یکشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۷

تحریک به جنگهای مذهبی ، زینت میرهاشمی


فراسوی خبر ... شنبه 30 شهریور

تحریک به جنگهای مذهبی

زینت میرهاشمی
آدینه 27 شهریور، طوماری در میدان انقلاب، خیابان 16 آذر، سر در اصلی دانشگاه تهران نصب شده بود. امضا کنندگان این طومار از دادستان رژیم خواستار برخورد سخت با «تشکیلات بهائیت» شده اند. دامن زدن به اختلاف بین شیعیان با سنیها، بهاییها و یهودیان، از شگردهای باندهای رژیم برای سرکوب بیشتر مردم و نیز فرار از بحران مشروعیت است. در راس تحریک کنندگان این نوع جنگهای مذهبی، ولی فقیه است.

ماجرای درگیری باندهای رژیم پیرامون صحبتهای رحیم مشائی در رابطه با مردم اسرائیل سرانجام با مداخله ولی فقیه همراه شد. علی خامنه ای آدینه 29 شهریور، در حالی که صحبتهای رحیم مشایی در رابطه با مردم اسرائیل را موضع دولت جمهوری اسلامی ندانسته گفت: «این که گفته می شود ما با مردم اسرائیل هم مثل مردم دیگر دنیا دوستیم، این حرف درستی نیست.» حرفهای ولی فقیه در حالی زده می شود که احمدی نژاد گفته بود حرف آقای مشایی حرف دولت است.


برداشتی از سایت ایران نبرد