پنجشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۷

شان مك كورمك بر حقوق ساكنان اشرف بر طبق استانداردها و كنوانسیونهای بینالمللى تاكيد كرد

شان مك كورمك بر حقوق ساكنان اشرف بر طبق استانداردها و كنوانسیونهای بینالمللى تاكيد كرد
11:51:03 AM 1387/10/4
شان مك كورمك
شان مك كورمك

شان مك كورمك سخنگو و دستیار روابط عمومی وزیر خارجه آمریكا درباره اشرف تصریح كرد: ما میخواهیم مطمئن شویم كه حقوق همه افراد، چه در كمپ اشرف یا جای دیگر، طبق استانداردها و كنوانسیونهای بینالمللى مورد حفاظت قرار مىگیرد.

مك كورمك در كنفرانس مطبوعاتی روز سهشنبه 3دی در پاسخ به یك سؤال در رابطه با اظهارات مشاور امنیتی دولت عراق گفت:
من میدانم كه ما در حال گفتگو با دولت عراق بهعنوان بخشی از پروسه انتقال مسئولیتها هستیم كه از چندی پیش بوقوع پیوسته است. اما همچنین، انتقال مسئولیتها به‌صورت یادداشت در چارچوب موافقتنامه‌هایی كه با دولت عراق امضا كردهایم محفوظ میشود.

ما میخواهیم مطمئن شویم كه حقوق محترم شمرده میشود و حقوق همه افراد مورد حفاظت قرار مىگیرد، چه در كمپ اشرف باشند یا جای دیگر. خواه در عراق باقی بمانند یا بجای دیگری بروند. بنابراین، این نگرانی عام ماست.

سخنگوی وزارت خارجه آمریكا در مورد تعیین تكلیف نهایی ساكنان اشرف گفت: احتمالاً در این نقطه براى من بسیار زود است كه تفسیر مشخصی ارائه كنم. این پروسهای در حال پیشرفت و تكوین است كه گمان نمیكنم نتیجه آن تا بحال نوشته شده باشد. ما به مانیتور این وضعیت ادامه میدهیم و آن را با توجه به اصول عامی كه برآنها تأكید كردم مورد بررسی قرار میدهیم.

سخنگوی وزارتخارجه آمریكا افزود: استاندارهای بینالمللى و كنوانسیونهایی وجود دارند كه همه میخواهند مطمئن شوند كه عراقیها و همچنین سایر كشورها در سراسر جهان، به آن گردن میگذارند.