جمعه، آذر ۲۹، ۱۳۸۷

ترفندهای رژیم آخوندی براى جلوگیری از تصویب قطعنامه با شكست روبهرو شد

ترفندهای رژیم آخوندی براى جلوگیری از تصویب قطعنامه با شكست روبهرو شد
8:11:00 AM 1387/9/29
سازمان ملل
سازمان ملل

نماینده رژیم آخوندی در مجمع عمومی قبل از بررسی و رأیگیری در مورد قطعنامه محكومیت نقض حقوقبشر در ایران، پیشنهاد كرد مجمع وارد این موضوع نشود و بررسی قطعنامه از دستور كار خارج شود.

نماینده دولت كانادا كه ارائه دهنده اصلی قطعنامه بود، درخواست نماینده رژیم آخوندی را اقدامی شگفت آور دانست و مخالفت جدی خود را با آن ابراز كرد.
نماینده استرالیا نیز كه از سوی كشورهای موافق قطعنامه سخن میگفت، در مخالفت با درخواست رژیم آخوندی تأكید كرد: ارگانهای سازمان ملل متحد بایستی به بررسی وضعیت حقوقبشر در هر جا ادامه دهند.

پس از این سخنان، مجمع عمومی به رأیگیری درباره درخواست رژیم آخوندی پرداخت و این درخواست با اكثریت آراء رد شد.
نماینده آخوندها در ادامه جلسه مجمع به ترفند دیگری متوسل شد. وی پیشنهاد كرد دو پاراگراف قطعنامه مجمع عمومی حذف شود. این دوپاراگراف عبارتند از:
پاراگراف 6 قطعنامه كه براساس آن، دبیركل سازمان ملل متحد میبایست براى ارائه گزارشی در مورد وضعیت حقوقبشر در ایران اقدام كند و پاراگراف 7 كه خواستار ادامه بررسی نقض حقوقبشر در ایران توسط مجمع است.

وی مدعی شد اقدامهایى كه علیه نقض حقوقبشر در ایران صورت میگیرد، ماهیت سیاسی دارد. اما این پیشنهادات و اظهارات نماینده آخوندها نیز با مخالفت جدی اعضای مجمع روبهرو شد.

نماینده فرانسه گفت، با هر دو درخواست رژیم ایران مخالف هستیم. كمیته سوم مجمع عمومی فرصت لازم را براى بررسی قطعنامه داشته است و اگر كسی میخواسته اصلاحیه بدهد باید همان جا ارائه میداد. وضعیت حقوقبشر در ایران باید كماكان در دستور بررسی باشد.

مجمع عمومی ملل متحد سپس روی درخواستهای رژیم آخوندی براى حذف پاراگرافهای 6 و 7رأیگیری كرد كه در این مورد نیز اكثریت كشورها مخالفت خود را ابراز كردند و به این ترتیب این ترفند رژیم آخوندی نیز با شكست مفتضحانهیی روبهرو گردید.

در نهایت پس از ناكامی تمامی شگردهای رژیم آخوندی قطعنامه 55محكومیت رژیم آخوندی در مجمع عمومی ملل متحد با اكثریت آراء به تصویب رسید.