چهارشنبه، دی ۱۱، ۱۳۸۷

چهارماه تحصن حاميان مقاومت در واشينگتن، با پيروزى پايان يافت


چهارماه تحصن حاميان مقاومت در واشينگتن، با پيروزى پايان يافت
11:43:58 AM 1387/10/10
تحصن حاميان مقاومت در واشينگتن
تحصن حاميان مقاومت در واشينگتن

روز دوشنبه9دیماه پارك لافایت در مجاورت كاخ سفید، شاهد برگزاری صد ونهمین روز ایستادگی خانوادهها و بستگان اشرف و حامیان مقاومت در آمریكا بود كه بعد از قریب به چهارماه تحصن كه در مقابل مقر ملل متحد در نیویورك آغاز شد و در مقابل كاخ سفید در واشینگتن ادامه یافت، با پیامهای رئیسجمهور برگزیده مقاومت و رهبر مقاومت شاهد پیروزی رادر آغوش كشید.
ابتدا علیرضا جعفرزاده بیانیه سفارت آمریكا در بغداد را به اطلاع متحصنین و حامیان مقاومت رساند و آن‌گاه پیامهای رهبری مقاومت توسط سونا صمصامی قرائت گردید:

درصدونهمین روز تحصن هموطنان وخانوادهای مجاهدان اشرف در آمریكا، همچنین جمعی از نمایندگان كنگره، شخصیتهای سیاسی، شخصیتهای مذهبی، اعضای شورای ملی مقاومت، انجمنها و جوامع ایرانی در آمریكا، متخصصین، زنان، خانوادههای مجاهدان اشرف و جوانان هوادار مجاهدین، پیروزی حاصل از قریب به پنج ماه ایستادگی در ژنو و آمریكا را به آنان تبریك گفته و پایداری مجاهدان اشرف و حامیان آنها را ستودند.
خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران