شنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۹

مرضیه طاووس. Marzieh.

مرضیه، ای بهار من. Marzieh.

ای امید دل من، مرضیه. Marzieh.

مرضیه، نه سحر دیگر شام تیرۀ هجران دارد Marzieh.

مرضیه، چه شود کز در باز آیی؟. Msrzieh.

.مرضیه، میروم و میبرمت به کام طوفان. Marzieh.

.مرضیه، آن شب هستی را چه جلوه ها بود. Marzieh.

.مرضیه، آن شب هستی را چه جلوه ها بود. Marzieh.

.مرضیه، آن شب هستی را چه جلوه ها بود. Marzieh.

مرضیه، عشق خود حاشا مکن. Marzieh.