یکشنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۷

كنفرانس حزب سوسیالیست عربی مصر، اظهارت موفق الربیعی علیه سازمان مجاهدين را تقبیح كرد


كنفرانس حزب سوسیالیست عربی مصر، اظهارت موفق الربیعی علیه سازمان مجاهدين را تقبیح كرد
7:11:41 AM 1387/10/8
مصر
مصر

در كنفرانسی در دفتر حزب سوسیالیست عربی مصر در قاهره، سخنرانان، اظهارت مشاور امنیتی عراق علیه مجاهدین اشرف را محكوم كردند و بر رعایت كامل حقوق قانونی مجاهدین براساس قوانین بینالمللى تأكید نمودند.

كنفرانس قاهره با حضور شماری از شخصیتهای برجسته سیاسی، حقوقی و مطبوعاتی مصر و با مشاركت دفتر خبرگزاری اخبارعراق برگزار گردید. دراین كنفرانس از جمله دكتر صلاح عبدالله بنیانگذار حزب ملی آزاد مصر، وحید الاقصری رئیس حزب مصر عربی، دكتر مجدی منطاش كارشناس امور قانون اساسی، مدحت امام مدیرمسئول روزنامه مصر و اخبار مردم، ناصر حسین روزنامه نگار از روزنامه العالم و علی الكلیدار مدیر دفتر خبرگزاری اخبار عراق درقاهره شركت داشتند.

سخنرانان این كنفرانس تصریح كردند كه اظهارات موفق الربیعی یك تهدید جدی را متوجه ساكنان اشرف میكند از این ر و از نظر ما مردود است. آنها خواستار بهرسمیت شناخته شدن حقوق ساكنان اشرف طبق قوانین بینالمللی شدند و بر مسئولیت نیروهای چندملیتی در این مورد تأكید كردند. شركت كنندگان، دولت كنونی عراق و همچنین آمریكا را نسبت به عواقب هرگونه كوتاهی درحق ساكنان اشرف مسئول دانستند.

آنها همچنین بر ضرورت گسترش فعالیتهای منطقهیی و بینالمللى توسط سازمانهای حقوقبشری براى پذیرش مسئولیتهای اخلاقی و انسانی و قانونی در قبال ساكنان اشرف تأكید كردند. سخنرانان اجلاس قاهره همچنین فعالیتهای بنیادگرایانه رژیم آخوندی درتهران و دخالتهایش در امور داخلی كشورهای منطقه و همچنین تلاشهای سركوبگرانهاین رژیم علیه مردم ایران و نیروهای سیاسی را كه با شیوههای وحشیانه صورت میگیرد، محكوم كردند.