یکشنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۷

بررسی موقعیت قانونی شهر اشرف

بررسی موقعیت قانونی شهر اشرف
11:54:33 AM 1387/10/7
-
-

تلویزیون صدای آمریكا شب گذشته، برنامه گفتگوی سیاسی خود را به بررسی موقعیت قانونی شهر اشرف اختصاص داد. بخشهایی از این گفتگو از نظرتان میگذرد:

اظهارنظر وزارت امور خارجه آمریكا در مورد كمپ اشرف و وضعیت مجاهدین خلق در عراق، با توجه به اینكه صحبتها بر سر انتقال كنترل امنیتی عراق به نیروهای عراقی است، چه كسی در این مورد تصمیم خواهد گرفت و دولت آمریكا تا این لحظه چه موضعی را اتخاذ كرده است.

شان مك كورمك سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره میكند كه مدتهاست در مورد این قضیه دولت آمریكا بادولت عراق، مشغول بحث و بررسی است، خواست دولت آمریكا اینست كه حقوق افراد محفوظ بماند خواه در كمپ اشرف باشند و خواه در جای دیگر و اینكه در عراق باشند یا در مكان دیگر و در مورد صحبت از فرستادن آنها به مكانی بیرون از عراق اشاره میكند كه زود است كه براى آن تصمیمیگرفته بشود، اما در ادامه همین صحبت آقای حسامی اشاره میكند به یك مقدار استانداردها و كنوانسیونهایی كه باید در این زمینهها در نظر گرفته شود در مورد مجاهدین خلق، اینكه دولت آمریكا به این اشاره میكند كه حقوق این افرادباید محفوظ باشد و باید مطابق كنوانسیونهای بينالمللى رفتار بشود چه تخمین و گمانی میشود زد براى آینده كمپ اشرف و مجاهدین خلق ایران در عراق.
حسامی: بسیار سؤال مشكلی است، آمریكا بنظر من ترسش از این است كه اگر ایران وعراق باهم شروع كنند مستقیم صحبت كردن در این مبادلاهایشان از این بهعنوان اهرم نفوذ ومذاكره، ممكن است مجاهدین خلق واقعاً فدایی مسأله بشوند، زیرا بدون چنین تضمینی درحال حاضر از طرف دولت عراق، در حقیقت حكم قتل مجاهدین را دارند صادر میكنند، بدلیل آنكه همانطور كه میدانید تنها گروهی كه به‌طور نظامی علناً بر (علیه -م) جمهوری اسلامی واقعاًشمشیر را از رو بستهاند مجاهدین هستند، از این نظر آمریكا میخواهد ازقتل عام آنان جلوگیری كند ودر حقیقت به عراق میگویند كه بایستی جزء این برنامه امنیتی این مسأله حل شود قبل از اینكه ما به شما واگذار كنیم.

مجری برنامه: البته این مسأله موضوع بغرنجی شده است كه نظر آقای سمیعی راهم در این رابطه خواهیم شنید، براى اینكه از یكطرف وقتی آمریكا وارد عراق شد مجاهدین خلق را خلع سلاح كرد، سازمانهایی كه تروریستی هستند هم آمریكا هم ایران مجاهدین خلق را در لیست سازمانهای تروریستی دارند در عین حال وقتی صحبت از سازمانهای دیگر میشود مثل حماس و حزبالله، این امكان به آنها داده میشود كه بیایند و یك روند تبدیل شدن به حزب سیاسی را بازی كنند، وقتی كه سلاحهایشان را زمین گذاشتند، الان مجاهدین خلق خلع سلاح هستند، آیا این امیدواری را نباید داشت براى اینكه بتوانند حركت كنند بسمت تبدیل شدن به یك حزب سیاسی؟

حسامی: بله انگلیس هم بهخاطر همین بود كه نظرش را نسبت به مجاهدین عوض كرد، زیرا خلع سلاح شدن همانا و حزب سیاسی شدن و آپوزیسیون شدن جرمی نیست…

سمیعی: این حفظ حقوق همیشه از طرف دولت آمریكا اعلام شده است اما این حقوق ما ضمناًدیدیم كه آقای مك كورمك اشاره ای به این نكردند كه بر طبق قانون كدام كشور با این افراد رفتار میشود؟
مجری: اشاره ایشان براى اینكه به نكته مهمی اشاره كردید این بودكه تصمیم نهایی بخش عمده آن بهعهده دولت عراق است و بعد وی تاكید میكند كه دلیلی كه گفتم بخش عمده این است كه آن كنوانسیونها و استانداردهای بينالمللى مورد توجه قرار بگیرد.

سمیعی: دقیقاً ، اما بادر نظر گرفتن آن كنوانسیونهای بينالمللى آن كنوانسیونهای بین‌المللی هم نمیآیند تعریف كنند كه مجاهدین خلق را ازكمپ اشرف بردارند و بكجا ببرند، فقط اعلام میكند كه هر فردی دارای حق و حقوقی است چه دراسارت باشد و چه در آزادی، ولی در مورد اینكه چگونه و طبق قانون كدام مملكت بااین افراد باید رعایت شود هیچ تصمیمیگرفته نشده است، مهمترین موضوع براى مجاهدین از یك سو این است كه طبق قانون بينالمللى با آنان بهعنوان یك گروه مبارز مخالف رفتار شود، اما دولت ایران میخواهد آنانرا بهعنوان یك گروه نظامی در نظر بگیرد كه اقدامهايى را برعلیه ایران داشته و انتظار ایران از عراق این ست كه آنان را به ایران تحویل بدهد تا ایران آنان را آن طور كه میداند با آنان رفتار كند.
حسامی: زیرا میدانید هنوز بعد از 20سال توافقنامه صلح بین ایران و عراق هنوز امضاء نشده است، ایران میخواهد حتی از این هم استفاده كند كه علاوه بر آن فشارهای بیشتری را بر عراق واردكند و اینها خود مسأله میباشد، كه آمریكا پیشبینی میكند كه این دولت كه رفت الان این موضوع را مطرح كنند كه این مسأله است و میباید قبل از این حل شود.

مجری: و غرامتهای جنگی هم در همین زمینه مطرح میباشد.

حسامی: دشمن دشمن شما دوست شماست، در مورد صدام میگویم در مورد مجاهدین، ولی الگویی را كه استفاده كنید بنظر من الگوی ارتش آزادیبخش ایرلند باید در مورد مجاهدین باشد و نه اينكه الگوی القاعده.