پنجشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۸۹

شنبه، تیر ۲۶، ۱۳۸۹

دادگاه استيناف واشنگتن، برچسب تروريستى عليه سازمان مجاهدين خلق ايران را نپذيرفت

دادگاه استيناف واشنگتن، برچسب تروريستى عليه سازمان مجاهدين خلق ايران را نپذيرفت

پيروزي بزرگ مقاومت ايران در دادگاه واشنگتن
پيروزي بزرگ مقاومت ايران در دادگاه واشنگتن

دادگاه استيناف واشنگتن برچسب تروريستى عليه سازمان مجاهدين خلق ايران را نپذيرفت و در حكم خود اين پرونده را براى تجديدنظر به وزير خارجه آمريكا ارجاع داد.

نيگال تايمز سايت معتبر حقوقى اعلام كرد دادگاه در رودرويى مجاهدين با وزارتخارجه آمريكا به نفع مجاهدين حكم داد. دادگاه واشنگتن باقى نگهداشتن نام مجاهدين در ليست تروريستى را ناقض پروسه عادلانه دادرسى و فاقد شواهد لازم توصيف كرد و پرونده را براى تجديدنظر به وزير ارجاع داد.

دادگاه وزير خارجه آمريكا را مكلف كرد براساس ضوابطى كه دادگاه مشخص كرده است تصميم خود را مورد تجديدنظر قرار دهد. دادگاه درحكم خود تصريح مىكند ما بهرسميت مىشناسيم كه اعمال دقيق اصول قانون مىتواند حذف نامگذارى مجاهدين را الزام‌آور كند اما ما بهخاطر مصالح سياست خارجى و امنيت ملى كه قبلاً وزارتخارجه آمريكا مطرح كرده بود اكنون به وزير خارجه ارجاع مىدهيم تا در چارچوب مشخص فرصت بازبينى و بخش علنى پرونده را كه وزير به آنها اتكا كرده است در اختيار سازمان مجاهدين خلق ايران قرار دهد.

یکشنبه، تیر ۲۰، ۱۳۸۹

Gooftegoo e Masod Ba peyman

Gooftegoo e Masod Ba dokhtar e abdolreza

Gooftegoo e Masod Ba Shaghayegh Hasti

marzieh bekhan gole sorkh مرضیه، بخوان بنام گل سرخ

AGAR MASTAM, MARZIE اگر مستم، مرضیه

Bote Chin, Marzie، بت چین، مرضیه

مرضیه، گل سپید Marzie

Marzie مرضیه، به زمانیکه محبت شده همچون افسانه

دوشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۸۹

یکشنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۹