پنجشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۷

9زندانى در سحرگاه امروز در زندان اوين به دار آويخته شدند

9زندانى در سحرگاه امروز در زندان اوين به دار آويخته شدند
11:51:03 AM 1387/10/4
اعدام جمعي
اعدام جمعي

رئيس جمهور برگزيده مقاومت، كشتار جنایتكارانه زندانیان را به خانوادههای داغدار تسلیت گفت
به گزارش رسانههای حكومتی، رژیم آخوندها سحرگاه امروز در یك اقدام شقاوتبار جدید 9 زندانی، از جمله یك زن را، در زندان مخوف اوین بهدار آویخت.
در روز اول دیماه علی صادقی 35ساله، در زندان مركزی اصفهان، در زیر شكنجه به قتل رسید. روز 28آذر 5 زندانی در زندان قم و در روز 23آذر نیز 5 زندانی دیگر در زندان لنگرود حلق آویز شدند. به این ترتیب شمار زندانیانی كه از ابتدای ماه دسامبر اعدام شدهاند، به 40تن و تعداد كشته شدگان زیر شكنجه به 5نفر رسید.
خانم مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران كشتار جنایتكارانه زندانیان را به خانوادههای داغدار تسلیت گفت و تاكید كرد این اقدام شقاوتبار آن هم در شب میلاد مسیح، نشان مىدهد كه این رژیم بدون اعدام و شكنجه و سركوب و كشتار، حتی یك روز نمیتواند به حكومت ادامه دهد.
رئیسجمهور برگزیده مقاومت تاكید كرد ادامه سیاست پلید مماشات و چشم پوشیدن كشورهای خارجی و بویژه اروپایی بر جنایتهای رژیم آخوندها بویژه اعدام نوجوانان و زنان، دست این رژیم براى تشدید و گسترش این جنایات را بازتر كرده است.
خانم رجوی عموم سازمانها و مراجع بینالمللى مدافع حقوقبشر، به ویژه كمیسر عالی حقوقبشر ملل متحد را به محكوم كردن اعدامهای دستجمعی و اوضاع وحشتبار حقوقبشر در ایران فرا خواند و تاكید كرد ارجاع پرونده نقض حقوقبشر و كشتار زندانیان در ایران، به شورای امنیت ملل متحد براى اتخاذ تصمیمات لازمالاجرا بیش از هر زمان دیگر ضروری است.