي در اعتراض سردهد».
چهارسال پيش مريم رجوي برچسب تروريستي به‌ مقاومت ايران را «ناديده‌گرفتن اراده يك ملت براي تغيير در ايران است» توصيف كرد و گفت: «قرارداد مونيخ دست‌اندازي هيتلر به شرق اروپا را ناديده گرفت. امروز حق يك ملت براي دستيابي به آزادي نفي مي‌شود…به ياد بياوريم كه روز بعد از قرارداد‌ 1938مونيخ، وينستون چرچيل در پارلمان انگلستان گفت: “شما بين جنگ و تسليم خفت‌بار، ننگ و تسليم را انتخاب كرديد ولي متعاقباً جنگ را خواهيد داشت”» (سخنراني« راه حل سوم» درپارلمان اروپاـ استراسبورگ).
آيا ننگ مماشات چمبرلني بيشتراست يا نكبت تشويق فاشيسم مذهبي ازطريق همدستي در سركوب مقاومتي با120هزارشهيدراه آزادي؟

برداشتی از نشزیهُ مجاهد شمارهُ 909


آکسیون هواداران مقاومت در مقابل جاسوس خانهُ رژیم آخوندی در لندن

آکسیون هواداران مقاومت در مقابل جاسوس خانهُ رژیم آخوندی در لندن
امروز 5 شنبه دوم خرداد 1387 هوداران مقاومت آکسیون اعتراضی در مقابل جاسوس خانهُ رژیم آخوندی، پاسداری در لندن بر گزار نمودند. علت این آکسیون برگزاری تظاهرات خانواده های معدومین عملیات آزادی بخش سازمان مجاهدین خلق ایران در مقابل سفارت انگلستان در تهران در روز 5 شنبه 2 خرداد در رابطه با حذف بر چسب تروریستی بر علیه مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه انگلستان در لندن بود
م طحانی
ایران زمینچهارشنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۷

واكنش هيستريك آخوندها در قبال حكم تاريخى دادگاه انگلستان

واكنش هيستريك آخوندها در قبال حكم تاريخى دادگاه انگلستان
12:41:19 PM 1387/3/1
سفارت انگلستان در تهران
سفارت انگلستان در تهران
حكومت آخوندی درادامه واكنش های زنجیره یی همراه با تهدید وشانتاز علیه حكم تاریخی دادگاه انگلستان درباره لغو نامگذاری تروریستی سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام كرد فردا پنجشنبه در مقابل سفارت انگلستان درتهران علیه این اقدام تظاهرات می كند.
تلویزیون آخوندها گفت:
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌یی اعلام كرد در اعتراض به اقدام ناشایست دستگاه قضایی انگلستان در صدور رای مبنی بر خروج نام سازمان تروریستی منافقین از فهرست سازمان های تروریستی، تجمعی ساعت 1730 دقیقه فردا در مقابل سفارت انگلستان برپا می‌شود .
یاد آوری می شود كه در پی صدور حكم تاریخی دادگاه انگلستان رژیم آخوندی به زنجیره یی از واكنش ها وموضع گیریهای دیوانهوار مبادرت نمود و ازجمله به احضار سفیر انگلستان در تهران دست زد.
روز20اردیبهشت رفسنجانی در نمایش جمعه تهران سوز و گداز كرد كه: «آنها ما را به تروریست پروری متهم می‌كنند، اما خودشان در همین چند روز اخیر، در دادگاه های انگلیس، به تروریست ها حكم عدم تروریست دادند، اینها را به پارلمان هایشان می‌برند».
روز 25اردیبهشت نیز حكومت آخوندی مأموران لباس شخصی خود را تحت عنوان دانشجو به مقابل سفارت انگلیس در تهران اعزام كرد تا به تهدید و شانتاژ و عربده كشی بپردازند.
درپی شانتاژ رژیم آخوندها برای جلوگیری از اجرای رای تاریخی دادگاه استیناف انگلستان و فرستادن چماقداران لباس شخصی به مقابل سفارت انگلستان درتهران، ایرانیان آزاده وحامیان مقاومت ایران، درلندن، دربرابر سفارت خانه رژیم آخوندی یك تظاهرات اعتراضی برپاكردند. در تظاهرات لندن شماری از اعضای برجسته مجلیسن انگلستان ازهرسه حزب اصلی شركت داشتند و درسخنان خود شانتاژ و تهدید دیكتاتوری اخوندها را به شدت محكوم وتأكید كردند ما علاوه بر به اجرا گذاردن این حكم در بریتانیا خواهان این هستیم كه اتحادیه اروپا و آمریكا نیز سریعا نام مجاهدین راز لیست های خود حذف كنند
بارونس ورما عضو مجلس اعیان بریتانیا گفت: بیش از دو دهه مماشات باعث شده آخوندهای شكست خورده متوسل به شانتاژ و تهدید شوند. اما اینجا تهران نیست كه جراثقالهای اعدام مشغول كار باشند.در اینجا حكومت قانون بر قرار است و ما خواستار اجرای حكم دادگاه بریتانیا وهم چنین خارج ساختتن نام مجاهدین ازلیست های اروپا و آمریكا هستیم.
آقای اندرو مكینلی عضو نماینده مجلس عوام و از اعضای ارشد كمیسیون خارجه این مجلس نیز گفت ما دو پیام برای ملایان داریم و آن این است كه سردمداران این رژیم و طرفدارانش باید بدانند كه دیر یا زود باید در مقابل دادگاه هایی كه در یك ایران دمكراتیك بر پا میشود و همچنین در برایر دادگاه های بین المللی پاسخ جنایات خود را پس بدهند. آنهایی كه در صدور به خاورمیانه دست دارند و در عراق كشتار میكنند باید بدانند كه بزودی باید حساب اعمال خود را پس بدهند.

ایرانیان آزاده درقطعنامه این تظاهرات ضمن اشاره به نبرد حقوقی 7 ساله مجاهدین در انگلستان كه به خروج نام سازمان مجاهدین از لیست سازمان های ممنوعه منتهی گردید، تأكید كردند: حكومت قانون و عدالت نمی تواند ملعبه دست آخوندهای جنایتكار حاكم برایران شود. برچسب تروریسم شاخص اصلی دوران مماشات با ملایان بود. امااین دوران به پایان رسیده و اتحادیه اروپا می بایست سیاست جدیدی اتخاذ كند. سفارت خانه ها و كنسولگریهای آخوندها كه مركز جاسوسی و صدور ارتجاع و تروریسم و بنیادگرایی علیه شهروندان ایرانی و خارجی و مركز مبادلات و معامله‌های ممنوعه برای تامین نیازهای پروژه های ضد ملی هسته‌ایی و كشتار جمعی رژیم هستند، باید تعطیل شوند و مأموران سپاه سركوب و ترور پاسداران و سپاه تروریستی قدس باید به محاكم قضایی تسلیم شوند.

خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران

نمایش ویدیوی طنز، دونه دونه


Problems viewing videos?

