شنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۷

مردم 25روستای كردستان عراق بر اثر توپباران رژیم آخوندى، آواره شدهاند


مردم 25روستای كردستان عراق بر اثر توپباران رژیم آخوندى، آواره شدهاند
1:59:16 AM 1387/9/23
توپ باران رژيم آخوندي و كوچ مردم كردستان عراق
توپ باران رژيم آخوندي و كوچ مردم كردستان عراق

مقامهاى محلی كردستان عراق اعلام كردند: در اثر توپباران رژیم ایران در 15روز گذشته، مردم 25 روستای كردستان عراق خانههای خود را ترك كرده و در شرایط بدی بهسر میبرند.