پنجشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۹۲

phone, internet hacking by UK ROYAL FAMILY 17 سال ترور توسط دولت فخیمۀ ا...

http://www.youtube.com/watch?v=OA_8emAx9NU&feature=youtu.be
17 سال ترور و شکنجه توسط دولت فخیمۀ انگلیس!
YESTERDAY FROM 7 AM MY INTERNET TV STOP RESPONDING!
When later I check phone line, it was disconnected!
Till today noon have no phone and internet...
Engineer find someone from out of my home disconnect the phone line!
Today without any reason police comes my home, looking for windows, and sky?! WHY?!
This is CHARLES, WILLIAM, and HARRY PHONE AND INTERNET HACKING!? THIS IS WHITE TERRORISM!? YOU CAN SEE ON NEWS ANY WHERE TERRORISM SHOW UP, THEY CARRYING WHITE BAND!? AND KILLING INNOCENT PEOPLES!
MR CHARLS, WILLIAM AND HARRY, STOP HACKING MY PHONE, AND INTERNET! THIS IS 17 YEARS TEROR STORY BY YOURS! YOU ARE IN MY PHONE AND INTERNET SYSTEM ALL THE TIME!
YOU SUPPORTING MUSLIMS, INDIAN, SYRILANKEN WHITE TERRORISM!
STOP TORTURING ME! This is 17 years terror story by you and your family!

دوشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۹۲

This is urgent massages to President Obama, USA 17 سال و 5 ماه ترور و شک...


http://www.youtube.com/watch?v=r1ciaCOFUzA&feature=c4-overview&list=UU8I1bvaGDcPPVkHhkMQLF_Q
بیچاره """کثیفترین گروه های به اصطلاح سیاسی که با توصل به شبکه های مخوف ترور و سرویسهای پلیس در کشورهای اروپایی و آمریکایی به ترور مخالفین درون گروهی و درون سازمانی خود هستند! به راستی وقتی اینها به حکومت برسند چکار خواهند نمود؟!""" 17سال ترور و شکنجه در لندن توسط گروه های به اصطلاح سیاسی برون مرز؟!...