یکشنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۷

مقاومت ایران، نسبت به دستگیری و شكنجه فعالان دانشجویی هشدار مىدهد

مقاومت ایران، نسبت به دستگیری و شكنجه فعالان دانشجویی هشدار مىدهد
6:25:39 AM 1387/9/24
تظاهرات دانشجويان دانشگاه شيراز
تظاهرات دانشجويان دانشگاه شيراز

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیهیی اعلام كرد: دانشجویان دانشگاه شیراز از سوی ارگانهای سركوبگر حكومت آخوندها تهدید به قتل شدند. در این اطلاعیه آمده است: پس از تظاهرات و حركتهای اعتراضی گسترده دانشجویان بهمناسبت روز دانشجو در دانشگاههای سراسر كشور، ارگانهای سركوبگر رژیم در تدارك سركوبی دانشجویان بویژه دستگیری دانشجویان فعال میباشند.

بنابراخبار رسیده، در شیراز بهدنبال تظاهرات پرشور دانشجویان در روزهای 16و 18آذر، مقامهای امنیتی استان فارس با برگزاری جلساتی با دیگر ارگانهای سركوبگر رژیم از جمله عوامل وزارت اطلاعات موسوم به حراست، بسیج دانشجویی و ارگان جاسوسی موسوم به انجمن اسلامی بهدنبال راهكارهایی براى سركوب گسترده دانشجویان هستند.

رسانههای خبری وابسته بهسران رژیم با انتشار متن بیانیه بسیج دانشجویی مبنی بر تهدید به قتل دانشجویان فعال، ایجاد فضای رعب و وحشت، سركوبی و دستگیری فعالان دانشجویی را زمینهسازی میكنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت در ادامه اطلاعیه خود افزود: حكومت آخوندها برخی از دانشجویان دستگیرشده دانشگاه تهران را به بند عمومیزندان اوین منتقل كرده است. فعالان دانشجویی دانشگاههای مازندران و سیستان و بلوچستان نیز با نامه مورد تهدید و توهین قرار گرفتهاند. مقاومت ایران، نسبت به دستگیری و شكنجه فعالان دانشجویی دانشگاههای سراسر كشور هشدار مىدهد و عموم سازمانها و ارگانهای بینالمللى مدافع حقوقبشر و اتحادیهها و سندیكاهای دانشجویی را به حمایت از اعتراضهاى دانشجویی و اقدامی مؤثر جهت توقف سركوب گسترده دانشجویان فرامیخواند.