پنجشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۸

خامنه ای از ترس تظاهرات 13 آبان، همه معترضان را مجرم دانست


خامنه ای از ترس تظاهرات 13 آبان، همه معترضان را مجرم دانست

جعفر پویه

علی خامنه ای بیش از اینکه ولی فقیه و رهبر نظام جمهوری اسلامی باشد، نقش خود را در سردستگی یکی از باندهای آن هر روز که می گذرد بیشتر هویدا می کند. وی روز گذشته در دیدار با کسانی که آنان را "نخبگان علمی - فرهنگی - ادبی کشور" می نامد گفت: "همان فردای انتخابات عده ای بدون دليل و استدلال، آن انتخابات عظيم را دروغ خواندند؛ آيا اين جرم کمي است؟"
او اعتراض به تقلب انتخاباتی را جرم دانست تا اینگونه عملکرد نیروهای سرکوبگر رژیم اش را در قتل و جنایت علیه فرزندان مردم ایران را از نظر قانونی توجیه کند. او همچنین اعتراض یکپارچه مردم به انتخابات مهندسی شده توسط او و دم و دستگاه نظامی - امنیتی اش را کار دشمن دانست و بر نقش خود در کنترل بحران انگشت گذاشت و افشاگرانه گفت:
"در همان ساعات اول به آنها پيغام خصوصی دادم که شما در حال شروع برخی مسایل هستيد اما ديگران از آنها سوواستفاده مي‌کنند و شما نمی‌توانيد ماجرا را کنترل کنيد و همانطور هم شد."
و اینگونه ثابت شد که تمام تلاش او در کنترل بحران به جایی نرسیده و آنچه در کشور می گذرد قدرتمندتر از آنست که او و نیروهای سرکوبگرش قادر به کنترل آن باشند.
علی خامنه ای از برنامه ریزی جوانان و مردم آزادیخواهی که برای حضور در میدان در روز 13 آبان برنامه ریزی می کنند آنچنان به وحشت افتاده است که تلاش می کند تا با خط و نشان کشیدن، اندکی از فشار مردم بر رژیم بکاهد. از جانب دیگر او با مجرم دانستن کسانی که انتخابات مهندسی شده را تقلبی می دانند، همچنین برای رقبایی که در سوی دیگر میدان ایستاده اند مایه می گیرد. هدف او زمینه چینی برای دستگیری موسوی و کروبی است زیرا فکر می کند که آنها رهبری اعتراضات عمومی را در دست دارند و با زندانی کردن شان می تواند مردم معترض را به خانه بفرستد. اما ولی فقیه رژیم در باره این حقیقت که موسوی و کروبی در پشت سر مردم حرکت می کنند و رهبری اعتراضات خیابانی در دست آنان نیست خود را به نفهمی می زند. این ارزیابی او نیز از آن دسته حرفهای بی ربطی است که بارها از زبان وی شنیده شده است.
مشکل اصلی علی خامنه ای و رژیم درمانده او اعتراضهای وسیع مردمی است که از دم و دستگاه سرکوبگر ولی فقیه ترسی به دل ندارند و عزم خود را جزم کرده اند که تا رسیدن به حقوق انسانی خود از پا ننشینند. حال او هرچه دل تنگش می خواهد می تواند در محفل بله – قربان – گوهای اطراف اش بگوید اما ترس از تظاهرات میلیونی 13 آبان همچون کابوسی دست از سر او و رژیم درمانده اش برنخواهد داشت.

بالاترين فرستاده ملل متحد در عراق نگرانى خود را از وضعيت حقوقبشر در اشرف ابراز كرد

ملل متحد از حفاظت ساكنان اشرف در برابر اخراج، بيرون راندن و يا بازگرداندن اجبارى كه مغاير با نانرفولمان است، دفاع مىكند

ملل متحد از حفاظت اشرف دفاع ميكند
ملل متحد از حفاظت اشرف دفاع ميكند

بالاترين فرستاده ملل متحد در عراق نگرانى خود را از وضعيت حقوقبشر در اشرف ابراز كرد

مركز اخبار ملل متحد اعلام كرد: ادملكرت، بالاترين نماينده سازمان ملل در عراق، نگرانيهاى خود در مورد وضعيت حقوقبشر در كمپ اشرف در شمال بغداد را كه اقامتگاه هزاران مخالف ايرانى است ابراز كرده است.
حدود 3400 عضو سازمان مجاهدين خلق ايران در اين كمپ كه در استان ديالى عراق است، بهسر مىبرند.
به گزارش مركز اخبار ملل متحد، نماينده ويژه دبيركل در جريان گفتگوهايى با هيأتهاى ديپلوماتيك كشورهاى مختلف در بغداد در پايتخت عراق، بر پايبندى هيأت هميارى ملل متحد در عراق (يونامى) به مانيتور كردن روزانه وضعيت در اين كمپ تأكيد نمود.
در ابتداى اين ماه، مقامات مسئول حقوقبشر در ملل متحد از تصميم دولت عراق مبنى بر آزادسازى 36تن از اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران كه از ژوئيه در بازداشت بودند، استقبال كردند. در ماه ژوئيه پرسنل امنيتى عراق با توسل به نيروى نظامى كنترل كمپ آنها را به‌دست گرفتند. در يك عمليات دو روزه همين پرسنل امنيتى 11تن كشته و دهها تن ديگر مجروح شدند.
هيأت ملل متحد در عراق و كميسارياى عالى حقوقبشر سازمان ملل در سالهاى اخير در جستجوى راهحلى همخوان با حق مشروع حاكميت عراق و همخوان با قانون بينالملل بودهاند.
سازمان ملل متحد طبق بيانيه رسمى هيأت هميارى ملل متحد در عراق كه روز دوشنبه 26اكتبر در بغداد صادر شد اعلام مىكند:“ ملل متحد هم‌چنان از حفاظت ساكنان اشرف در برابر اخراج، بيرون راندن و يا بازگرداندن اجبارى به ميهنشان كه مغاير با اصل نانرفولمان است، دفاع مىكند“.
در عين حال از رهبران كمپ خواسته شده است تا با مقامات عراقى در رابطه با آينده ساكنان اين محل همكارى كنند. كميسارياى عالى پناهندگى و ساير آژانسهاى ملل متحد آمادهاند تا مشورتهاى ضرورى را در زمينه حقوقى و اجتماعى ارائه دهند.
يونامى تأكيد كرد: ”اكنون نياز به تلاشهاى تمامى طرفهاست تا از تنش بكاهند و به يافتن راهحلها بپردازند. در همين رابطه ملل متحد از جامعه بينالمللى درخواست مىكند هر كمكى كه مقدور باشد از جمله تجديد استقرار ساكنان كمپ در كشورهاى ثالث را فراهم كنند.

