چهارشنبه، دی ۰۴، ۱۳۸۷

كاهش سهمیه غذای زندانیان سنندج

كاهش سهمیه غذای زندانیان سنندج
10:03:44 AM 1387/10/2
زندان
زندان

دژخیمان رژیم آخوندی در زندان مركزی سنندج، سهمیه غذای زندانیان را كاهش دادهاند تا از این طریق آنها را تحت فشار قرار دهند.