یکشنبه، دی ۰۱، ۱۳۸۷

رايس: تحريمهاى بينالمللى رژيم ايران را منزوى ساخته است

رايس: تحريمهاى بينالمللى رژيم ايران را منزوى ساخته است
9:05:49 AM 1387/10/1
كاندوليزا رايس
كاندوليزا رايس

وزیر امور خارجه آمریكا گفت: تحریمهای سازمان ملل متحد به اقتصاد رژیم ایران ضربه زده و توانسته است این رژیم را بیش از پیش منزوی كند.
کاندالیزا رایس افزود: تحریهما علیه آن دسته از موسسات و ارگانهای رژیم ایران است که به نوعی به تروریسم كمك میكنند یا مناسباتی با سپاه پاسداران ایران دارند.

وی كه با معاون سردبیر شورای روابط خارجی آمریكا مصاحبه میكرد افزود: ما تلاش كردیم این تحریمها را به گونهای وضع کنیم که اثری عمومیبر مردم ایران نداشته باشد، اما بر اقتصاد رژیم ایران اثر بگذارد. این رژیم قادر نیست حمایت كشورهای اروپایی را براى سرمایهگذاری خارجی جلب کند. شرکتهای نفتی غربی همگی از ایران خارج شدهاند. توتال آخرین شرکتی بود که خارج شد لذا تحریمهای بینالمللى موثر بودهاند.