پنجشنبه، آذر ۲۱، ۱۳۸۷

باب فیلنر از رأی دادگاه عدالت اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین استقبال كرد

باب فیلنر از رأی دادگاه عدالت اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین استقبال كرد
1:20:51 AM 1387/9/20
باب فيلنر
باب فيلنر

باب فیلنر، نماینده كنگره آمریكا از حزب دموكرات و رئیس مشترك گروه پارلمانی“ حقوقبشر و دموكراسی در ایران“ درمصاحبهیی با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، از رأی دادگاه عدالت اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین استقبال كرد و از وزارت خارجه آمریكا خواست تا در پروسه بررسی درخواست سازمان مجاهدین برای خروج از لیست تروریستی، به رأی دادگاه انگلستان و دادگاه عدالت اروپا، توجه كند و نام مجاهدین را از لیست تروریستی خارج سازد.

باب فیلنر نماینده كنگره آمریكا از حزب دموكرات در پاسخ به این سؤال كه مسئولیتهای ایالات متحده بعد از قرارداد سوفا در مورد افراد حفاظت شده در قرارگاه اشرف تا جایی كه به كنوانسیون چهارم ژنو بر میگردد چیست؟ گفت: به نظر من این توافقنامه تغییری در كنوانسیون چهارم ژنو كه ایالات متحده را ملزم به حفاظت از آنهایی كه در اشرف مستقر هستند و سلامتی و حقوق انسانیشان باید حفظ شود، نمىدهد. بهطور منطقی باید اینطور باشد. و واقعیت سیاسی هم همین را ایجاب میكند. ما باید مطمئن شویم كه هر رخدادی كه نتیجهاین توافقنامه است پیش بیاید، افراد مستقر دراشرف تحت حفاظت باقی می مانند. ما نمیتوانیم اجازه دهیم كه دولت ایران به آنها دسترسی داشته باشد و یا در مسئولیت آمریكا در قبال سلامتی آنها وقفهیی ایجاد شود.
در پاسخ به این سؤال كه دادگاه عدالت اروپا برای سومین بار یك رأی قاطع برای حذف مجاهدین از لیست تروریستی و آزاد شدن داراییهای مسدود شده آنها داده است. شما بهعنوان رئیس گروه پارلمانی“ دموكراسی و حقوقبشر در ایران“ در كنگره آمریكا با در نظر گرفتن اینكه وزارت خارجه آمریكا تا 15ژانویه فرصت دارد كه تصمیمش را در مورد لیستگذاری غیرعادلانه سازمان مجاهدین اعلام كند چه توصیه یی به این وزارتخانه دارید؟

باب فیلنر گفت: این نظر همیشگی من طی این سالیان بوده كه نامگذاری سازمان مجاهدین خلق بهعنوان یك سازمان تروریستی باید فسخ و ملغی شود. این واقعیت كه در اروپا و در انگلستان تصمیمات گرفته شده همین را ثابت میكند باید كار را برای وزارت خارجه آمریكا ساده كند تا به این كار تن دهد. هر چه زودتر این نامگذاری ملغی شود، بنفع همه ما است چون سازمان مجاهدین خلق سازمان مؤثری است. آنها میتوانند زمانی كه نامشان از لیست حذف شد خیلی مؤثرتر باشند. ما به آنها نیاز داریم كه آنها ایران را به یك كشور با ثباتتر و دموكرات تبدیل كنند. بنابراین من امیدوارم این كار را برای وزیر خارجه سادهتر كند تا این لیستگذاری را منتفی كند.