سه‌شنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۸۶

در جنگ صد برابر بر علیه رژیم آخوندیِ پاسداری به کمک دانشجویان و مبارزان و مجاهدان دلیر میهنمان در مقابل دانشگاه تهران و میدان انقلاب بشتابیمخواهرِ, برادرِ, دوستانِ, رفقای گرامی,

برای نجات از دست این رژیم پلید, نجات از ظلم و جور حکومت آخوندیِ پاسداری این رژیم پلید؛ برای ادامهُ جنگ صد برابر و برای جارو نمودن ریش و ریشهُ این رژیم رو به صقوط به کمک دانشجویانِ، مبارزان, مجاهدان, وجان بر کفان حاظر در صحنهُ جنگ رو در رو در طول سه روز نبردی مستمر و بنیان کن در دانشگاه تهران و میدان انقلابُ, به کمک این دلیرلان جان بر کف بپاخیزید, فرصت ها طلایی هستند, حاشا که این طلاهای نایاب را از دست ندهیم؛ حاشا که برای جارو کردن ادامه دهندگان این رژیم رو به صقوط و برقراری ایرانی آزاد, آباد, سرزمین شیر و خورشیدمان, سرزمین کاوه و رستم و گیل, سرزمین درفش کاویانی, سرزمین گل و نور و خورشید, و سرزندگی, سرزمین هرچه باید و نباید, به پیش, با تمام قوا به کمک این دلیر زنان ومردان بشتابیم.. ریش و ریشهُ این خمینی صفتان, دیو صیرت, پاسداران ظلمت و تباهی, بسیجیان بریده و فرتوت, را از این کشور شیر و خورشید نشان بشوییم و چهرهُ میهنمان را آلاله گون وگل سا بر آیندگانمان عرضه نماییم.عکسهای این شیرزنان و کوهمردان در صحنهُ جنگ صدبرابر با رژیم آخوندی پاسداری حاکم ضمیمه میباشد.پیروزی ما در گرو همبستگی ملی و میهنی تمامی نیروها و گروهها و احزاب و دسته بندیهای سیاسی, اجتماعی موجود در میهن خونبارمان میباشد, اتحاد عمل امروز ما ها ضامن تداوم جنگ صد برابر با این رژیم پلید, و حتمیت پیروزیمان در این نبرد سی ساله و برقراری ایرانی آزاد و آباد و دمکراتیک و سکولار میباشد..پیش به سوی اتحاد عمل در جنگ صد برابر نهایی برای برچیدن ریشه های این رژیم پلید آخوندی پاسداری, بسیجی حاکم بر میهنمان.پیروزی شما پیروزی ماست! ما همه یکی هستیم, من و تو باید که در این لحظهُ سرنوشت ساز ما شویم..برای پیروزی نهایی به پیش به سوی دانشگاه تهران, و میدان انقلاب...., خیابان کارگر, و سرتاسر تهران بزرگ..........


.ایران زمین
محمد طحا نی

چهارشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۶

LASGO, FROM BELGIUM SINGING SURRENDER. ENJOY IT!!

پیام شکوهمند برای سرنگونی نزدیک رژیم ضد بشری خمینی که تک تک ساعت شمار آن به شماره افتاده است را گوش نمایید.