Download latest Windows Media Player


پیروزی دریافت پناهندگی یک پناهندهُ هم جنس گرای ایرانی، در انگلستان

پیروزی دریافت پناهندگی یک پناهندهُ هم جنس گرای ایرانی ، در انگلستان

مهدی کاظمی یک پناهندهُ هم جنس گرای ایرانی توانست پناهندگی کشور انگلستان را بدست بی آورد و از خطر اعدام 100% خود در صورت بازگرداندن وی به ایران آخوندی،پاسداری نجات یابد

خبر از سایت سی ان ان انگلستان، برای مطالعهُ متن کامل از سایت سی ان ان، لطفاُ اینجا کلیک نمایید

LONDON, England (CNN) -- Britain has granted asylum to Mehdi Kazemi, a gay Iranian student who faced deportation from the United Kingdom and feared execution in Iran for being homosexual, officials confirmed Tuesday.

art.irangay.jpg

Mehdi Kazemi feared persecution if he had to return to Iran.

"We keep cases under review where circumstances have changed, and it has been decided that Mr. Kazemi should be granted leave to remain in the UK based on the particular facts of this case," Britain's Home Office said in a written statement quoting an unnamed UK Border Agency spokesman.

Kazemi's uncle, known as Saeed, says his teenage nephew received an "unconditional" letter of asylum from the Home Office on Monday.

Kazemi, 19, moved to London to study English in 2004 but later discovered that his boyfriend had been arrested by Iranian police, charged with sodomy and hanged.

Fearing the same fate, he applied for asylum in Britain but was denied in 2007.

CLICK HERE FOR ALL STORY FROM CNN TV.
سه‌شنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۸۷

جيمز جفرى: رژیم ایران حمایت بیشتری از گروههای تروریستی بعمل مىآورد

جيمز جفرى: رژیم ایران حمایت بیشتری از گروههای تروریستی بعمل مىآورد
1:52:19 AM 1387/2/31
جيمز جفري
جيمز جفري
جیمز جفری مشاور جرج بوش رئیس جمهور آمریكا از رژیم ایران خواست غنی سازی اورانیوم رامتوقف كرده و از فعالیتهای تروریستی در عراق، لبنان، فلسطین و افغانستان دست بردارد.
وی طی مصاحبه ای گفت رژیم ایران حمایت بیشتری از گروه های تروریستی به عمل آورده و وسایل و تجهیزات بیشتری برای آنها در عراق فراهم كرده است. از سوی دیگر به حمایت از گروه های شبه نظامی حماس، حزب الله و همچنین گروه های تروریستی در افغانستان ادامه می دهد. خواست ما این است كه رژیم ایران به این‌گونه فعالیتهای مخرّب خاتمه دهد.
جیمز جفری افزود رژیم ایران با دخالت هایش در عراق، لبنان و منطقه، تبدیل به نگرانی عمده مردم منطقه شده است. همه كشورهای منطقه باید با سازمان ملل متحد همكاری كنند تا مانع تبدیل رژیم ایران، به یك قدرت اتمی در منطقه گردند.
وی در پاسخ به این سؤال كه بعد از تصویب سه قطعنامه علیه رژیم ایران چه اقداماتی در پیش خواهد بود گفت: به دلیل رفتارهای خطرناك رژیم ایران در غنی سازی اورانیوم، وضعیت تشدید تحریمها تداوم خواهد یافت.

برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران

دوشنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۸۷

جرج بوش: حزب الله از سوی رژیم ایران حمایت می شود

جرج بوش: حزب الله از سوی رژیم ایران حمایت می شود
1:44:35 AM 1387/2/30
ديدار جرج بوش با محمود عباس
ديدار جرج بوش با محمود عباس
جورج بوش، رئیس جمهور آمریكا، پس از دیدار با محمود عباس، رئیس دولت فلسطین گفت: ما درباره عناصر افراطی كه دموكراسی را زیر پا می گذارند نگرانیم.
وی افزود: زمان آن فرارسیده است كه ما قویا در كنار دولت سینیوره، بایستیم. روشن است كه حزب الله از سوی رژیم ایران حمایت می شود.

شنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۷

جنگ اینترنتی رژیم آخوندی، پاسداری با سایتهای مقاومت!

جنگ اینترنتی رژیم آخوندی، پاسداری با سایتهای مقاومت!

از مرداد 1386 که سایت فریاد آشنا (1) را تاُسیس نمودم ولی تا کنون نتوانسته ام بطور قطعی راه اندازی کنم بطور مستمر سیستمهای کامپیوتری من و کلیهُ وبلاگهایم مورد تهاجمات گستردهُ حک و فریز شدن میباشند، مهندسین بزرگترین کمپانی کامپیوتر که من آنها را به کمک طلبیدم عاجز از این هستند که چرا سیستم کامپیوتری من فریز میشه!!!؟ و یا نوشته هایم دیلیت میشه!!!؟ زمان بروز کردن یک صفحه از وبلاگم بیش از یک ساعت طول میکشه و این علتش این هست که زمان بروز کردن، سیستم کامپیوتری من بلاک و فریز میشه واز کار می افته!!!؟ مقالاتی را که وارد میکنم بطور متناوب از وبلاگ دیلیت میشه!!!؟ و یا مقالات وبلاگ و سایت از حالت و شکل نرمال خود خارج میشوند و باید که دوباره مطالب را وارد نمایم!!!؟ دسترسی مستمر به سایت و وبلاگ امکان پذیر نمیباشد و صفحه قابل باز شدن نیست!!!؟

رژیم ضد بشری آخوندی با بکار گیری سیستمهای جدید و پیچیده توان این را داره که در اروپا و آمریکا سیستمهای کامپیوتری ما را حک، فریز، و مورد تهاجمات ویروسی خود قرار بده، من بطور روزانه مورد تهاجمات اینترنتی هستم. در این رابطه رژیم ضد بشری سیستمهای کشورهای غربی،و مزدور را برای حک و حملهُ اینترنتی به کمک گرفته و این را باید به مقامات مسوُل در کشورهای محل اقامت خود ارجاع نموده و خواهان به دادگاه کشاندن آنها گردیم. من از زمان ورودم به دالاس تگزاس در آمریکا از سال 1994 مورد تهاجمات گستردهُ سیستمهای کنترل افکار، سیستمهای جنگهای روانی، قرار گرفته ام و حتی برای یک لحظه در هیچ جای دنیا مرا تنها نگذاشته اند!!!؟ آنها میتوانند به آسانی فکرم را بخوانند و جمله ای که میخواهم بگویم قبل از بیان من، به من بگویند!!! برای آشنایی و مطالعه بیشتر لطفاُ به وبلاگ انگلیسی من مراجعه و ویدیو های یو توب و ایمیلهای ساپورت را مطالعه نمایید (2). رژیم ضد بشری کلیهُ سیستمهای کنترل افکار کشورهای آمریکایی و اروپایی را در این زمینه و بر علیه من بکار گرفته و تمامی شکایتهایم به مراجع قانونی انگلیس تا کنون بی جواب مانده است.!!!؟

از آنجا که جنگ ما با این رژیم ضدبشری تمام عیار و همه جانبه است پس در راستای مقابلهُ با جنگ اینترنتی این رژیم پلید، باید که پاشنه کفشهایمان را محکم ببندیم و وارد این صحنهُ جنگ در اروپا و آمریکا بشویم. باشد که بزودی دم و دنباچه های این رژیم پلید را از صحنهُ دنیا برچینیم و جهان را از این نکبت تاریخی که در ایران زمین ما سر بر آورده راحت و آرام نماییم، پس با این ایمان، پیش برای جنگی همه جانبه با این پلید ترین و خوفناکترین تروریسم دولتی، به سرکردگی رژیم به اصطلاح جمهوری ضد اسلامی. ما پیروزیم زیرا که ما بر حقیم، آینده از آن ماست زیرا دنیا به تروریسم نه خود را گفته است.