بيانيه نماينده ويژه دبيركل ملل متحد
هيأت هميارى ملل متحد در عراق كماكان نسبت به وضعيت انسانى در كمپ اشرف نگران است
بغداد - 26اكتبر2009: نماينده ويژه دبيركل ملل ‌متحد در عراق اد ملكرت در ديدار اخيرش با نمايندگان هيأتهاى ديپلوماتيك در بغداد، نگرانى مستمر خود را از وضعيت انسانى در كمپ اشرف ابراز كرد. وى تعهد يونامى بر اساس نظارت روزانه وضعيت در اشرف را طى اين دوره خطير مورد تأييد قرار داد.
شايان ذكر است كه هيأت هميارى ملل متحد در عراق و كميسر عالى حقوقبشر طى چند سال اخير از نزديك وضعيت اردوگاه اشرف را مانيتور مىكردهاند همراه با بررسى كمكهاى ممكن به منظور رسيدن به يك راهحل كه با حق حاكميت مشروع عراق و قوانين بينالمللى همخوانى داشته باشد.
به اين منظور، ملل متحد با تمام طرفهاى ذيربط، از جمله دولت عراق كه مجددا بر پايبندى خود به قوانين عراق و قوانين بينالمللى در برخورد با كمپ اشرف و ساكنان آن تأكيد كرده، كار مىكند. هيأت هميارى ملل متحد در عراق از طريق كانالهاى مختلف با دولت كار مىكند، تا كمك كند كه دولت اين مسؤليت خود را انجام دهد.
اختيارات يونامى تقويت حقوقبشر در عراق را در برمىگيرد، و دفتر حقوقبشر يونامى به‌صورت منظم وضعيت داخل و اطراف كمپ را مورد ارزيابى قرار مىدهد. هم‌چنين ملل متحد به فراخوان خود براى حفاظت ساكنان اشرف در برابر كوچ اجبارى، اخراج و يا بازگرداندن اجبارى آنها به كشور اصليشان، كه بر خلاف اصل نانرفولمان باشد، ادامه مىدهد.
در همين حال از رهبرى كمپ اشرف خواسته شده است كه موجبات همكارى افراد ساكن كمپ با مقامات عراقى را براساس ابراز داوطلبانه انتخابشان براى ماندن در اشرف يا گزينههاى ممكن ديگر براى آينده را تأمين كند. كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل و ساير آژانسهاى ذيربط ملل متحد آمادگى كامل دارند تا هر گونه مشاورتهاى قانونى و اجتماعى را در اين رابطه در يك فضاى بيطرف و سالم ارايه كنند.
اكنون در تمامى طرفها نياز به تلاشهايى است كه تنش را كاهش دهد و بهدنبال راهحلها باشد. ملل متحد جامعه بينالمللى را فرا مىخواند كه همه كمكهاى ممكن، از جمله تجديد استقرار در كشورهاى ثالث براى كسانيكه قصد ترك كمپ را دارند، فراهم كند.

سه‌شنبه، مهر ۲۸، ۱۳۸۸

لنگه كفش، پاسخ دانشجويان دلير دانشكده فنى به ايادى رژيم

لنگه كفش، پاسخ دانشجويان دلير دانشكده فنى به ايادى رژيم
دانشجويان با لنگه كفش از ايادي رژيم آخوندي  استقبال ميكنند
دانشجويان با لنگه كفش از ايادي رژيم آخوندي استقبال ميكنند
براساس اخبار تكميلى در جريان حركت اعتراضى روز گذشته دانشجويان دانشكده فنى دانشگاه تهران عليه صفار هرندى، وزير ارشاد سابق كابينه پاسدار احمدىنژاد، دانشجويان به سمت وى لنگ كفش پرتاب كردند.
پاسدار صفار هرندى كه به شدت خشمگين شده بود درواکنش به اين حرکت اعتراضى دانشجويان گفت: لطف کنيد و علامت مدنيت را به سوى ما پرت نکنيد.
آرش سيگارچى، سردبير روزنامه تعطيل شده گيلان امروز، طى مقالهيى در اين باره نوشت: يادتان هست منتظر الزيدى خبرنگار عراقى را زمانى که لنگه کفش به سوى رئيس جمهورى آمريکا پرت کرد، خبرگزارى فارس آن روزها اينقدر هيجان زده شد که تا مدتها تيتر اول خود کرد. مگر همين صفار نبود وقتى کفش خبرنگار عراقى بسوى بوش پرتاب شد، سرمقاله روزنامه ايران را از ذوق نوشت. سلام آقاى صفار. هرچند شما پر رو تر از اين حرفها هستيد و پرتاب کفش را به کنايه علام مدنيت سبزها مىدانيد، اما کاش بر سر عقل مىآمديد و مردم را مىفهميديد. شما را چه شده جماعت رعب و وحشت که کفش خبرنگار عراقى را ”سيلى ملت اسلام بهصورت کفر“ دانستيد اما اينک کفش دانشجويان مسلمان را اين‌چنين به شوخى مىگيريد؟.