khahar barather, dostan grami!
in music file power man baraye bardashtan rejim zad bashary komani az sar mardom IRAN ZAMIN V BARGHARARY JOMHORY DEMOKRATIK ESLAMI IRAN DAR AYENDEEE NAZ DIK MIBASHED!!!??
TAVAN V GHODRAT MUSIC DAR SARNEGONIYE REJIM ZAD BASHARY KOMANI EJAZ AVAR VE GHOROR BAR ANGHIZ ASHAT!!?? MOGHOEED NA!!?? HARF MARA BAVAR NEMIKONID??!! FAGHAT BARAYE 1 MAH MOTAVALI IN VIDEO MUSIC RA KA ASLY TARIN POWER V GHAVAM V GHODRAT MAN DAR SARNEGHONI REJIM ZAD BASHARY KOMANI HAST RA BAIN MARDOM IRANZAMAIN PAKHSH NEMAEED VE EEJAZV GHODRATVE TADAVOME JANGH SAD BARABAR BA REJIM ZAD BASHARY KOMANIY RA AZEMAYESH NEMAYYEDD??!! LOTFAN IN VIDEO RA BE SAR TA SAR DONYA ERSAL NEMAYEED VE AZ IRANIAN AZADEH V SHARIF BEKHAHID KE DAR PHAKSH AN HAM KARI NEMAYAND??!! MAZMON VE MOHTAVAYEE ENGHLABI IB VIDEO JANGH SAD BARABAR BA AKHOND VE PASDAR VE KOMITECHE VE BASEJHE MIBASHED??!! GHODRAT ANRA VAGHTI KE DAR HAR KHANE PHAKSH SHOD MITAVANID AZEMAYESH NEMAYEED??!! SAR TA SAR DONYA TAMAM MALAM DONYA KE AZ REJIM ZAD BASHARI KOMANI BIZARAND BA TAVAN VE GHODRAT MUSIC IMMAN VE BAVAR DARAND VE AZ SHOMA HAMAYAT HAME JANEBE BEAMAL MIAVARAND??!! FORSAT TALAYEEAST AZ DAST NADAHID??!!

خواهر برادر! دوستان گرامی
موزیک و نقش اعجز آور آن در جنگ صد برابر برای سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی پاسداری قابل ستایش و فدر دانی بسیار میباشد. این ویدیو قدرت اغجاز آور و توان بسیج سرتاسر دنیا برای سر نگون کردن این رژیم پلید و شیطانی میباشد!! اگر باورم نمینمایید فقط برای یک ماخ بطور مستمر آنرا به تمامی ایرانیان در سر تاسر دنیا عرضه و تقاضا نمایید که آنها هم آنرا به سایر ایرانیان عرضه و سفارش نمایند!! توان بسیج نیرو از سرتاسر ئنیا از هر نژاد و تیره ای اعجاز آور میباشد فقط تا آنجا که میتوانید در این مدت آنرا پخش و تبلیغ نمایید . اعجاز و نیرو و توان بسیج جهانی برای سرنگونی این رژیم پلید پاسداری آخوندی تماشا نمایید!!!! زمان طلایی است و عقربه های ساعت برای سرنگونی این رژیم پلید آخوندی پاسداری به شمارش معکوس افتاده است!! این لحظات طلایی را غنیمت شمرده و از دست ندهید!! با تمام قوا و نیروی موجود در ذره ذرهُ وجودتان به برانگیختن این قیام ملی و مردمی و جهانی همت به خرج داده و با توانی هزار برابر پیش به سوی جارو نمودن این رژیم پلید و خونآشام بپاخیزید. با هزاران درود آتشین و گرم انقلابی برای همآهنگی این قیام بینالمللی بر علیه این رژیم پلید آخوندی پاسداری به پیش
برای دیدن ویدیوی سرندر از خوانندهُ زن خانم لاسگو از کشور بلژیک لطفاُ اینجا کلیک نمایید و یا به لینک زیر رفته و روی آن کلیک نمایید

سه‌شنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۸۶

یکشنبه، دی ۲۳، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.
یادداشت هفته.


