پنجشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۷

خانم مريم رجوى میلاد عیسی مسیح (ع) و سال نو میلادی را به هموطنان مسيحى و مسيحيان حامى مقاومت در سراسر جهان تبريك گفت

خانم مريم رجوى میلاد عیسی مسیح (ع) و سال نو میلادی را به هموطنان مسيحى و مسيحيان حامى مقاومت در سراسر جهان تبريك گفت
11:51:03 AM 1387/10/4
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران

هموطنان مسیحی،
مسیحیان حامی مقاومت ایران در سراسر جهان،
از جانب مردم و مقاومت ایران، میلاد خجسته عیسی بن مریم (ع) پیامبر بزرگ خدا و آغاز سال 2009 را به شما تبریك می‌گویم.
باشد كه انوار رحمت و آزادی كه عیسی مسیح مبشر آن بود، جهان دردمند كنونی را از ستم و بیداد رها كند و بنیادگرایی تحت حمایت آخوندهای حاكم بر ایران و مماشات و سازش خون‌آلوده و ننگین با آن را منكوب خود نماید. و باشد كه رهایی و پاكی مریم عذرا جهان را به روشنی و پاكیزگی رهنمون كند. هم او كه بهقول قرآن «خداوند او را پذیرفت، پاكیزه داشت و برگزیده زنان جهان ساخت». در آستانه سال نو میلادی، مقاومت ایران با استعانت از عیسی مسیح و مریم عذرا توانست بر توطئه برچسب تروریستی غلبه كند. دادگاه عدالت اروپا در دو حكم پی‌درپی، درج ظالمانه نام مجاهدین در لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا را لغو كرد، علیه نقض حق دفاع مجاهدین و سوءاستفاده از قدرت توسط شورای وزیران حكم داد، تقاضای اتحادیه اروپا براى بهتعویق انداختن حذف نام مجاهدین از لیست را قاطعانه رد كرد و بدینگونه مقاومت علیه یك دیكتاتوری خون‌آشام را از تروریسم متمایز شناخت.

كسانی كه در جانبداری از فاشیسم مذهبی به دسیسه‌های پنهانی رو آورده، مدعی مدارك محرمانه بودند، شكست خوردند. آنها كه بهقول انجیل «تاریكی را بیشتر از نور دوست دارند. چون اعمال و رفتارشان بد است. از نور آسمانی نفرت دارند، چون می‌خواهند در تاریكی گناه كنند. پس به نور نزدیك نمی‌شوند تا مبادا كارهای گناهآلودشان دیده شود. ولی درستكاران با شادی بهسوی نور میآیند تا همه ببینند كه آنچه می‌كنند پسندیده خداست». بهحقوقدانان اروپا، بهنمایندگان پارلمانهای سراسر جهان، به یك هزار شهردار منتخب فرانسه و بههمه مسیحیان ارجمندی كه در این كارزار بهیاری ما آمدند، درود می‌فرستم.

هم‌چنین از شخصیتهای شریفی كه در ماههای اخیر با انتشار بیانیه، با مراجعه بهنهادهای بین‌المللی یا حضور در تحصن خانواده‌های مجاهدین و حامیان مقاومت در ژنو و نیویورك و واشینگتن از حقوق قانونی مجاهدان آزادی در شهر اشرف و ضرورت ادامه حفاظت آنان توسط نیروهای ائتلاف در عراق حمایت كرده‌اند، از صمیم قلب تقدیر می‌كنم. از اسقفها و كشیشهای انسان‌دوستی كه در سوییس، آمریكا، كانادا، فرانسه، هلند، ایتالیا، نروژ و سایر كشورها به یاری شهر اشرف و جنبش مقاومت ایران برخاستند، سپاسگزاری می‌كنم. سلام بهانسانهای شریفی كه با یاری رساندن بهشهر اشرف چهره جهان را از همبستگی انسانی روشن كرده‌اند. سلام بهپایداریكنندگان اشرف كه الهامبخش مردم بهویژه جوانان و زنان ایران براى كسب آزادی و دموكراسی‌اند. عیسی بن مریم (ع) گفته است: «فقط كسانی نجات خواهند یافت كه تا به آخر طاقت بیاورند». و گفته است: «براى كسی كه ایمان داشته باشد، هیچ كاری غیرممكن نیست». و خوشا زحمتكشان براى عدالت زیرا ملكوت آسمان از آن ایشان است.

هموطنان عزیز!
در سال گذشته، آخوندهای حاكم سركوب و آزار علیه پیروان ادیان و مذاهب مختلف را شدت بخشیدند. دستگیری عده‌یی از مسیحیان، تخریب حداقل 10كنیسه یهودیان، تخریب برخی مساجد اهل سنت، قلع و قمع دراویش، اخراج دانش‌آموزان پیرو مذاهب مختلف و ایجاد انواع محدودیتها علیه آنان، بخشی از این سركوبگریهاست. رژیم آخوندها بهخاطر فرو رفتن هر چه بیشتر در ورطه اضمحلال، بهسركوب جامعه ایران و گسترش جنگ و ترور در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و كسب سلاح اتمی نیازمند است.

این رژیم سالانه به 600هزار دستگیری و 400 اعدام دست می‌زند. هم اكنون 4هزار كتاب را در توقیف خود دارد و 100هزار نفر را ممنوعالخروج یا ممنوعالعامله كرده است تا نارضایتی انفجاری جامعه را مهار كند. هر چند كه در یكماه اخیر با صدها حركت اعتراضی بهخصوص از سوی دانشجویان مجاهد و مبارز روبه‌رو شده است. رودرروی این رژیم پرشقاوت، مقاومت ایران در پی استقرار جامعه‌یی است بر اساس احترام بهحقوقبشر، لغو حكم اعدام، برابری زن و مرد و جدایی دین و دولت كه در آن از تبعیض میان پیروان ادیان و مذاهب مختلف اثری نباشد و همه در برابر قانون از حقوق برابر برخوردار باشند. ما بهعیسی مسیح تأسی می‌كنیم كه گفت: «حال دستوری تازه بهشما می‌دهم. یكدیگر را دوست بدارید، همان‌گونه كه من شما را دوست می‌دارم». پاییز گذشته، هنگام زیارت مزار پطروس مقدس در واتیكان، براى آزادی مردم كشورم، براى نجات مردم عراق و براى صلح و آزادی در تمام جهان دعا كردم.

در آغاز سال2009 براى هموطنان عزیزم در داخل و خارج كشور و براى دوستان و حامیان این مقاومت و براى همه پیروان مسیح (ع) سالی پر از موفقیت آرزو می‌كنم.

سلام بر عیسی مسیح
سلام بر مریم عذرا
24دسامبر 2008-4دی ماه 1387