سه‌شنبه، آذر ۱۹، ۱۳۸۷

جرج بوش: اكنون جهان به خطر دستیابى رژیم ایران به سلاح هستهای پی برده است

جرج بوش: اكنون جهان به خطر دستیابى رژیم ایران به سلاح هستهای پی برده است
6:11:42 AM 1387/9/19
جرج بوش
جرج بوش

جرج بوش- رئیسجمهور آمریكا طی گفتگویی با تلویزیون ام.بی.سی تصریح كرد اكنون جهان به خطر دستیابى رژیم ایران به سلاح هستهای پی برده و ادامه این مسیر، با تحریمهای بیشتر همراه خواهد بود:
رئیسجمهور آمریكا در گفتگو با كانال تلویزیونی ام.بی.سی گفت: آنچه كه در مورد رژیم ایران تغییر كرده، شناخت خطر برخورداری این رژیم از قابلیت ساخت سلاح هستهای در سطح جهان است. به همین دلیل هم، یكی از اهداف دولت من این است كه ائتلافی جهانی ایجاد كنم تا همه كشورهای عضو آن، یك خواست مشترك را مطرح نمایند.

جورج بوش افزود: حرف آنها، مشترك است و میگویند، این كه رژیم ایران بگوید غنیسازی اورانیوم را صرفا برای اهداف صلح آمیز انجام میدهد، قابل اطمینان نیست. آنها باید تبدیل و غنیسازی اورانیوم را متوقف نمایند.
رئیسجمهور آمریكا تاكید كرد، باید توقف روند غنیسازی رژیم ایران، مورد تایید قرار گیرد، در غیر اینصورت تحریمهای بینالمللى علیه این رژیم ادامه خواهد داشت.

بوش تصریح كرد: ما به رژیم ایران مسیری را پیشنهاد نمودهایم. بهنحو قابل تاییدی غنیسازی اورانیوم خود را متوقف كنید و در این صورت ما به همراه سایركشورها با شما سر میز خواهیم نشست. این انتخاب، برعهده آنها است. تاكنون آنها چنین مسیری را انتخاب نكردهاند.