حکم بیدادگاه رژیم در مورد کارگران نیشکر هفت تپه محکوم است


حکم بیدادگاه رژیم در مورد کارگران نیشکر هفت تپه محکوم است

زینت میرهاشمی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه روز شنبه 25 مهر، از تایید حکم حبس در بیدادگاه تجدید نظر استان خوزستان در مورد 5 نفر از کارگران این شرکت خبر داد. 5 نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به نامهای علی نجاتی، فریدون نیکفر، قربان علی پور و جلیل احمدی به 6 ماه حبس تعزیری و 4 ماه حبس تعلیقی و محمد حیدری پور به 4 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شده اند.

رخشان یکی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، نگرانی خود را در مورد بیکار شدن کارگران محکوم شده ابراز می دارد. وی در مصاحبه ای با رادیو دویجه وله شنبه 25 مهر، می گوید:«ما می دانیم آن چیزی که مد نظر آقایان است اخراج ماست. برای کارگر، حکم اعدام زمانی است که از کار اخراج شود و الان کارگران نگران این مساله هستند و خانواده ها اوضاع خیلی ملتهبی دارند.»

شرکت نیشتکر هفت تپه همانند بقیه واحدهای صنعتی قدیمی به دنبال سیاست خصوصی سازی و واردات شکر در چنبره اقتصاد شبه دولتی دچار بحران شده و کارگران و مزدبگیران خود را قربانی کرده است. بیش از دو سال است که کارگران نیشکر هفت تپه برای حقوق خود مبارزه می کنند و تا کنون دستاوردهای گرانبهایی هم داشته اند. تشکیل سندیکای نیشکر هفت تپه از جمله دستاوردهای مبارزه مستمر کارگران و مزدبگیران این شرکت است. زندانی شدن، محکوم شدن به حبس از جمله هزینه هایی است که کارگران این شرکت برای دستیابی به حقوق خود در رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه پرداخته اند.

زندانی کردن کارگران به جرم دفاع از حقوق ابندایی خود، نشانه هراس حکومتی لرزان از تشکل یابی کارگران برای کسب حقوق تردید ناپذیر است. از مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه دفاع می کنیم. همبستگی کارگران برای لغو احکام ظالمانه بیدادگاههای رزیم در مورد کارگران نیشکر هفت تپه، مانع اجرایی شدن اینگونه احکام خواهد شد.

چهارشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۸

پيام لرد كوربت، رئيس كميته پارلمانى ايران آزاد در مجلسين انگلستان ، به مجاهدان شهر اشرف

لرد رابين كوربت، رئيس كميته پارلمانى ايران آزاد در مجلسين انگلستان، آزادى 36 قهرمان اشرفى را تبريك گفت

لرد رابين كوربت آزادى قهرمانان  اشرف را تبريك  ميگويد
لرد رابين كوربت آزادى قهرمانان اشرف را تبريك ميگويد

پيام لرد كوربت، رئيس كميته پارلمانى ايران آزاد در مجلسين انگلستان
، به مجاهدان شهر اشرف
سلام بر اشرف،
من و همكارانم در پارلمان انگلستان، بهخاطر بازگشت 36 برادرشما به كمپ اشرف پس از 70روز بازداشت غيرقانونى، به شما تبريك مىگوييم.
شجاعت اين 36تن و اعتصاب غذا كنندگان در كمپ اشرف و در سراسر جهان، رژيم ايران را در تلاشهايش براى نابود كردن آمال دموكراتيك مردم ايران به سختى شكست داد.
چنانچه در سراسر اين سال ديدهايم تا زمانى كه اشرف در برابر ملاها قدرتمند و سرسخت باقى مىماند، مردم ايران نيز هم‌چنان ايستادگى مىكنند.
عدالت بر بيرحمى و وحشيگرى در عراق پيروز شد و با اين پيروزى يك قدم استوار و مهم ديگر در مسير دمكراسى و آزادى براى مردم ايران برداشته شده است.
ما در پارلمان بريتانيا افتخار مىكنيم كه در هر قدم اين راه در كنار شما مىايستيم و مىدانم كه ما دست دردست هم به پيروزى خواهيم رسيد.
يكبار ديگر به عزم جزم و شجاعت شما درود مىفرستم و آفرين مىگويم.
اين اولين پيروزى از سلسله پيروزهاى بعدى است. ايران آزاد خواهد شد.

