پنجشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۷

آخوندها سرانجام به تعفن و نجاست پای خود پی بردند

آخوندها سرانجام به تعفن و نجاست پای خود پی بردند
12:50:33 PM 1387/7/3
سازمان مجاهدين خلق ايران
سازمان مجاهدين خلق ايران


دیدبان اطلاعات آخوندها با اذعان به عقب نشینی“بخش تصمیم ساز و اثر گذار حاكمیت ” از درخواست استرداد و محاكمه مجاهدین در عراق ، آنرا “اظهار واقعیت از سوی بزرگترین مدعی محاكمه و اخراج مجاهدین ” توصیف كرد كه هدف آن بیرون كشیدن پای رژیم “از قضیهی مجاهدین” است.
دیدبان اطلاعات آخوندی افزود: دستگاه تبلیغاتی مجاهدین با تمام ظرفیت خود بهدنبال جوسازی تبلیغاتی و شانتاژ رسانهای دربارهی موضوع انتقال حفاظت اردوگاه اشرف به ارتش عراق میباشد و شاید بتوان گفت كه خوشآیندترین رویداد برای مجاهدین استرداد باشد كه بهوسیلهی آن بتوانند به اسطورهسازی بپردازند. اما حاكمیت دست رهبری مجاهدین را خوانده و بههیچوجه تمایلی ندارد تا اینبار نیز رجوی ، برای خودش وجههای بیافریند.
سخنگوی دفتراروپایی مجاهدین در اسلو گفت : هر چند كه عقب نشینی رژیم آخوندی در زمینه استرداد مجاهدین، كه پنج سال و نیم برای آن بی وقفه پای می فشرد، تحت فشار شدید بین المللی و بویژه پس از آن صورت می گیرد كه سفیر عراق در تهران التزام دولت متبوع خود را به قوانین بین المللی اعلام كرد؛ با این همه جای خوشوقتی است كه آخوندها سرانجام به تعفن و نجاست پای خود پی بردند و به این نتیجه رسیدند كه باید این پای آلوده و چركین را به ظاهرهم كه شده از موضوع استرداد و محاكمه مجاهدین در عراق، بیرون بكشند والا بیشتر زیان خواهند كرد.
یادآوری میكنیم كه سفیر عراق در تهران از این پیشتر در گفتگو با خبرگزاری حكومتی فارس ، در پاسخ به این سوال كه آیا امكان استرداد مجاهدین وجود ندارد ، تصریح كرده بود كه صورت مسئله ، تحویل دادن مجاهدین خلق به ایران نیست، زیرا یكسری مقررات و قوانین بین المللی وجود دارد كه ما به آن پایبند هستیم و نمیتوانیم آنها را مجبور كنیم كه به ایران بازگردند.
سفیر عراق افزوده بود : به آنها اجازه داده نمی شود ازقرارگاه خود خارج شوند و از سلاحهای سنگین و نیمه سنگین استفاده كنند.