شنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۷

اتحادیه اروپا نقض حقوق اقلیتهای مذهبی توسط رژیم آخوندی را محكوم كرد

اتحادیه اروپا نقض حقوق اقلیتهای مذهبی توسط رژیم آخوندی را محكوم كرد
12:45:09 PM 1387/7/6
اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا

روز جمعه فرانسه به عنوان ریاست اتحادیه اروپا بیانیهیی در مورد وضعیت اقلیتهای مذهبی در ایران منتشر كرد.
در این بیانیه آمده است كه اتحادیه اروپا نسبت به نقض آزادیهای مذهبی و اعتقادات دینی و بخصوص نقض آزادی برگزاری مراسم مذهبی در ایران نگران است.
براساس بیانیه ریاست اتحادیه اروپا فشار بر اقلیتهای مذهبی توسط رژیم ایران طی ماه های اخیر شدت یافته است.
اتحادیه اروپا، همچنین به شدت نگران دستگیریها، بطور خاص از ماه آوریل سال جاری تاكنون می باشد. این دستیگریها بخصوص كسانی را شامل می شود كه به مذهب مسیحیت گرویده اند. اعضای جامعه بهاییها نیز در میان دستگیرشدگان هستند. اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط دستگیر شدگان و توقف تمامی اشكال خشونت و تبعیض علیه آنها می باشد.
در بیانیه ریاست اتحادیه اروپا همچنین آمده است: گزارشهای زیادی وجود دارد كه نشان مى دهد مسیحیان، بهاییها، پیروان تصوف و سنیها در ایران بطور معموم تحت انواع سركوب، مانند ضبط اموال و داراییها، بی‌حرمتی و بی احترامی به اماكن مذهبی و پرستشگاهها قرار می گیرند. آنان همچنین با زندان و اعمال خشونت شامل تهدید به مرگ روبرو هستند.
ریاست اتحادیه اروپا نگران تصمیم مجلس رژیم ایران در مورد قانون مجازات مرگ به اتهام ارتداد میباشد. اگر این قانون تصویب شود، نقض شدید آزادیهای مذهب و عقیده است چنین قانونی ماده 18 كنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را كه ایران نیز امضا كننده آن است، نقض میكند و جان شمار زیادی از ایرانیانی را كه طی ماه های اخیر بخاطر عقیده ومذهب بدون محاكمه زندانی شده اند به خطر می اندازد.
اتحادیه اروپا از رژیم ایران می خواهد نسبت به این قانون تجدید نظر كند و تمامی كسانی را كه به خاطر مذهبشان زندانی شده اند، آزاد كرده و اجازه دهد تمامی شهروندان ایرانی در انتخاب مذهب و عقیده آزاد باشند.