جمعه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۷

دانيل زوكر: نیروی چند ملیتی و آمریكا متعهد به حفاظت اشرف هستند و نباید آن را منتقل كنند

دانيل زوكر: نیروی چند ملیتی و آمریكا متعهد به حفاظت اشرف هستند و نباید آن را منتقل كنند
5:17:00 AM 1387/6/29
--
--

درتحصن هموطنان وخانوادهای مجاهدان اشرف درمقابل مقر ملل متحد در نیویورك، پروفسور دانیل زوكر مدیر انجمن آمریكایی طرفدار دمكراسی در خاورمیانه سخنرانی كرد. پروفسور دانیل زوكر گفت ”ما در مقابل سازمان ملل جمع شده ایم تا توجه جهان را در رابطه با یك بیعدالتی جلب كنیم. نیروی چند ملیتی و آمریكا متعهد به حفاظت اشرف هستند و نباید آن را منتقل كنند. این مجاهدین اشرف بودند كه توانستند عراقیها را از مذاهب و اقوام مختلف در كنار هم علیه صدور بنیادگرایی از سوی رژیم آخوندی متحد كنند. ما در اینجا جمع شده ایم تا خیانت به عدالت بی سر و صدا انجام نشود و بدینوسیله تمام مراجع و مجامع بینالمللی ذیربط از جمله صلیب سرخ جهانی و دبیركل ملل متحد را به رعایت تمامی موازین بین المللی حقوق انسانی برای ساكنان اشرف فرامیخوانیم .
پروفسور زوكر آنگاه به اتفاق هیأتی از خانوادههای ساكنان اشرف با در دست داشتن نامه ای خطاب به بانكیمون دبیركل ملل متحد به سازمان ملل متحد مراجعه كردند و نامه را تسلیم دفتر دبیركل كردند. در این نامه اقدام فوری دبیركل در مورد حقوق و حفاظت ساكنان اشرف خواسته شده است.
در محل تحصن نیویورك یك نمایشگاه حقوق بشر برپا شده بود كه مورد استقبال شهروندان آمریكایی و خارجی قرار گرفت. آنها همچنین طومارهایی در حمایت از ساكنان اشرف امضا كردند.
نمایندگان رسانههای خبری و خبرنگاران شماری از كانالهای تلویزیونی نیویورك ضمن تهیه گزارش از این تحصن، مصاحبههایی با پروفسور زوكر و متحصنان انجام دادند.