دوشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۷

می خواهند زندگی کارگران و کارکنان هفت تپه را به تباهی بیشتر بکشند.


سایت ایران نبرد

اطلاعیه می خواهند زندگی کارگران و کارکنان هفت تپه را به تباهی بیشتر بکشند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در روز 5 شهریور امسال آگهی مزایده برای فروش 700 هکتار از اراضی این شرکت را منتشر کرد. در این آگهی مزایده که ضمیمه این اطلاعیه است, قید شده که روز 26 شهریور امسال پیشنهادهای خرید اراضی مزبور مورد بررسی قرار میگیرد. این دومین مزایده برای فروش اراضی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است. در مزایده قبلی یک هزار هکتار از اراضی این شرکت به معرض فروش گذاشته شده بود.فروش زمینهای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه سبب بیکاری چند هزار کارگر و کارکن این واحد بزرگ صنعتی خواهد شد و زندگی آنان را به تباهی هر چه بیشتر خواهد کشاند.کارگران و کارکنان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اتحاد و همبستگی خود اجازه نخواهند داد که زندگی آنان در اثر سیاستهای ضد کارگری رژیم ولایت فقیه تباه شود.ما از تمامی تشکلهای گارگری در سراسر جهان و از نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهیم که برای توقف طرح فروش شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه, رژیم ایران را تحت فشار مداوم قرار دارده و از مبارزه کارگران هفت تپه برای جق کار و تحقق یک زندگی انسانی حمایت کنند.دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانیکشنبه 24 شهریور 1387( 14 سپتامبر 2008)