(1) سایت فریاد آشنا. www.faryadashena.com

(2) سایت محمد طحانی انگلیسی. http://mo.tahani.googlepages.com

م طحانی

ایران زمین

Mo.Tahani@googlemail.com

رژيم ملايان در استيصال و وحشت از خروج مجاهدين از ليست تروريستي سايتهاي مقاومت را به‌طور هيستريك مورد حمله اينترنتي قرار مي دهد

رژيم ملايان در استيصال و وحشت از خروج مجاهدين از ليست تروريستي سايتهاي مقاومت را به‌طور هيستريك مورد حمله اينترنتي قرار مي دهد

يك هفته پس از صدور حكم دادگاه استيناف انگلستان مبني بر خروج نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستي اين كشور، رژيم درمانده و رو به‌اضمحلال آخوندي، به‌شكل هيستريكي به‌سايتهاي فارسي و خارجي زبان مقاومت از ايران، اروپا و آمريكا حمله نمود. شدت حملات آخوندي آن‌قدر افسارگسيخته بود كه مورد تعجب سرورهاي خدمات دهنده بين‌المللي قرار گرفت.
در اين اقدام زبونانه، رژيم آخوندي بلافاصله پس از صدور حكم تاريخي دادگاه انگلستان به‌نفع مجاهدين، شروع به ايجاد خرابكاري و اخلال در سرور سايتهاي مقاومت نمود تا از افزايش توجهات داخلي و بين‌المللي نسبت به مقاومت ايران ممانعت به‌عمل آورد. اما سردمداران رژيم آخوندي آن قدر از خروج نام مجاهدين از ليست تروريستي در هم‌ريخته و هراسان بودند كه سرانجام براي نشان دادن حقد و كينه خود، تصاوير مستهجن سايتهاي فارسي زبان مزدوران وزارت اطلاعات در خارج از كشور را روي سايتهاي مقاومت قرار دادند.
3سال پيش نيز رژيم ددمنش آخوندي، به‌هنگام روي كارآمدن پاسدار تروريست احمدي‌نژاد, با نقض آشكار قوانين آي. ت. يو و ضوابط حاكم بر ارتباطات و پخش برنامه هاي ماهواره اي به پخش پارازيت روي برنامه هاي ماهواره اي «سيماي آزادي - تلويزيون ملي ايران», مبادرت كرده بود.
در شرايطي كه اختناق مطلق حاكم بر مردم ايران، نقض حق آزادي بيان, سانسور سيستماتيك و پخش اخبار دروغ از سوي رژيم آخوندي بيداد مي كند, ارگانهاي خبري مقاومت، معتبرترين و فعالترين رسانه‌هاي ايراني در جهت اطلاع رساني به مردم ايران و جهان به‌شمار مي‌روند.
فاشيسم مذهبي حاكم برايران با صرف هزينه‌هاي نجومي تلاش مي‌كند تا با حمله و اختلال اينترنتي و ساير شيوه‌هاي خرابكارانه و تروريستي از افشاي سياستهاي سركوبگرانه‌اش عليه مردم ايران و مداخلات تروريستي و بنياگرايانه در عراق، لبنان، فلسطين و افغانستان و هم‌چنين تلاشهايش براي دستيابي به تسليحات اتمي، كه با موفقيت تمام توسط ارگانها و رسانه‌هاي مقاومت صورت گرفته است، ممانعت به‌عمل آورد.
اما اين تلاشها و تشبثات زبونانه و هيستريك، تنها بيانگر مرحلة اضمحلال و سرنگوني رژيمي است كه مرگ خود را در بقا و پيروزي مقاومت ايران مي‌بيند. مقاومت ايران از دبيركل ملل متحد, و ارگانها و سازمانهاي ذيربط بين‌المللي خواهان اتخاذ يك اقدام عاجل بين المللي عليه رژيم آخوندي به خاطر تروريسم ماهواره اي و اينترنتي مي باشد. چنين امري لازمه مقابله با تروريسم افسارگسيخته ملايان كه اكنون به حملات اينترنتي نيز گسترش يافته. مي باشد.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
26 ارديبهشت 1387 (15 مه 2008 )

برداشتی از سایت همبستگی ملی

جمعه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۸۷

علوم، فکر کنید و تایپ نمایید

علوم، فکر کنید و تایپ نمایید
دانشمندان آلمانی سیستم کامپیوتریی اختراع کرده اند که افرادی که مشکلات مغزی برای ارتباط بر قرار کردن دارند میتوانند فقط با فکر خود و بدون استفاده از کی برد کامپیوتر در کامپیوتر تایپ نمایند. این سیستم کامپیوتری میتواند امواج مغزی آنها را ثبت کتد. دو هستهُ الکترود که به سایز لنز چشمی هستند در سر آنها کارگذازی میشود. این هسته های الکترودی آنها را قادر میکند که امواج مغزی فرد بیمار، اعداد و آلفابت روی اسکرین را انتخاب نماید و با این انتخاب آنها را روی کامپیوتر تایپ نماید


برای مطالعه متن کا مل اتگلیسی آن لطفاُ اینجا کلیک نمایید

گزارشی از ساینس و تکنولوژی از سایت بی بی سی


م طحانی


حک شدن سایت اشرف سیتی توسط مزدوران وابسته به رژیم ضد بشری خمینی در عراق

خواهر، برادر، دوستان، رفقا، هموطن گرامی
حک شدن سایت اشرف سیتی متعلق به رزمندگان ارتش آزادی بخش ملی ایران را ملاحظه فرمایید که توسط مزدوران عراقی وابسته به وزارت اطلاعات رژیم آخوندی ،پاسداری به اصطلاح جمهوری اسلامی حک شده است. لطفاُ اینجا کلیک نمایید و اطلاعیهُ حک شدن سایت را ببینید که از طرف مزدوران رژیم از شهر واسط عراق؛ روی سایت شهر اشرف گذاشته شده است.
قابل تذکر میدانم که کلیهُ وبلاگها و سایت من که ساکن و شهروند انگلستان هستم از گزند حک شدن و بلاک شدن در امان نیست
با تمام قوا باید که در مقابل حک شدن و تهاجمات ویروسی و بلاک شدن سایتهایمان که زبان گویای مبارزه امان بر علیه این رژیم آخوندی، پاسداری است مقابله نماییم و با توسل به مراجع قانونی کشورهای محل اقامتمان به مقابله بر خیزیم
همگامی، همصدایی و حمایت شما برای این جنگ اینترنتی بخش جدایی ناپذیر از جنگ ما با این رژیم پوسیده و غدهُ چرکین تروریسم دولتی جمهوری به اصطلاح ضد اسلامی میباشد

لینک سایت شهر اشرفم طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com
http://mu.tahani.googlepages.com/
عکس و اطلاعیهُ مزدوران عراقی رژیم روی سایت شهر اشرف! HACKED BY Iraqi Diver !

! Iraqian Hacker From Wasit City !