آتش افروزیهای رژیم ضد بشری در سر تا سر جهان زبان زد خاص و عام گشته است. جاییِ و سر زمینی در د نیا نیست که با معرکه گردانی این رژیم پلید و ضد بشری به آتش ترور و وحشت آلوده نگشته باشد!!. سفر امروز جورج بوش به ابوظبی و سخنانش در رابطه با نیاز جهانی برای مقابله با افراطی گریهای تروریستی این رژیم پاسداریِ آخوندی در کل جهان قابل تأمل و نگرشی جدید میباشد. با توجه به اینکه بوش سردمدار امپریالیسم میباشد. اما این نکته که این آمریکا و رهبران آن هستند که در سطح جهانی حرف اول را میزنند و پیگیر به دنبال بر کندن ریشهُ صدور تروریسم جهانی از طرف رژیم پلید آخوندیِ پاسداری حاکم بر ایران میباشد هستند. نیاز برای بر کندن ریشهُ این رژیم ضد خلقی برای نیروهای انقلابی ضروری و غیر قابل اغماض میباشد. هیچ حکومتی در جهان امروزی ما به اندازهُ این رژیم پلید باعث ضرر و زیان برای مردم اسیرمان نگشته است. جنگ و ترورٍ جنایت تجاوز به جان و مال و ناموس مردم دربندمان در طول سی سال حاکمیت ننگینش دیگر جان را به لب مردم رسانده است و این خلق محروممان است که برای رهایی خود به هر دری میزند، و به هر جا برای رهایی خود تکیه میکند. همسویی خواسته های بر حق مردممان با خواستهُ براندازی این رژیم پلید توسط رهبران آمریکا باعث گشودن دریچهُ جدیدی برای برچیدن بساط این رژیم پلید از سرزمین شیر و خورشیدمان میباشد. تضاد بین خلق و امپیریالیسم را میتوان در پی سرنگونی این رژیم خون و جنون و ترور در آینده ای نزدیک با کمک خلق محروممان رفع نمود و در این زمینه هیچ شک و تردیدی بر پیروزی خلق مان بر امپریالیسم نیست. با اراده ای پولادین باید که از تمامی اهرمهای موجود در برداشتن این رژیم پلید آخوندی پاسداری بکار بگیریم و فرصتهای بدست آمده را با دگم و تنگ نظری سیاسی از دست ندهیم. فرصتها بسیار نادرند و غیر قابل تکرار. تجارب انقلابات ملا خور و شاه خور شده را داریم و باید که هوشیار و بیدار باشیم و از قافله عقب نمانیم. یک قرن تجربه از بن بست بودن انقلابات گذ شته را داریم و این تجارب برایمان برای رسیدن به پیروزی نهایی کافیست. هوشیار که دیگر بار به دام اهریمنان نشسته در کمین مان در مسیر رسیدن به پیروزی نهایی بر دژخیمان حاکم بر میهنمان نیافتیم. نتایجی که بر سر کشورهای همسایه مانٍ افغانستان و عراق آمده است را باید بعنوان نمونه های تاریخی حاکمیت های ارتجاعی استعماری مد نظر قرار داده و به هوش و بگوش در کمین تسلط بر لحظه های نایاب برای سرنگونی این رژیم پلید پاسداریٍ آخوندی حاکم بر میهنمان باشیم. فرصتها طلایی هستند و غیر قابل تکرار. حاشا که خواب غقلت مارا درنبرد. با چشمانی باز ایمانی استوارٍ اراده ای پولادین و عزمی استوار پیش به سوی درو کردن این رژیم پلید آخوندی پاسداری حاکم بر میهنمان. آن روز دیر نیست.


محمد طحانی


ایران زمینMo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/
http://mu.tahani.googlepages.com/

شنبه، دی ۱۵، ۱۳۸۶

یاددا شت هفته.


یاددا شت هفته.