حرکتهای اعتراضی دانشجویان، درگیری با بسیج سرکوبگر و پیشرفت امید به تغییر


حرکتهای اعتراضی دانشجویان، درگیری با بسیج سرکوبگر و پیشرفت امید به تغییر

زینت میرهاشمی

دیروز سه شنبه 21 مهر تجمع اعتراضی بیش از 2000 تن از دانشجویان دانشگاه آزاد مورد یورش نیروی بسیج قرار گرفت. نیروی سرکوبگر بسیج با گاز فلفل و اشک آور به دانشجویان یورش بردند و آنها را زخمی نمودند. با بازگشایی دانشگاهها، دانشجویان در شرایطی متحول تر از قبل وارد دور جدیدی از رویارویی با نیروهای بسیجی در دانشگاهها شده اند. نیروهای بسیج به عنوان اهرم سرکوب نظامی رژیم در دانشگاهها، با توجه به رویدادهای چند ماهه اخیر نقش آشکارتری در سرکوب دانشجویان به عهده گرفنه اند.

دستگیری، کشتار و تجاوز نتوانست دانشجویان را از حرکت باز دارد. تداوم و تعداد حرکتهای اعتراضی دانشجویان از زمان شروع سال تحصیلی جدید، نشان از تداوم جنبشی است که اگر هر روز قدرت خود را در خیابانها زیر سرنیزه دیکتاتوری نمی تواند نشان دهد اما در هر مکان و هر زمان با کوچکترین فرصت، نابودی نظام جمهوری اسلامی را با شعارها فریاد می زند.

مبارزه با پادگانی کردن دانشگاه و برچیدن بساط نیروی سرکوبگر بسیج از دانشگاهها، با تکیه بر شرایط متحول کنونی و قیامهای خیابانی، دانشگاهها را به صحنه رویارویی عظیم تری وارد می کند. در این رویارویی پیوند جنبش جوانان، معلمان، زنان و کارگران با جنبش دانشجویی نقش مهمی در پیشرفت امید به تغییر و بی اثر کردن اهرمهای سرکوب بازی خواهد کرد. پیوند جنبش دانشجویی با جنبش مردمی هنگامی که شعار آن در خیزشهای خبابانی فریاد زده می شود، بیش از هر زمانی این تغییر را عینی تر خواهد کرد.


چهارشنبه، مهر ۱۵، ۱۳۸۸

دستگیری اعضای کانون صنفی معلمان محکوم است


دستگیری اعضای کانون صنفی معلمان محکوم است

زینت میرهاشمی

با دستگیری فعالان کانون صنفی معلمان، بر شمار معلمان زندانی در سیاهچالهای رژیم افزوده شد. معلمان و فرهنگیان ایران نتوانستند روز 12 مهر، روز معلم را در زیر چکمه های مرگبار ولایت فقیه برگزار کنند. سه شنبه 14 مرداد، با یورش ماموران به جلسه معلمان، 12 نفر از اعضای کانون صنفی معلمان دستگیر شدند. علی اکبر باغانی، دبیر کل کانون در میان دستگیر شدگان است.

کانون صنفی معلمان در بیانیه ای که به مناسبت روز معلم منتشر کرده است ضمن تبریک «روز جهانی معلم» بر مطالبات و خواسته ای خود تاکید کرده اند:

«آزادی بی قید شرط همکاران فرهنگی در بند: رسول بداقی، هاشم خواستار، فرزاد کمانگر، عبدالله مومنی، جعفر ابراهیمی، محمد داوری و ...

مختومه شدن تمامی پرونده هایی که از سال 78 تا کنون در شعب مختلف دادگاهها و دادسراها بر علیه فعالان صنفی تشکیل شه و اعاده تمامی حقوق تضییع شده آنان.

رفع محدودیت از فعالیت همه ی نهادهای مدنی دانشجویان، حقوق زنان، کارگران، حقوقدان، روزنامه نگاران و .... به ویژه کانونها صنفی معلمان سراسر کشور.»

با تبریک روز جهانی معلم، از خواسته های معلمان و فرهنگیان دفاع می کنیم و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و منجمله معلمان در بند هستیم.


به براداران و خواهران عزيزم كه در كشورهاى مختلف جهان در اعتصاب غذا هستند با سلام و درود به همگى شما و رنج جانكاه هفتاد روزه تبريك، شما پيروز شديد

خانم رجوى از همه اشرفيان و اشرف‌نشانهاى اعتصابى در سراسر جهان خواست به اعتصاب غذاى خود پايان دهند

مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران

بعدازظهر چهارشنبه پانزدهم مهر ماه 1388

به براداران و خواهران عزيزم كه در كشورهاى مختلف جهان در اعتصاب غذا هستند
با سلام و درود به همگى شما و رنج جانكاه هفتاد روزه
تبريك، شما پيروز شديد
ساعتى پيش 36گروگان مجاهد در هفتادو‌ دومين روز اعتصاب غذا و در هفتمين روز اعتصاب غذاى خشك، آزاد شدند و به اشرف رسيدند و در بيمارستان اشرف بسترى شدند.
من تا همين لحظه با كمك مژگان و صديقه مشغول بحث و جدل با اشرفيان بودم تا قهرمانان اشرف به اعتصاب غذاى جانكاهشان آن‌هم پس از حملهها و ضربات و شهادتها و جراحتهاى روزهاى ششم و هفتم مرداد خاتمه بدهند. اين پيروزى بزرگ را به مسعود و مجاهدان اشرف و اشرفنشانها و هموطنانمان تبريك و شادباش مىگويم.
اشرفيها از آزادى مجاهدان حماسه ساز بسيار شاد و خوشحال و سرفراز بودند و مى‌گفتند كه انگيزه دارند كه تا رسيدن به تضمين حفاظت اشرف و عدم حمله و خشونت و جنايت در آينده، باز هم ادامه بدهند. من براى آنها شمه‌يى از اقدامات بينالمللى را كه در همين راستا در جريان است، توضيح دادم و اصرار و خواهش كردم كه به اعتصاب غذا خاتمه بدهند، تحمل آب شدن پيكر آنها و هم‌چنين تكتك عزيزانم در كشورهاى مختلف را بيش از اين ندارم.
دست آخر توانستم آنها را قانع كنم و اشرفيها با اين شرط كه اگر امنيت و حفاظت آنها تضمين نشود دوباره اعتصاب غذاى خود را از سر خواهند گرفت، درخواست مرا قبول كردند. از آنها واقعا سپاسگزارم،
مجاهدان اشرف گفتند كه سپاس و درود آنها را به اشرفنشانهاى اعتصابى و متحصن در سراسر دنيا برسانم. آنها هم‌چنين از كارزار جهانى حاميان پرشور و غيرتمند اشرف براى تضمين حفاظت و حقوق مجاهدان اشرف تشكر و قدردانى كردند و گفتند به آن افتخار مىكنند. از همه برادران و خواهران اشرفنشانم در كشورهاى مختلف تقاضا و خواهش مى‌كنم، آنها هم به اعتصاب غذاى خود در هر كجا كه هستند پايان بدهند. در همين فرصت وظيفه خود مىدانم از تلاشهاى خستگىناپذير هموطنانمان و عموم ياران وفادار مقاومت شخصيتهاى سياسى و رؤساى عشاير و شهروندان شريف عراقى و تمامى شخصيتها، پارلمانترها، حقوقدانان و سازمانهاى بينالمللى مدافع حقوقبشر در پنج قاره جهان براى آزادى 36گروگان تشكر و قدردانى كنم، مخصوصا از اسقف اعظم كليساى انگلستان، شيخ تيسير التميمى قاضى القضات فلسطين، خانم دانيل ميتران، دكتر ويدال كوآدراس نايب رئيس پارلمان اروپا، سيد احمدغزالى نخستوزير پيشين الجزاير، لردكوربت، دكتر صالح المطلك و از تلاشهاى وقفه ناپذير كميته بينالمللى در جستجوى عدالت، كميته بينالمللى حقوقدانان، كميته عربى - اسلامى دفاع از اشرف، مجمع پارلمانى شوراى اروپا و كميتههاى پارلمانى در كشورهاى مختلف جهان، بايد سپاسگزارى كرد.
هموطنانمان در داخل و خارج ايران با هر گرايش و ديدگاه و با هر عقيده و مرام همبستگى ملى ايرانيان را در حماسه پايدارى مجاهدان اشرف در اين كارزار جهانى با موضعگيريها و اعتراضها و تظاهرات و تحصنها و اعتصابهايشان به دنيا نشان دادند.
پيروزى امروز شما، پيروزى قيام مردم ايران براى آزادى را مژده مىدهد.

مريم رجوى

شنبه، مهر ۱۱، ۱۳۸۸

گزافه گویی سرکرده سپاه، یک معنای دیگر بُن بست استراتژیک


نبرد خلق شماره 291 در یک فایل پ د اف

گزیده هایی از نبرد خلق شماره 291

فراسوی خبر... 11 مهر

گزافه گویی سرکرده سپاه، یک معنای دیگر بُن بست استراتژیک

منصور امان

سرکرده سپاه پاسداران برای تاکید بر رویکردی که آیت الله خامنه ای پس از زین کردن مجلس خُبرگان اعلام کرد، به برابر میکروفونها فرستاده شده است تا همچون رییس خود، پیشنهاد "آشتی" را رد و به جای آن خواستار تسلیم مُخالفان و مُنتقدان گردد.

آیت الله خامنه ای روز دوم مهر ماه، با اطمینان از این امر که مهار مجلسی که به ظاهر بر کار او نظارت دارد را در دست دارد، بار دیگر از رُسوایی انتخاباتی خود دفاع کرد و "نُخبگان و خواص" را تهدید کرد یا به مُباشرت فعال در کُلاهبرداری لو رفته ی او روی آورند یا در صف "دُشمن" و "فتنه" قرار می گیرند.

پاسدار جعفری همین گزافه گویی را بنا به اقتضای شُغلی، با آب و تاب بیشتر و - به همین دلیل - به گونه مُضحک تری تکرار کرده است. اما این تنها ماموریتی نبود که سرکرده سپاه پاسداران باید انجام می داد. وی همزمان، وظیفه اعلام خُطوط مُجادله برانگیزی که آیت الله خامنه ای معمولا به طور ریاکارانه از دهان گُماشتگان اش بیان می کند را نیز به عُهده داشت. او نمایشات دستگاه قضایی و اعتراف گیری را "روشنگری" خواند و بر ضرورت ادامه و گُسترش سرکوب تا قلع و قمع کامل مُخالفان و مُنتقدان یا آنگونه که وی توضیح داد تا "عُذر خواهی، پذیرُفتن تقصیر و تمکین" پای فشُرد.

آقای مُحمد علی جعفری همچنین در ارزیابی غلط مُرشد خود از ارزش حمایت مجلس بی تاثیر و اخته ی خُبرگان شریک شُد و در توصیف تلاشهایی که به منظور دستیابی به یک راه حل میانه زیر خیمه ی ولایت انجام می شود، با انداختن باد به آستین عضُله نمایی کرد: "در جنگ سخت زمانی که دُشمن در وضعیت ضعف و شکست قرار می گیرد، دم از مُذاکره و صُلح می زند."

تُفنگچی آقای خامنه ای ادعای قرار گرفتن در موضع قُدرت و پیروزی را در حالی مطرح ساخته است که چند جُمله قبل تر اعتراف کرده که خیزش مردُم، حُکومت را تا آستانه سرنگونی بُرده است. وی می گوید: "باید توجُه کُنیم که در این فتنه تا مرز براندازی نیز پیش رفتیم."

واقعیت اما این است که آقای جعفری و آمر او از موضع قُدرت راه "آشتی" را نبسته اند. آنها محکوم به حرکت تحت قانونمندی شرایطی هستند که خیز شکست خورده شان برای یکدست سازی خلق کرده است. سرنوشت باند ولایت به گونه برگشت ناپذیر به حفظ دولتی که با صرف همه سرمایه ها و اندوخته های خویش بر سر کار نشانده اند، گره خورده است. این در حالی است که هر راهی برای تخفیف بُحران ناشی از سیاست مزبور، به گونه اجتناب ناپذیر محصول آن یعنی، دولت کنونی را هدف می گیرد. این یک معنای دیگر بُن بست استراتژیک است.

بيانيه بينالمللى در اروپا، آمريكا و استراليا

فراخوان بين‌المللى به رئيسجمهور آمريكا براى آزادى 36 مخالف ايرانى كه در گروگان نيروهاى عراقى در آستانه مرگ قرار دارند

فراخوان بين‌المللى به باراك اوباما براي نجات جان 36 گروگان اشرف
فراخوان بين‌المللى به باراك اوباما براي نجات جان 36 گروگان اشرف

لرد رابين كوربت
لرد رابين كوربت

آلخو ويدال كوادراس
آلخو ويدال كوادراس

بيانيه بينالمللى در اروپا، آمريكا و استراليا از سوى:

-دو هزار نماينده پارلمان در اروپا و آمريكاى شمالى در كميته بينالمللى درجستجوى عدالت به رياست دكترآلخو ويدال كوادراس نايب رئيس پارلمان اروپا،
-كميته پارلمانى ايران آزاد در مجلسين بريتانيا به رياست لرد رابين كوربت با حمايت اكثريت مجلس عوام و 200عضو مجلس اعيان انگلستان ،
ـ كميته فرانسوى ايران دموكراتيك، سناتور ژان پير ميشل
ـ كميته پارلمانى ايتاليا براى آزادى ايران، كارلو چيچولى، اليزابتا زامپاروتى
ـ كميته همبستگى آلمان براى آزادى ايران، هرمان جوزف شارف
ـ كميته دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا، استيفن هيوز
ـ كميته پارلمانى سوئد براى آزادى ايران، كنت السون
ـ كميته پارلمانى بلژيك براى ايران دموكراتيك، سناتور درك كلاوس
ـ كميته دوستان ايران آزاد در پارلمان دانمارك، ينس كريستيان لوند
ـ كميته دوستان ايران آزاد در سوئد، لنارت فريدن
ـ كميته دوستان ايران آزاد در نروژ، لارش ريسه
ـ كميته دوستان ايران دموكراتيك در كانادا، ديويد كيلگور
ـ گروه هلندى دوستان ايران آزاد، هانك ديهان
ـ كميته پارلمانى لوگزامبورك براى ايران آزاد و دموكراتيك، ژان هاوس
ـ كميته سوئيسى دفاع از اشرف، به رياست مشترك: نيلز دوداردل، فرانسين ژان كالم
ـ و كميته حاميان استراليايى دموكراسى در ايران

واشينگتن تايمز
جمعه دوم اكتبر2009 (دهم مهر1388
)

فراخوان بين‌المللى به رئيسجمهور اوباما
براى آزادى 36 مخالف ايرانى كه در گروگان نيروهاى عراقى در آستانه مرگ قرار دارند

قاضى عراق سه بار حكم آزادى گروگانها را صادر كرده است،
دولت عراق بهخاطر خوشآمد رژيم ايران حكم را اجرا نمىكند
با وحشت و ناباورى مطلع شديم روزگذشته نيروهاى سركوبگر عراقى به دستور نخستوزير عراق، در يك حمله وحشيانه، 36تن از ساكنان اشرف را كه از 28 ژوييه گذشته توسط نيروهاى عراقى به گروگان گرفته شدهاند، بهزور از زندان خالص به محل نامعلومى منتقل كردند.
بنابه گزارشها، ربوده شدگان در حاليكه از شدت ضربات بهحالت اغما افتاده بودند و بر روى زمين كشيده مىشدند به داخل خودروهاى پليس برده شدند.
اين اقدام درحالى است كه قاضى عراقى براى سومين بار در 27سپتامبر دستور آزادى آنان را صادر كرد. پيش از اين نيز در 23 اوت و 17سپتامبر قاضى دستور داده بود آنها را آزاد كنند. حكم سوم، از نظر قوانين عراق قطعى است و نگهداشتن آنها بعد از 17سپتامبر كاملاً غيرقانونى است. دادستان كل عراق آقاى غضنفر حمود روز 30سپتامبر به آسوشيتدپرس گفت: «آنها مىبايد تابحال آزاد شده باشند. ما دستورات را به تمامى ايستگاههاى پليس براى آزادى آنها در هركجا كه هستند صادر كردهايم».
از ابتدا نيز ، گروگانها كه «افراد حفاظت شده» هستند، خودسرانه و بهخاطر شانتاژ عليه ساكنان اشرف دستگير شدهاند.
آنها كه هيچ راهى براى دفاع از خود ندارند و وكلايشان هم اجازه سفر به عراق و ملاقات با آنها را ندارند، 66روز است دست به اعتصاب غذا زدهاند و هر لحظه ممكن است با مرگ مواجه شوند.
مسئوليت چنين فاجعهاى تماما به عهده دولت عراق و نخستوزير اين كشور است.
به اين ترتيب دولت عراق به هيچ‌يك از تضمينهاى مكتوبى كه به دولت آمريكا داده بود تا رفتارش با ساكنان اشرف در چارچوب قانون بينالملل و استانداردهاى بينالمللى باشد پاىبند نبوده است.
اين دولت براى خوشآمد رژيم ايران، ميثاقهاى بينالمللى، قانون و احكام قضاييه عراق را لگد مال مىكند.
اين، دليل مضاعفى بر ضرورت و فورىت استقرار تيم ناظر ملل متحد و تضمين حفاظت ساكنان اشرف توسط نيروهاى آمريكايى است.
اكنون در ماهيت ضد دموكراتيك بخش عمده حاكمان عراق ترديدى نيست، اما سكوت و بىعملى دولتهاى غربى به‌ويژه آمريكا شگفتانگيز است.
اين يك تراژدى غيرقابل قبول براى همه ماست. ما نمىتوانيم خودمان را در آن بىتقصير بدانيم و سرزنش نكنيم.
آمريكا ساكنان اشرف و از جمله اين 36 گروگان را خلع سلاح كرده است، با تكتك آنها توافق امضا كرده و متعهد شده است كه تا تعيين تكليف نهايى از آنها حفاظت كند. اما اكنون آنها در برابر خشونت بلادفاع رها مىشوند.
ما سازمان مجاهدين خلق ايران را به‌خوبى مىشناسيم. بسيارى از ما از اشرف ديدار كردهايم. ما تعهد آنان به دمكراسى را از نزديك تجربه كردهايم و اطمينان كامل داريم كه آنان بر آرمانهاى دموكراتيك شان پايدار مىمانند و بهاى آن را مىپردازند.
ما از تصور وقوع چنين فاجعهاى در كشورى كه براى آزادى آن هزاران نفر طى شش سال گذشته جان خود را از دست داده‌اند نگران هستيم. به همين خاطر از دولت و رئيسجمهور آمريكا مى‌خواهيم به تعهدهايشان در برابر 36 گروگان پايبند بمانند. نبايد اجازه داد در اثر بىعدالتى و ستم در زندانهاى عراق جان بدهند.
اگر امروز در حضور 130هزار سرباز آمريكايى چنين جنايتى در عراق به وقوع بپيوندد، فردا كه اين نيروها عراق را ترك كنند، چه بر سر ملت عراق خواهد آمد؟
ما اتحاديه اروپا و كشورهاى عضو آن، و همه پارلمانها و سازمانهاى غير دولتى را به حمايت از حقوق ساكنان اشرف و تلاش براى آزادى 36 گروگان فرا مىخوانيم.
حمايت از اشرف، حمايت از حقوقبشر و حكومت قانون و حمايت از ارزشهاى دموكراتيك است.

كميته بين‌المللى در جستجوى عدالت
آلخو ويدال كوآدراس، نايب رئيس پارلمان اروپا

امضا كنندگان:
1-كميته پارلمانى ايران آزاد در مجلسين بريتانيا، لرد رابين كوربت
2ـ كميته فرانسوى ايران دموكراتيك، سناتور ژان پير ميشل
3ـ كميته پارلمانى ايتاليا براى آزادى ايران، كارلو چيچولى، اليزابتا زامپاروتى
4ـ كميته همبستگى آلمان براى آزادى ايران، هرمان جوزف شارف
5ـ كميته دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا، استيفن هيوز
6ـ كميته پارلمانى سوئد براى آزادى ايران، كنت السون
7ـ كميته پارلمانى بلژيك براى ايران دموكراتيك، سناتور درك كلاوس
8ـ كميته دوستان ايران آزاد در پارلمان دانمارك، ينس كريستيان لوند
9ـ كميته دوستان ايران آزاد در سوئد، لنارت فريدن
10ـ كميته دوستان ايران آزاد در نروژ، لارش ريسه
11ـ كميته دوستان ايران دموكراتيك در كانادا، ديويد كيلگور
12ـ گروه هلندى دوستان ايران آزاد، هانك ديهان
13ـ كميته پارلمانى لوگزامبورك براى ايران آزاد و دموكراتيك، ژان هاوس
14ـ كميته سوئيسى دفاع از اشرف، به رياست مشترك: نيلز دوداردل، فرانسين ژان كالم
15ـ كميته حاميان استراليايى دموكراسى در ايران

پنجشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۸۸

اختاپوس سپاه هر روز فربه تر می شود


اختاپوس سپاه هر روز فربه تر می شود

جعفر پویه

سپاه پاسداران بعد از برگزاری انتخابات مهندسی شده و سرکوب خونین مردم معترض به تقلب و رای سازی وسیع، اکنون دستمزد خود را می گیرد. واگذاری 51 درصد از سهام مخابرات به یکی از شرکتهای وابسته به سپاه در زمانی کمتر از سی دقیقه، بذل و بخششی دندانگیر به این ارگان نظامی است.
سپاه مدتهاست که فعالیت اقتصادی خود را گسترش داده و از شرکتهای ساختمانی و راه سازی که سد سازی را نیز شامل می شد، به سوی کارخانجات و صنایع کشور دورخیز کرده و بخشهای پرسود آنرا در چنگ خود گرفته است. واگذاری قراردادهای نان و آب دار میدانهای نفتی تا کشیدن خط لوله گاز به پاکستان بدون شرکت در مناقصه های صوری از اتفاقاتی است که در دولت احمدی نژاد به سود سپاه صورت گرفته است. دخالت در فعالیت بانکداری و در چنگ داشتن مبادی ورودی ای همچون اسکله و فرودگاه، کار پر سود واردات بدون کنترل را رقم زده است.
منهای آن، معافیت مالیاتی سپاه و دسترسی به رانتهای اطلاعاتی روز به روز این غول اقتصادی تازه به دوران رسیده را فربه تر می کند. با در چنگ داشتن بخش وسیعی از اقتصاد کشور، سپاه به علت معافیت هیچگونه مالیاتی نخواهد پرداخت و همچنین به دلیل موقعیت نظامی اطلاعاتی از هرگونه کنترلی نیز معاف است. غیر از آن، واگذاری 51 درصد از سهام مخابرات به سپاه به منزله کنترل و تصمیم گیری این ارگان نظامی برای یکی از وزارتخانه های مهم دولت است. معلوم نیست که وزیر مخابرات (که به وزارت ارتباطات و فن آوری تغییر نام داده) از این به بعد توسط سپاه انتخاب خواهد شد یا رییس دولت و برنامه کاری آن توسط چه کس و چه نهادی کنترل خواهد گردید؟
حضور پر قدرت سپاه در دولت و جاسازی فرماندهان آن در وزارتخانه های گوناگون به منزله کنترل این وزارتخانه ها و استفاده از رانت قدرت برای دست اندازی به منابع تولید ثروت آنهاست.
سپاه می رود تا هرچه بیشتر قدرت خود را در همه عرصه های سیاسی و اقتصادی بر دیگر باندهای حاضر در قدرت دیکته کند. اگر روال کار به همین صورت به پیش رود، تا چند سال دیگر تمام حوزه های اقتصادی و سیاسی در چنگ فرماندهان این اختاپوس تازه به دوران رسیده خواهد بود. کاری که اکنون به ظاهر در زیر سایه ولی فقیه به انجام می رسد، آینده ولی فقیه را نیز به بازتابی از تصمیمهای این ارگان نظامی اقتصادی مشروط می کند.

خانم رجوى خواستار مداخله رئيسجمهور آمريكا براى آزادى گروگانها ش


اخبار - اشرف اطلاعيه شوراي ملي مقاومت
3:00:11 PM 1388/7/9
خانم رجوى خواستار مداخله رئيسجمهور آمريكا براى آزادى گروگانها شد

مريم رجوى رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوى رئيس جمهور برگزيده مقاومت

خانم مريم رجوى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت، در يك نامه «اقدام اضطرارى» به باراك اوباما رئيسجمهور ايالات متحده آمريكا نوشت: «من مىخواهم بهطور اضطرارى توجه شما را به وضعيت خطرناك 36تن از ساكنان كمپ اشرف كه در ژوييه گذشته از سوى نيروهاى عراقى به گروگان گرفته شده و بهرغم سه دستور قاضى مبنى بر آزادى آنها، هم‌چنان در بازداشت هستند، جلب نموده و خواستار مداخله شما براى آزادى بلادرنگ آنها هستم».
خانم رجوى در اين نامه كه رونوشتش براى وزيران خارجه و دفاع آمريكا و سفير آمريكا در عراق و فرمانده نيروى چند مليتى و هم‌چنين براى دبيركل و كميسر عالى حقوقبشر و نماينده ويژه دبيركل در عراق ارسال شده است، افزود: دولت عراق به درخواست رژيم ايران، مىخواهد امروز آنها را بهزور از زندان خالص به بغداد منتقل كند تا به توطئههاى جديد از جمله پرونده سازيهاى پوشالى براى آنها مبادرت كند.
اين افراد 66روز است در اعتراض به بازداشت غيرقانونى خود در اعتصاب غذا بهسر مىبرند و وضعيت وخيمى دارند. قاضى عراقى در روزهاى 23اوت، 17 و 27سپتامبر براى اين 36تن قرار آزادى و منع تعقيب صادر كرده است. سومين قرار بر اساس قوانين عراق قطعى و غيرقابل فرجام است و گروگانها بايد بلافاصله آزاد مىشدند.
خانم رجوى در نامهاش يادآورى كرد: «نيروهاى آمريكايى با تكتك ساكنان اشرف، از جمله 36گروگان، در سال2004 يك توافقنامه مشترك امضا كردهاند كه نيروهاى آمريكايى ما بازاى تحويل سلاحهاى اين افراد حفاظتشان را برعهده گرفتهاند. لذا از جنابعالى مىخواهم به هر ترتيب كه مقتضى مىدانيد از نيروهاى آمريكايى و سفارت آمريكا در عراق بخواهيد ترتيبات آزادى اين افراد حفاظت شده را فراهم كنند».

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
9مهر1388 (اول اكتبر 2009)