چهارشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۷

کاریکاتور، توفیقبعله. خد متون بگيم که . اينا . الآن خود بخود يک شعری دارد ميآدبيرون که


مجاهد ين ايش پيشن
ساکيت هرگيز نميشن
ريشه زدن تو د نيا
اصلا تموم نميشن...


و بد بختی بزرگ مقام عظمای ما و ما هم همين است ...و شما نمايندگان فردا فردا و بی بی سی...