زهر و پادزهر


سرمقاله


ترور بي‌نظير بوتو در پاكستان فراتر از مسائل خود اين كشور، جهان را در روزهاي پاياني سال2007 و شروع سال جديد ميلادي تكان داد. موقعيت استراتژيك پاكستان، وضعيت بحراني و حساسيت انتخابات آتي اين كشور و نيز شخصيت زني كه براي نخستين بار در يك كشور مسلمان به نخست‌وزيري رسيد و بارديگر در مخالفت با بنيادگرايي وارد عرصه خطر شد، در ايجاد اين شوك دخالت داشتند. اما عامل اصلي، هيولاي«بنيادگرايي» و«تروريسم» ناشي از آن است كه مقاومت ايران از دو دهه پيش به عنوان «تهديد جديد جهاني» برآن انگشت گذاشته است. مريم رجوي در پيام تسليت خود بعد از ترور بي نظير بوتو ، درعبارتي كوتاه اما رسا، همين واقعيت راخاطرنشان كرد و گفت: «اختاپوس زن‌ستيز تروريسم و بنيادگرايي كه كانون آن در تهران است، ياراي تحمل خانم بوتو را در رأس اپوزيسيون پاكستان نداشت. منشأ اصلي تروريسم و خونريزي و وحشتي كه اكنون كشورهاي منطقه را از افغانستان و پاكستان تا عراق و لبنان و فلسطين فرا‌گرفته، رژيم بنيادگراي حاكم بر ايران مي‌باشد. قلب بنيادگرايي، ايران تحت حاكميت آخوندها است كه از كشتار و خشونت و بحران تغذيه مي‌كند».
اين توحش و تروريسم را تئوريسينهاي نظام آخوندي «نوع جديدي از قدرت» مي‌دانندكه مي‌تواند بين رژيم قرون و سطايي با دنياي صنعتي «موازنه قوا » برقراركند.آنها فتواي خميني در مورد قتل رشدي و ناشران كتابش را نمونه‌يي از اين «قدرت جديد» توصيف مي‌كنند كه تنزل قدرت نظام را بعد از زهرخوردن خميني در جنگ هشت ساله با عراق در سال1367ترميم كرد. خميني با دجالگري اين فتواي قتل را «شرعي» قلمداد مي‌كرد، اما همه مي‌دانندكه او نه از سر شريعت‌پناهي، بلكه از‌سر فرصت‌طلبي و چندماه بعد از آن كه ماجراي اين كتاب در كشورهايي مثل پاكستان بالا گرفت، به صدور فتواي تروريستي مبادرت نمود. از اين كثيف‌تر، خباثت و شقاوت آخوندي در كاربرد حربه تروريسم در عراق است. كاظم جلالي، عضوكميسيون امنيت مجلس رژيم در «ميزگرد هسته‌يي» با تأكيد بر استفاده از مشكلات آمريكا در عراق، مي‌‌گويد«هر ماشيني كه در عراق منفجر مي‌شود يك ماه فتنه‌ آمريكاييها را عقب مي‌اندازد». (ايسنا 29ارديبهشت85). نماينده خامنه‌اي در كيهان آخوندي هم تأكيد مي‌كند: «پرونده هسته‌يی ایران، نه پای میز مذاکره، بلکه در خیابانهای بیروت و بغداد حل خواهد شد»(كيهان5شهريور85). آيا وقيحانه‌تر از اين مي‌توان مصالح عالي و آرامش زندگي دو ملت مجروح و مظلوم را به خاطر مقاصد شوم فاشيسم مذهبي به گروگان گرفت؟
اما ايران فقط كانون توحش و تروريسم صادراتي آخوندها نيست. ايران مهد مقاومتي هم هست كه آن را به كشور پيشتاز مقابله با بنيادگرايي تبديل كرده است. مقاومتي كه سازمان محوريش با ايدئولوژي اسلام دموكراتيك، با تقديم 120هزارشهيد در مبارزه با استبدد مذهبي و با شوراي رهبري متشكل از زنان مجاهد خلق، پادزهر و پاسخ كارساز در برابر «اختاپوس زن‌ستيز تروريسم و بنيادگرايي» است. سيد احمد غزالي، نخست‌وزير سابق الجزاير مي‌گويد:«تنها راه‌حل مقابله با تهديد بنيادگرايي وجود و فعاليتهاي نيروهاي عميقاً دموكراتيك مسلمان است و سازمان مجاهدين خلق تنها نمونه دموكراتيك در كشورهاي اسلامي است كه از پايگاه گسترده اجتماعي برخوردار است»(السفير25مهر83).

کپی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران.


م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/
http://mu.tahani.googlepages.com/