شنبه، دی ۰۷، ۱۳۸۷

موج اعلام حمایت شخصیتهای مصر، از حقوق ساكنان اشرف هم‌چنان ادامه دارد

موج اعلام حمایت شخصیتهای مصر، از حقوق ساكنان اشرف هم‌چنان ادامه دارد
11:44:22 AM 1387/10/6
دكتر فهمی القیسی
دكتر فهمی القیسی

حسن احمد عمر، مشاور امور حقوقی و كارشناس قانون بینالمللى سازمان ملل متحد را مسئول تضمین حفاظت مجاهدین در شهر اشرف دانست و گفت: «حفظ امنیت مجاهدین در درجه اول مسئولیت بان كیمون و سازمان ملل متحد است، چرا كه آنها حافظان عراق هستند و درنتیجه آنها هستند كه باید مسئولیت اجرای كنوانسیون چهارم ژنو را به عهده بگیرند چرا كه تأمین حفاظت، از جمله حقوق قانونی مجاهدین است. و سازمان ملل متحد اكنون مسئول اجرا و پیاده كردن كنوانسیونهای ژنو میباشد و اینكه هركس در اجرای این معاهدات كوتاهی كند، باید مورد مؤاخذه و محاكمه قرار گیرد. سازمان ملل متحد باید سریعاً در این رابطه عمل كند.

ثاحمد الفضالی نماینده پارلمان و رئیس حزب صلح اجتماعی مصر بر حقوق قانونی ساكنان اشرف تأكید كرد.
وی گفت: احترام به این حقوق بیانگر مبانی صلح اجتماعی و آزادی انسان و حقوق طبیعی آن میباشد.
بنابراین تمام نیروهای خیرخواه در سراسر جهان و در دنیای عرب باید سریعا اقدام كنند و خواستار حفاظت قانونی براى همه پناهندگان در هر جایی و بخصوص براى ساكنان اشرف در عراق شوند.

وحید الاقصری نماینده پارلمان و رئیس حزب مصر العربی تأكید كرد: اظهارات موفق العربی علیه مجاهدین تحریك آمیز است و بیانگر اصالت مردم عراق و میهمانداری بزرگوارانهای كه از آنها دیده شده، نمیباشد. اما اصل مسأله توطئه ای است كه جان این انسانها را در اشرف هدف قرار داده است. ما بنابه حس انساندوستی و احترام به حقوقبشر و آزادی عقاید این تلاشها را بشدت مردود میدانیم و خواستار یك اقدام سیاسی عاجل براى جلوگیری از وقوع هر فاجعه ای هستیم.

دكتر محمد سعید ادریس رئیس بخش مربوط به ایران در مركز مطالعات سیاسی و استراتژیك الاهرام و سردبیر مجله مطالعات ایران اظهارات موفق الربیعی و هر اقدامی علیه شهر اشرف را در راستای تأمین خواسته رژیم آخوندی دانست. وی گفت: آمریكاییها قبلا چنین تمایلی و تلاش و تصمیمی را براى بستن این قرارگاه و اینكه افراد مجاهدین خلق به مقامهاى ایران تحویل داده شوند رد كردهاند.

دكتر محمد سعید عبد الظاهر، استاد علوم سیاسی و كارشناس امور امنیتی و استراتژیك در مصر هرگونه تهدید علیه مجاهدین را محكوم كرد و گفت: «تهدید در مورد مسئولان شهر اشرف و مجاهدین خلق، مردود است… حفاظت از آنها همانطور كه بعد از جنگ عراق به عهده نیروهای چندملیتی بوده، باید همچنان حفظ شود و هیچ تفسیری براى تغییر در آن وجود ندارد.

استاد محمد جلال الدین پژوهشگر در مركز قومی مطالعات شرق در مصر تأكید كرد: اظهارات موفق الربیعی علیه ساكنان اشرف با تمامی موازین اخلاق سیاسی و معیارهای انسانی در تعارض است ونباید هزاران نفر قربانی بند وبستها و معاملاتی قرار گیرند كه دستاندركاران آن از زاویه منافع خودشان به آن میپردازند. سیاستمداران باید زندگانی انسانها را در نظر بگیرند و از ساكنان اشرف پشتیبانی كنند و براى آنها حفاظت كامل را براساس معیارها وقوانین انساندوستانه بوجود آوردند.

دكتر علىتركی (فهمی القیسی) استاد قانون بینالملل در مصر گفت: اظهارات ربیعی بیانگر نقض قانون بینالمللى و حقوقبشر و حق پناهندگی سیاسی و آواگان است و هر كس كه زندگانی پناهندگان یا آوارگان را به خطر بیاندازد به اتهام نقض حقوقبشر ودست داشتن در قتل عام محاكمه مىشود این وضعیت در صورتی كه توطئه در زدو بندو توطئه با رژیم آخوندی حاكم بر ایران صورت میگیرد در مورد قرارگاه اشرف صدق میكند

سرلشگر دكتر وجیه عفیفی مدیر مركز مطالعات سیاسی و استراتژیكی عرب در مصر گفت: ما مواضع قاطعانهای در قبال توسعه طلبی رژیم آخوندی اتخاذ نكردیم و در این رابطه سكوت كردم و آن را محكوم نكردیم. از این رو امروز شاهد توطئه آنها براى از بین بردن مبارزان در شهر اشرف هستیم. اگر این امر صورت گیرد یك جنایت در حق بشریت است و ما نباید ساكت باشیم واجازه بدهیم كه چنین نقشه ای انجام شود و به اجرا درآید. همه نیروهای سیاسی و جریانهای مردمی میباید كه از اشرف پشتیبانی كنند و با تمام توان علیه این جنایت بایستند و میباید كه دست به یك اقدام قوی و شفاف زد و از تمامی سازمانهای بینالمللى خواست كه مسئولیت اخلاقی و قانونی خود را اعمال كنند.

دكتر عبدالعظیم محمود حنفی كارشناس امور استراتژیكی مصر و مدیر مركز پژوهش و بررسی كنانه قاهره در مقالهیی در روزنامه الاهرام تصریح كرد: مجاهدین خلق ـ بزرگترین وسازمانیافتهترین نیروی اپوزیسیون ایران براساس توافقی كه با نیروهای آمریكایی در سال2003امضا كرده و براساس نامه صلیبسرخ بینالمللى و سایر ارگانهای حقوقبشری باید از حفاظت لازم برخوردار باشد. نامه ”صلیبسرخ بینالمللى با وضوح كامل بیان میكند ساكنان اشرف نباید جابجا یا اخراج شوند یا به كشوردیگر تحویل داده شوند. آنها مشمول اصل نانرفولمان میباشند.