! تم خرق الموقع من قبل غواص العراق !

Dear Admin Just SHUT UP And listen To Me , It's right Your Security Was been Good in Fuck Ekur Services But Can't Stopped Me


I'm in the better race
and You :
You are the people who own nothing. You only know how to work with computers due to some special teaching you are being given. Don't Forget Any time Iraqi Diver Was here.

Hay ! Administrator You Must Be Proud Because Iraqi Diver Hacked Your Site

Diver[dot]iraqi[at]gmail[dot]com

! Iraqi Diver Is Not Group Or Team Just a Me !

Welcome 2 My World

نمایش خط قرمز


Problems viewing videos?

Download latest Windows Media Player


نبرد علیه تروریسم و افراط گرایی یك چالش كلیدی عصر ماست

نبرد علیه تروریسم و افراط گرایی یك چالش كلیدی عصر ماست
12:57:51 PM 1387/2/26
درگيريهاي لبنان
درگيريهاي لبنان
رئیس جمهور آمریكا امروز رژیم ایران را حامی اصلی تروریسم در جهان نامید و اعلام كرد: دادن اجازه به این رژیم كه به مرگبارترین سلاح جهان دست پیدا كند، یك خیانت نابخشودنی در حق نسل های آینده خواهد بود. به خاطر صلح هم كه شده، جهان نباید به رژیم ایران اجازه دهد به سلاح اتمی دست پیدا كند. آمریكا قاطعانه در برابر جاه طلبی رژیم ایران برای دست یابى به سلاح اتمی ایستاده است.
جرج بوش با اشاره به سران رژیم ایران گفت: كسانی كه در برابر مردم پاسخگو باشند هرگز در پی خونریزی نیستند. ما باید در كنار كسانی كه عزم جزم كرده اند تا روند سركوبی و ناامیدی را متوقف كنند، بایستیم. ما باید با میلیونها نفر مردم عادی كه خواستار یك زندگی بهتر در یك جامعه آزاد هستند، هم صدا شویم.
رئیس جمهور آمریكا افزود: نبرد علیه تروریسم و افراط گرایی یك چالش كلیدی عصر ماست. چنین نبردی بسیار فراتر از برخورد میان سلاح هاست. این نبرد برخورد میان دیدگاه ها و یك مبارزه بزرگ ایدئولوژیكی است. در یك طرف آنهایی قرار دارند كه از ایدئولوژی عدالت و احترام با قدرت منطق و حقیقت دفاع می كنند و در طرف دیگر كسانی با دیدگاه های تنگ و شقاوت بار قرار گرفته اند. آنها دست به كشتار و ایجاد رعب و وحشت می زنند و دروغگویی می كنند. این قاتلان خود را نگاهبان اسلام می دانند، ولی آنها افراد مذهبی نیستند. هیچكس كه خدای ابراهیم را میپرستد، نمیتواند جلیقه انفجاری به كمر یك كودك ببندد . یا هواپیما به ساختمان دفاتر كار كه هزاران نفر در آن مشغول كار هستند، بزند. در حقیقت كسانی كه این اعمال وحشیانه را انجام می دهند، هیچ هدفی بالاتر از قدرت طلبی و ارضای فردیت خود ندارند. آنها به خدا اعتقاد ندارند و از مدافعان سرسخت آزادی، در سینههای خود متنفرهستند. آمریكا برای انهدام شبكه تروریست ها و گرفتن پناهگاه از افراط گرایان ایستاده است.
رئیس جمهور آمریكا با اشاره به حمایت رژیم آخوندی از گروه های تروریستی در لبنان و فلسطین افزود:
رئیس جمهور (رژیم) ایران در رویای خود، بازگشت خاور میانه را به قرون وسطی می پروراند و برای نابودی و پاك شدن اسراییل از روی نقشه جهان، فراخوان می دهد. برخی بر این باورند كه ما باید با تروریست ها و افراط گرایان مذاكره كنیم، این یك تخیل احمقانه است كه فكر كنیم می شود آنها را با مذاكره از خطا بازداشت. ما این تخیلات احمقانه را در گذشته نیز تجربه كرده ایم.در سال 1939 وقتی تانكهای نازیها وارد لهستان شدند، یك (سناتور) آمریكایی ادعا كرد خدایا، كاش میشد باهیتلر مذاكره كرد، تا همه اینها قابل پیشگیری بود!!! ما موظف هستیم كه با دید واقعی به این امر بنگریم، یعنی به یك احساس غیرواقعی امنیت كه بارها و بارها تاریخ بی اعتباری آنرا ثابت كرده است.
رئیس جمهور آمریكا در قسمت دیگری ازسخنان خود اعلام كرد: . اگر ما به عنوان رؤسای جمهور و نمایندگان مردم ، اراده خود را حفظ كنیم. مردم فلسطین سرزمینی را كه سال ها آرزوی آنرا كرده و مستحق آن هستند، بدست خواهند آورد. ایران و سوریه كشورهای صلح طلبی خواهند شد و دوران سركوبی و دیكتاتوری به تاریخ خواهد پیوست و مردم آنها آزادانه عقاید خود را بیان خواهند كرد و از نبوغ خدادادی خود استفاده خواهد نمود. القاعده، حزب الله و حماس شكست خواهند خورد و مسلمانان در سراسر منطقه تهی بودن دیدگاه های تروریست ها و بی عدالتی در اهدافشان را خواهند دید.
زمانی كه رهبران در خاور میانه به مردم خود پاسخگو باشند، روی ساختن مدارس و اشتغال متمركز خواهند شد و نه حملات موشكی و بمب گذاری.

برداشتی ار سایت سارمان مجاهدین خلق ایران

پنجشنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۸۷

ارجاع پرونده احمدی نژاد به دادگاه عدالت بین المللی در لاهه

ارجاع پرونده احمدی نژاد به دادگاه عدالت بین المللی در لاهه
12:10:36 AM 1387/2/26
كوين راد
كوين راد
نخست وزیر استرالیا اعلام كرد در حال بررسی ارجاع پرونده احمدی نژاد به دادگاه عدالت بین المللی در لاهه بخاطر اظهارات خشونت آمیز وی می باشیم. كوین راد روز چهارشنبه پاسدار احمدی نژاد را قلدر تهران و اظهارات اورا گزافه گویی عنوان كرد و افزود: دولت استرالیا برای طرح پرونده احمدی نژاد در دادگاه بین المللی لاهه در حال گرفتن مشورت حقوقی می باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه نخست وزیر استرالیا افزود: تكرار اظهارات غیر عادی احمدی نژاد و تصمیم حذف كشور اسرائیل از روی نقشه با هر استانداردی در روابط بین المللی كنونی، وحشتناك می باشد. این تحریك خشونت بین المللی است، اكنون دادستان كل استرالیا در حال بررسی مكانیزمهای حقوقی برای برخورد با این اظهارات است. رابرت مك للاند (Robert McClelland)، دادستان كل استرالیا نیز تائید كرد كه بدنبال مشورت حقوقی جهت كشاندن احمدی نژاد به دادگاه عدالت بین المللی می باشد.


خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران

چهارشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۸۷

حضور درخشان يك طرف سوم سرمقاله

حضور درخشان يك طرف سوم سرمقاله

تصميم كشورهاي 1+5 به ارائه بسته جديدي از مشوقها به ديكتاتوري آخوندي براي دست‌برداشتن از طرحهاي اتمي يك بار ديگر بطلان سياست مماشات و نتايج وخيم آن را در معرض توجه جهانيان گذاشت. فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران كه به خاطر ضعف و پوسيدگي قادر به كمترين عقب‌نشيني نيست، درموضعگيريهاي خود، اين مشوقها را به سخره گرفت. تجربه ثابت كرده است كه مماشات و ارائه بسته‌هاي جديد فقط مشوق آخوندها در پيشبرد طرحهاي توليد سلاح اتمي و جري‌شدن در سياست اعلام جنگ عليه جامعه جهانيست. در همان روزي كه كشورهاي 1+5 در اجلاس لندن تحت‌فشار چين و روسيه مشغول تصويب مشوقهاي جديد بودند تا آخوندها را به تبعيت از خواستهاي جامعه جهاني وادار كنند، احمدي‌نژاد تصريح كرد كه پيشبرد طرحهاي اتمي آنها «به خاطر آن بود كه از اين نظم خارج شدند» و «اگر مي‌خواستند بر اين اساس عمل كنند به هيچ وجه به نتيجه نمي‌رسيدند».
مماشات جاده‌يي است كه هميشه به فاجعه ختم مي‌شود، استمالت هميشه ديكتاتور‌ها را جريتر مي‌كند و اين قانونمندي، در مورد استبداد قرون وسطايي آخوندها، به خاطر ضعف بنيادين و فقدان ظرفيت انعطاف، به‌طور مضاعف صادق است. اما صرفنظر از اصول و احكام عام، از نظر سياسي و تاكتيكي محض هم، ارائه بسته تشويقي به ديكتاتوري آخوندي آكنده از خبط و خطاست. درحالي كه شوراي امنيت ملل متحد با چندين بيانيه و قطعنامه صريح رژيم آخوندها را به اجراي موارد مشخصي موظف كرده و با سرپيچي اين رژيم روبه‌روست، اين بسته مشوق، معنايي جز تشويق بي‌اعتنايي به مصوبات بين‌المللي ندارد. ولي‌فقيه ارتجاع كه با بحرانهاي مرحله اضمحلال و سرنگوني مواجه است از اين تشويق به سود سياستهايي كه به احمدي‌نژاد ديكته كرده، بهره‌برداري مي‌كند. به عبارت ديگر، نتيجه عملي و سياسي اين بسته پيشنهادي كمك به فاشيسم مذهبي در توليد بمب اتمي است. وجه ننگين ديگر اين كار كه مقاومت ايران بر آن انگشت گذاشت، مخفي‌نگهداشتن جزئيات «بسته مشوقها»ست كه جزئي از تلاش طراحان آن براي زد‌و‌بند با فاشيسم مذهبي و دور نگهداشتن آن از افكار عمومي است.
اما در همان روزي كه بسته جديد مشوقها در تاريكي و پنهانكاري كارسازي مي‌شد، حضور درخشان يك «طرف سوم» در برابر اجلاس كشورهاي 1+5 در لندن، برصحنه پرتو افكنده بود: ايرانيان آزاده و حاميان شريف مقاومت ايران كه با پرچمهاي سه رنگ ايران و با سياست پرافتخار سازش‌ناپذيري با افعي شرزه فاشيسم مذهبي ـ كه هيچ‌گاه كبوتر نمي‌زايد ـ سياست شوم مماشات را طي دو دهه افشا و مفتضح كرده‌اند و در حال كوبيدن آخرين ميخها بر تابوت اين سياست شوم و شكست‌خورده هستند. خبرگزاريها و رسانه‌ها در انبوه گزارشهاي مخابره‌شده از تظاهرات ايرانيان آزاده در لندن، تأكيد كردند: «اپوزيسيون ايران معتقد است گفتگو با رژيم ايران صرفاً وقت‌تلف‌كردن است. نمايندگان پارلمان انگلستان نيز خواستار اتخاذ اقدامات شديدتر عليه رژيم تهران مي‌باشند. اندرو مكينلي، عضو كميته روابط خارجه مجلس عوام انگلستان گفت: اين تلاشها بسيار خطرناك است و در صورتي كه ما اين رژيم را همين الان به چالش نطلبيم، بهاي سنگيني خواهيم پرداخت»(تلويزيون الحره14ارديبهشت87).

سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۸۷

رژیم ایران، بزرگترین تهدید برای صلح خاورمیانه

رژیم ایران، بزرگترین تهدید برای صلح خاورمیانه
2:05:18 AM 1387/2/24
جرج بوش
جرج بوش
جرج بوش رئیس جمهور آمریكا رژیم ایران را بزرگترین تهدید منحصربفرد برای صلح خاورمیانه خواند و آن را محكوم كرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه جرج بوش رئیس جمهور آمریكا طی بیانیه‌یی گفت من قویا تلاش های اخیر حزب‌الله و حامیانشان در تهران و دمشق را محكوم می‌كنم.
رئیس جمهور آمریكا روز دوشنبه به رژیم ایران و سوریه اخطار داد كه جامعه بین‌الملل اجازه نخواهد داد لبنان باردیگر تحت حاكمیت خارجی از طریق دست‌نشاندگان، قرار بگیرد.بوش گفت برای تأمین سلامت و امنیت مردم لبنان، ایالات متحده به مساعدت نیروهای مسلح لبنان ادامه می‌دهد تا مطمئن شود كه آنها از دولت لبنان دفاع می‌كنند و از نهادهای آن حراست به‌عمل می‌آورند.
جرج بوش رئیس جمهور آمریكا همچنین قبل از دیدارش از منطقه طی مصاحبه یی با تلویزیون اسراییل گفت: از نظر من رژیم ایران بزرگترین تهدید برای صلح در خاورمیانه است، و این بخاطر برنامه اتمی آن و حمایتش از گروه های شبه نظامی حزب الله می باشد.
رئیس جمهور آمریكا افزود: رژیم ایران حزب الله را ایجاد كرد، ضروری است شما در رابطه با این رژیم نگران باشید و شما در رابطه با رژیم ایران نگران هستید و ما هم همینطور .
جرج بوش، همچنین در مصاحبه با تلویزیون بی.بی.سی عربی گفت: رژیم ایران عامل بسیاری از بحران ها و مشكلات در خاور میانه است.
وی درباره بحران لبنان گفت: حزب الله یك عامل بی ثبات كننده در لبنان است. آنها علیه مردم لبنان دست به حمله زده اند. مشخص است كه حزب الله بدون حمایت از سوی رژیم ایران، هیچ چیز نیست و این رژیم نیز عامل بسیاری از بحران ها و مشكلات در خاور میانه است. چه این مشكلات حمایت از حزب الله و حماس باشد، و چه اقدامات آنها علیه روند دموكراتیك در عراق ».
رئیس جمهور آمریكا افزود: شكی نیست كه موفقیت لبنان برای صلح در خاور میانه بسیار مهم است. لذا موضع دولت آمریكا، حمایت ازدولت فؤاد السینیوره و تقویت ارتش آن است تا امكان واكنش و پاسخگویی در برابر كسانی كه خارج از چارچوب دولت عمل میكنند، را داشته باشد.
خاطرنشان می شود جرج بوش امروز سه‌شنبه سفر 5روزه خود به اسراییل، عربستان سعودی و مصر را آغاز می‌كند

برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران

تظاهرات ایران هوادار مقاومت در لندن در مقابل جاسوسخانهُ ملاها

تظاهرات ایران هوادار مقاومت در لندن در مقابل جاسوسخانهُ ملاها
امروز سه شنبه 24 اردیبهشت 1387 ایرانیان آزادهُ هوادار مقاومت تظاهراتی را در مقابل جاسوس خانهُ ملاها در لندن برگزار نمودند و در این تظاهرات خشم خود را از احضار نمودن سفیر انگلستان توسط رژیم پاسداری آخوندی در رابطه با ابطال لیست تروریستی سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه عالی انگلستان بیان نمودند.از هوداران مقاومت از نمایندگان، هردو پارلمان انگلستان در این تظاهرات خشم خود را از احضار سفیر انگلستان توسط دولت ملاها ابراز نمودند و خواهان برسمیت شناختن حکم قطعی دادگاه عالی انگلستان مبنی بر لغو برچسب تروریستی از مجاهدین گشتند


یکشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۸۷

همدستی آمریکا و غرب بر علیه جنایت علیه بشریت در رابطه با برچسب لیست تروریستی!!!

همدستی آمریکا و غرب بر علیه جنایت علیه بشریت در رابطه با برچسب لیست تروریستی!!!

هفت سال پس از خیانت بزرگ قرار دادن مجاهدین در لیست تروریستی گذشته، دادگاه عالی در انگلستان این بر چسب را مردود شناخت. در سال 1997 آقای بیل کلینتون رویای مدره یافتن در رژیم پلید آخوندی پاسداری را بهانه ورود به بر قراری ارتباطاط ننگ آلود با دولت ملای خندان خاتمی شد و در همین راستا توسط خانم مادلین آلبرایت مجاهدین خلق ایران را در لیست تروریستی خود قرار داد. بدنبال آن دولت انگلیس و پادوی آخوند نمایی مثل "جک استراو" وارد این بازی ننگین با ملا ها گردید و در این راستا از حفظ نام امامان مسلمان در جیب ودر هنگام رابطه با دولت آخوندها، پاسدارها و حتی فرستادن صلوات در مو قع شنیدن نام امام دجالان هم هیچ پروایی نداشت و به این نکته که مجاهدین و مردم ایران او را "آیت الشیطان جک استراو" معرفی مینمایند در تلویزیون آیت الشیطان "بی بی سی" ابایی نداشت!!!! پادوی آخوندی پاسداری دیگری بنام "ژاک شیراک" در موضع ریاست جمهوری دولتی که ادعای برتری و سر بودن در دستگاه دمکراسی اروپا بود، این جنایت را به اوج خود رساند و با بسیج گله های نیروی مخفی و ضد اطلاعات دولت فرانسه برای حمله و هجوم به دفتر مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت و تعطیل نمودن دفاتر مجاهدین ، شورا ، تبعید اعضاء دستگیر شده و انفجار و انهدام در و پنجره پایگاهها و اماکن ایرانیان مجاهد و مبارز و کندن زمین باغچه و حیاط برای جستن سلاح های خیالی خودداری ننمود!!! دنیا خبر دار نشد که چه خسارت جبران نا پذیری متوجه این مقاومت در خون نشسته و ساکنین شهر سرفراز اشرف و تمامی هواداران مجاهدین و شورا در داخل کشور که زیر تیغ سرکوب تمام عیار این رژیم پلید آخوندی، پاسداری هستند نشد!!! چه خونهای بی گناهی که از این برچسب ننگین بر زمین نریخت!!! چه اشکهایی که از چشمان مادران و پدران داغدار جاری نگشت!!! چه بدنها و اجسام بیگناهانی که زیر دست و پای بسیجیها و پاسداران جنایت پیشه مثله و خونین نگشت!!! چه عصمت و عفت های بیگناهی که آلوده نگشت!!! هفت سال، نه هفتاد سال!!! هفت صد سال میهن در خون نشستهُ ما، رزمندگان دلیرمان، هواداران گرامی این مقاومت ضرر کردند و این خسران چگونه جبران خواهد شد؟ در دنیایی که عدالت و قانون لگد مال یک مشت مزدور هرزه گو گشته است؟ پست ترین و پلید ترین اقشار اجتماعی بر گردهُ این خلق بی گناه به حکومتند!!! شب را روز و سپید را سیاه!!! رذالت و جنایت را شیوهُ حکومت خود نموده اند!!! هیچ خدایی را بنده نیستند!!! هیچ قانونی را بر نمیتابند!!! هیچ حریم مقدسی از هجومشان در امان نیست!!! آزادی را به صلابه کشیده اند!!! به ناموس کلمات خیانت کردند!!! و این خیانت را به ثبت دادند!!! هیچ حریمی را حرمت ننهادند!!! جامعهُ اروپا و آمریکا، بویژه رهبران آمریکا، فرانسه، انگلستان یک معذرت خواهی بزرگ را مدیون همهُ ضرر و زیان دیدگان از این بر چسب ننگین تروریستی علیه مقاومت خونبارمان میباشند. و این ننگ بزرگ را تاریخ فراموش نخواهد نمود.

حالا این حکم قانون دادگاه انگلستان است که به پیش میتازد تا آخرین پس مانده های این رژیم پلید آخوندی پاسداری و آخرین گند گاو چاله دهانهای حامی این غدهُ چرکین و ننگ آلود تروریسم دولتی که بنام اسلام، دین، خدا، پیغمبر، و انقلاب.... بکار ترور و انفجار و وحشت و تزویر در جهان مشغول است با توان پولادین سرفرازان مجاهد و مبارز این خلق از صفحهُ تاریخ ایران زمین این سرزمین شیر و خورشید نشان، بروبند و جارو نمایند و بنای ایرانی آزاد و آباد و سمبل دمکراسی در جهان بر پا نمایند. این آرزوی دیرینهُ تمامی ایران دوستان و ایران پرستان است و برای این لحظهُ موعود لحظه شماری مینمایند. سی سال رنج و خون و شکنجه، فدا و نثار جان و مال و ناموس!!!! این بذر به زودی به ثمر خواهد نشست. شیرینی دلپذیر و دلچسب نفس کشیدن در ایرانی آزاد و آباد و سر بلند، ایرانی بر بلندای شکوه مند آزادی و سکولاریسم و برابری زنان و مردان ایرانی بر منصهُ ظهور خواهد نشست. بذر سرزندگی و بالندگی در هر کوی و برزن هویدا خواهد گشت. شادی و شکوه آزادگی بر مردممان رخ خواهد نمایاند. آوارگان و بی سر پناهان ایرانی از کل جهان به خانه و کاشانهُ دایمی و آزاد شدهُ خود باز پر خواهند گشود. بهار جاودان آزادی و فصل رویش بر همهُ ایرانیان چهره خواهد نمایاند. فصل کشت و کار، فصل رویش، فصل جوانه زدنهای نو، فصل خیزش، فصل پویندگی و زایندگی به ثمر خواهد نشست. دوران دربدری و آوارگیها به پایان خواهد رسید. آرزوهای کهنه و نو جوانه خواهند زد و شکوفا خواهند گشت. پس به پیش برای بر چیدن آخرین بناهای این رژیم پلید آخوندی، پاسداری حاکم بر ایران زمینمان. برای آخرین نبرد سرنوشت حاظر و آماده باشیم. با توانی هزار برابر به پیش برای در هم کوبیدن سنگرهای پوسیدهُ این رژیم پلید و این غدهُ چرکین تروریسم دولتی در ایران و جهان. همهُ رهبران آزادیخواه جهان در پشت سر ما خواهند بود و مارا در این نبرد نهایی همراهی و همیاری خواهند نمود، زیرا آنان هم حالا خواهان پایان دادن به عمر این غدهُ چرکین تروریسم دولتی با بر چسب اسلامی، انقلابی، ولی پوسیده و ننگین هستند. رهبران کشور آمریکا، رییس جمهور جدید فرانسه با تمام قوای خود خواهان پایان دادن به این تروریسم دولتی بر خواسته از سوی جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران هستند و سایر رهبران جهان را به پایان دادن به عمر ننگین این ماشین تروریسم دولتی تشویق و ترغیب میکنند و این مایه پیروزی و تسریع مقاومت خونبارمان خواهد بود. به امید رسیدن به آن روز های شیرین.

