جمعه، آذر ۲۹، ۱۳۸۷

خانم مریم رجوى، تصویب قطعنامه محكومیت دیكتاتوری آخوندی در مجمع عمومى ملل متحد را تبریك گفت

خانم مریم رجوى، تصویب قطعنامه محكومیت دیكتاتوری آخوندی در مجمع عمومى ملل متحد را تبریك گفت
8:11:00 AM 1387/9/29
 مجمع عمومي ملل متحد
مجمع عمومي ملل متحد

رئیسجمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی، تصویب قطعنامه محكومیت دیكتاتوری آخوندی درعالیترین مرجع جهانی را به مردم ایران و به همه مدافعان حقوقبشرتبریك گفت و برضرورت طرد فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران ازجامعه جهانی و محاكمه سران این رژیم در یك دادگاه بینالمللى تأكید كرد

مجمع عمومی ملل متحد، عالیترین مرجع بینالمللى پنجاهوپنجمین قطعنامه محكومیت دیكتاتوری آخوندها بهخاطر نقض گسترده حقوقبشر را تصویب كرد. توجه شما را به متن اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران دراین باره جلب میكنیم:
شامگاه پنجشنبه مجمع عمومی ملل متحد، قطعنامه محكومیت نقض گسترده حقوقبشر توسط رژیم آخوندها را به تصویب رساند. بدین ترتیب تمامی تلاشهای هیستریك و زد و بندهای مشمئزكننده و خائنانه رژیم آخوندی با پاره ای از دولتهای خارجی و برخی كشورهای ناقض حقوقبشر، در یك اتحاد عمل بینالمللى علیه فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران براى متوقف كردن این قطعنامه، با شكست مواجه شد. رژیم آخوندها بعد از تصویب این قطعنامه در كمیته سوم مجمع عمومی، تلاش كرد تا با پیشكش كردن محمولههای مجانی یا ارزان قیمت نفت و انواع كمكهای مالی و قراردادهای تجاری، توافق برخی از كشورهارا براى ارائه یك قطعنامه جهت متوقف كردن قطعنامه محكومیت نقض حقوقبشر در ایران، جلب كند. اما روشنگریهای مقاومت ایران و اراده جامعه جهانی براى محكوم كردن جنایات حكومت آخوندی مانع از موفقیت این ترفندها شد و پنجاهو پنجمین قطعنامه محكومیت رژیم آخوندی بهخاطرنقض گسترده حقوقبشر در مجمع عمومی ملل متحد كه عالیترین مرجع بینالمللى است به تصویب رسد.
خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران