چهارشنبه، شهریور ۲۰، ۱۳۸۷

صف چپاولگرانا لها !! رهبر ما د زد باشد
ملا عين حاکم اين سر زمينند

ا گر ما می کنيم سرقت چو رهبر
چرا از بهر ما اندر کمينند !؟...