م طحانی

ایران زمین

Mo.Tahani@goolgemail.com

جمعه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۷

وزارت كشور انگلستان اعلام كرد، طی 6هفته نام مجاهدین از لیست تروریستی حذف خواهد شد

وزارت كشور انگلستان اعلام كرد، طی 6هفته نام مجاهدین از لیست تروریستی حذف خواهد شد
02:42:20 ب.ظ 1387/2/19
شور و نشاط رزمندگان شهر اشرف
شور و نشاط رزمندگان شهر اشرف

وزارت كشور انگلستان اعلام كرده است طی 6هفته نام مجاهدین از لیست تروریستی حذف خواهد شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: وزارت كشور انگلستان اعلام كرده است كه احتمال دارد حدود 6هفته طول بكشد تا این گروه از لیست خارج گردد. زمانی كه نام سازمان مجاهدین از لیست حذف شود، قادر خواهد بود به جمع‌آوری كمك های مالی بپردازد و بطور علنی در سراسر بریتانیا فعالیت كند».
خبرگزاری فرانسه نیز در همین مورد گزارش داد : وقتی كه از شان مك‌كورمك سخنگوی وزارت‌خارجه آمریكا در مورد رأی دادگاه انگلستان در باره حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی سؤال شد وی پاسخ داد من بایستی این را با وكیلان خودمان چك كنم»

چهارشنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۷

حكم قطعي دادگاه استيناف انگلستان مبني بر حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي

حكم قطعي دادگاه استيناف انگلستان مبني بر حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي

مريم رجوي: اروپا مي بايست مقاومت ايران براي دمكراسي و حاكميت مردم را برسميت بشناسد

صبح امروز دادگاه استيناف انگلستان به رياست قاضي القضات فيليپس درخواست اجازه وزير كشور انگلستان براي استيناف خواهي از حكم مورخ 30نوامبر 2007 كميسيون استيناف سازمانهاي ممنوعه (پوئك) را رد كرد. بدين ترتيب حكم پوئك مبني بر حذف نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستي قطعيت مي يابد و امكان فرجام خواهي از آن وجود ندارد.

پوئك پس از رسيدگي طولاني به اين پرونده اعلام كرده بود PMOI درگير تروريسم نيست و بر همين اساس به وزير كشور دستور داد كه با ارائه لايحه اي به پارلمان اسم سازمان مجاهدين را از ليست سازمان هاي ممنوعه حذف كند. پوئك تصميم وزير مبني بر حفظ PMOI در ليست را «غير قانوني» و «غير عقلاني» توصيف كرده بود.

خانم مريم رجوي, رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران, حكم دادگاه استيناف را به مردم ايران, به مجاهدان شهر اشرف, به آقاي مسعود رجوي رهبر مقاومت ايران و به همه دوستداران عدالت و آزادي تبريك گفت و آن را پيروزي عدالت و ارزشهاي انساني توصيف نمود. وي از دولت انگلستان خواست به بي عدالتي و قانون شكني پايان داده و با حذف فوري نام PMOI از ليست سازمانهاي تروريستي و برطرف كردن همه محدوديتهاي ناشي از آن به حكم دادگاه گردن بگذارد.

خانم رجوي با تاكيد بر اينكه نامگذاري PMOI توسط اتحاديه اروپا بر مبناي تصميم وزير كشور انگلستان بوده گفت پس از حكم دادگاه استيناف, شوراي اتحاديه اروپا نيز مي بايست بلافاصله نام PMOI را از ليست سازمانهاي تروريستي حذف كند. وي افزود هرگونه تعلل از جانب دولت انگلستان يا اتحاديه اروپا براي حذف PMOI از ليست تروريستي, نقض حكومت قانون و تن دادن به خواست فاشيسم ديني حاكم بر ايران است.

رييس جمهور برگزيده مقاومت گفت اين برچسب خسارتهاي زيادي را متوجه مردم و مقاومت ايران كرده و دولتهاي غربي را در سركوب مردم ايران با آخوندها سهيم نموده است, پتانسيلهاي مقاومت را به بند كشيده و به دستاويزي براي اعدام و شكنجه زندانيان مجاهد تبديل شده است. دولتهاي غربي به اين وسيله يك راه بند جدي بر سر راه تغيير در ايران بوجود آورده اند. انگلستان و دولت هاي اروپايي يك عذرخواهي به مردم ايران بخاطر اين نامگذاري ننگين بدهكارند.

خانم رجوي با تاكيد بر اينكه تغيير رژيم بدست مردم و مقاومت تنها راه مقابله با تهديد ملايان براي صلح و امنيت در منطقه و جهان است, گفت دولت هاي اروپايي بايد مقاومت مردم ايران براي دمكراسي و حاكميت مردم را برسميت بشناسند.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت, 35عضو مجلس عوام و اعيان انگلستان كه ممنوعيت مجاهدين را به چالش كشيدند, وجدان بيدار مردم انگلستان ناميد كه بر بيعدالتي بزرگي كه در حق مردم و مقاومت ايران روا شده بود, برشوريدند و از شاكيان اين پرونده و همه نمايندگان و حقوقدانان و وكلا و شاهداني كه طي ساليان براي حذف اين ممنوعيت تلاش كردند, قدرداني و تشكر كرد.

دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ايران

19 ارديبهشت 1387 (7 مه 2008)


برداشتی از سایت شورای ملی مقاومت

حكم تاريخى دادگاه انگلستان در باره لغو نامگذارى تروريستى سازمان مجاهدين خلق ايران

حكم تاريخى دادگاه انگلستان در باره لغو نامگذارى تروريستى سازمان مجاهدين خلق ايران

3:20:56 AM 1387/2/18
اعلام حكم دادگاه انگلستان
اعلام حكم دادگاه انگلستان
دادگاه استيناف انگلستان، حكم تاريخى خود را به سود مجاهدين ولغو برچسب تروريستى اعلام نمود و اجازه هر گونه استيناف خواهى و تجديد نظر را هم از دولت انگليس سلب كرد.
برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران

سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۷، ۱۳۸۷

شبه نظامیان عراقی در منطقهیی نزدیك تهران آموزش مىبينند

شبه نظامیان عراقی در منطقهیی نزدیك تهران آموزش مىبينند
12:29:03 AM 1387/2/17
دخالت های آشكار رژیم ایران در امور عراق
دخالت های آشكار رژیم ایران در امور عراق
روزنامه نیویورك تایمز امروز به نقل از مقام های آمریكایی فاش كرد : حزب الله لبنان شبه نظامیان عراقی را در منطقهیی نزدیك تهران آموزش می دهدو رژیم ایران پس از این آموزش ها آنها را به عراق اعزام می كند.
به گفته مقام های آمریكایی 4 شبه نظامی شیعی كه در ماه های سپتامبر و دسامبر سال گذشته به اسارت نیروهای آمریكایی در عراق درآمدند در بازجوییهای خود گفته اند در تهران و توسط حزب الله لبنان آموزش دیده اند.
مقام های آمریكایی به نیویورك تایمز گفتند: حزب الله لبنان در این مورد بهتر عمل می كنند چرا كه رژیم ایران معتقد است شبه نظامیان عرب زبان لبنانی بهتر می توانند شبه نظامیان عراقی را تعلیم دهند تا ایرانیها. در ضمن حزب الله تجربه زیادی در استفاده از مواد منفجره و سلاح دارد.
نیویورك تایمز نوشت: مقام های آمریكایی می گویند كه اردوگاه های آموزشی شبه نظامیان عراق در نزدیكی تهران زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران قرار دارد.

برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران

یکشنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۸۷

نمایش مادر طوفان


Problems viewing videos?

Download latest Windows Media Player


واشینگتن تایمز: بدتر از بمباران رژیم ایران، ایرانی با بمب اتمی است

واشینگتن تایمز: بدتر از بمباران رژیم ایران، ایرانی با بمب اتمی است
2:10:25 AM 1387/2/15
واشنگتن تايمز
واشنگتن تايمز
روزنامه واشینگتن تایمز طی مقاله یی نوشت: رئیس جمهور آمریكا دفترش را با یك توانایی دستنخورده ساخت بمب هسته یی توسط رژیم ایران ترك نه خواهد كرد. جرج بوش، آدمیرال مایكل مولن رئیس ستاد مشترك ارتش و دیوید پتریوس فرمانده مركزی جدید آمریكا، نیرویهای ویژه سپاه قدس رژیم ایران را محكوم به قاچاق تسلیحات و وسایل انفجاری به عراق می كنند.
این روزنامه با عنوان آیینهها و تصویرهای غلط افزود: معاون رئیس جمهور، دیك چینی، كاندیدای ریاست جمهوری سناتور مك كین و نئومحافظهكاران برجسته مانند جان بولتون، سفیر سابق آمریكا در ملل متحد، از فرمولهای مختلفی استفاده می كنند تا بگویند كه تنها چیزی كه بدتر از بمباران رژیم ایران است، ایرانی با بمب اتمی است.
به نوشته واشینگتن تایمز دلیل منطقی برای انجام آن قبل از این كه بوش در ژانویه آینده به مزرعهاش در تگزاس برگردد این است كه یك رئیس جمهور دموكرات به احتمال زیاد انتخاب می كند كه با سلاح هستهیی رژیم ایران زندگی كند. و اگر سناتور جان مك كین رئیس جمهور شود، وی نیز ممكن است با مجلس نمایندگان و سنا كه تحت كنترل دموكراتهاست، نتواند این كار را انجام دهد.
برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران

شنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۸۷

یاداشت هفته


یادداشت هفته

روز جمعهُ 13 اردیبهشت وزرای خارجهُ کشورهای 5+1 در لندن نشستند و به بروز نمودن بستهُ مشوق ارسالیشان به رژیم آخوندی پاسداری در سال 2006پرداختند. همگی این وزرا از عدم همکاری رژیم با آنها نگران بودند و به آن اذعان نمودند. ترس این رهبران از تسلیح رژیم تروریست پرور به اصطلاح اسلامی به سلاح اتمی و تبدیل به یک قدرت هسته ای در منطقهُ خاورمیانه و ممالک اسلامی شدن برایشان کابوس هراس انگیزی میباشد و از وحشت آن و گسترش ترور های کور و بمب گذاری در ممالکی که آمریکا در آن پایگاه و نفوذ دارد نگران هستند. تا کنون سه قطعنامه بر علیه پروژهُ جنجال برانگیز این رژیم صادر شده است ولی رژیم بدون ترس و حراس از آنها به تکمیل این پروژه مشغول است و میداند که تنها عامل بقایش در تکمیل پروژهُ دستیابی به بمب اتم میباشد. توان رژیم برای تبدیل به یک قدرت اتمی شدن و بدست گرفتن اهرمهای قدرت ترور حکومتی خود در کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه و تهاجم به پایگاههای آمریکا و کشورهای غرب در سرتاسر جهان و تشکیل خلیفه گری اسلامیش درجهان کابوسی است که کشورهای مترقی و ذی نفوذ جهان از آن هراسناک هستند، در صورت مجهز شدن رژیم به اتم دیگر هیچ جایی از تهاجمات تروریستی و کور این رژیم در امان نخواهد بود، و سیطرهُ نفوذ رژیم در کشورهای مسلمان و مرتجع بیش از پیش گسترده خواهد شد. مماشاتگران کشورهای 5+1 از ترس اسلام ارتجاعی و رادیکال این رژیم بدون درک واقعیت پوشالی این رژیم دایم بدنبال ارجاع مشوق به این رژیم هستند و از آنجا که رژیم از ترس این کشورها اطلاع کامل دارد با اینکار برای تکمیل پروژهُ اتمی خود زمان و فرجه میخرد و پنهانی به تکمیل پروژه های خود بطور شبانه روزی ادامه میدهد و برای جلب حمایت در میان مردم کشورهای ارتجاعی منطقه جشن هسته ای هم راه میاندازد. مشوق بازیهای ممالک غرب هیچ دردی را از درمان و برچیدن این غدهُ چرکین تروریسم دولتی که به نام اسلام و دین و خدا و انقلاب حکومت میکند نخواهد نمود، تنها راه چاره حمایت از آلترناتیو این رژیم یعنی شورای ملی مقاومت به رهبری مجاهدین خلق ایران است و بس، هیچ بسته و نابسته ای، مشوق و دل خوشکنکی مانع رسیدن این رژیم به بمب اتم که همگی سران این رژیم پوسیده اذعان نموده اند که شرط بقاشان "بمب اتم" است جلوگیری نخواهدنمود، باید که بر علیه جاه طلبیهای هسته ای این رژیم و بر داشتن این غدهُ چرکین و ننگ آلود تروریسم دولتی که رهبری اسلام رادیکال و ارتجاعی در جهان را بعهده دارد اقدام اساسی و عاجل نمود و تا دیر نشده به برچیدن این غدهُ چرکین جهانی مبادرت نمود و بس. راه تنها یکیست و آنهم جنگ تمام عیار با این جرسومهُ فساد و تروریسم دولتی با ادعای اسلام و انقلاب و خدا و دین است برخاست، تا دیر نشده باید جنبید و از پروژه اتمی این رژیم غافل نبود

م طحانی