یکشنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۷

رئیسجمهور برگزیده مقاومت، قتل فجیع 18 زن زندانی در شكنجهگاه كهریزك را، لكه ننگی برپیشانی فاشیسم مذهبی حاكم برایران توصیف كرد

رئیسجمهور برگزیده مقاومت، قتل فجیع 18 زن زندانی در شكنجهگاه كهریزك را، لكه ننگی برپیشانی فاشیسم مذهبی حاكم برایران توصیف كرد
11:37:47 AM 1387/9/24
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت

رئیسجمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی جنایت هولناك شكنجه و قتل فجیع 18 زن زندانی در شكنجهگاه كهریزك را نمونهیی از فجایع بربریت زنستیزآخوندها و لكه ننگی برپیشانی فاشیسم مذهبی حاكم برایران توصیف كرد و گفت این، تنها یك نمونه از سلسه فجایع حاكمیت خمینی دجال است كه بر روی فرش خون زنان و مرادن آزادیخواه ایران به حاكمیت رسید و بعد از خیانت و سرقت انقلاب مردم ایران، از همان روز اول با زنستیزی و عربدههاى «یا روسری یا توسری» پایههای سركوب عمومی و خفقان ضدبشری خود را برقرارنمود.

خانم رجوی گفت درسالهای سیاه حاكمیت خمینی و رژیم پلیدش بدترین شكنجهها علیه زنان ایران و به خصوص علیه زنان مجاهد ومبارز و هر زن مقاومی كه به چنگ دژخیمان این رژیم افتاده، اعمال شده است. بهنحوی كه گاه شنیدن آنچه بر سر زنان آزاده و مقاوم ایران در شكنجهگاههای اوین و گوهردشت و قزلحصار و دیگر زندانهای ایران آمده، غیرقابل تحمل است. در همین شكنجهگاه كهریزك جلادان خامنهای 18زن زندانی را به بهانه نداشتن بند زنان در گرمای سوزان مرداد در اتاقكهای فلزی حبس كردند و آنها بر اثرشدت گرما و مشكلات تنفسی جان باختند و سایر زندانیان با بوی تعفن اجساد، به وقوع این جنایت هولناك پی بردند.

شگفت این كه چنین جنایتی با دجالگری رژیم و زیرپوشش دعاوی قلابیپرده پوشی مىشود و البته جلادان مورد تشویق سران این حكومت ضدانسانی قرارمیگیرند.

خانم رجوی از كمیسرعالی حقوقبشر ملل متحد و از دبیركل ملل متحد خواستارمداخله فوری و تعیین گزارشگرمخصوص و اعزام هیأتی براى بازدید از شكنجهگاههای رژیم، به خصوص اززندانها وبندهای زنان، گردید وگفت جامعه بینالمللى نمیتواند درقبال چنین جنایت هولناكی بیتفاوت بماند. اقدام ویژه دراین خصوص نه فقط دفاع ضروری از حقوق انسانی زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی و زنان زندانی درایران، بلكه دفاع ازشرف و هویت انسانی و اصول حقوقبشر- همزمان با روزجهانی حقوقبشر- و یك ضرورت اخلاقی و مسئولیت بینالمللى است.

رئیسجمهور برگزیده مقاومت گفت: مقاومت ایران یك باردیگر برضرورت ارجاع پرونده نقض حقوقبشر توسط دیكتاتوری آخوندی به شورای امنیت ملل متحد و اتخاذ اقدامهاى لازم و الاجرای بینالمللى براى متوقف كردن توحش غیرقابل تحمل فاشیسم مذهبی حاكم برایران، تأكید میكند.