چهارشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۹

الزمان: اكثريت نمايندگان كنگره آمريكا، دولت عراق را به تضمين حفاظت ساكنان اشرف، فراخواندند

الزمان: اكثريت نمايندگان كنگره آمريكا، دولت عراق را به تضمين حفاظت ساكنان اشرف، فراخواندند

اكثريت كنگره آمريكا خواستار  تضمين حفاظت ساكنان اشرف شدند
اكثريت كنگره آمريكا خواستار تضمين حفاظت ساكنان اشرف شدند

روزنامه الزمان قطعنامه اكثريت نمايندگان كنگره آمريكا براى تضمين حفاظت و امنيت ساكنان اشرف را در يك صفحه كامل شماره امروز خود درج كرد
عناوين مندرج در اين صفحه عبارتند از:
ـ اكثريت نمايندگان كنگره آمريكا با صدور قطعنامهيى دولت عراق را به تضمين حفاظت و امنيت ساكنان اشرف فرا مىخواند

ـ اكثريت اعضاء كنگره از جمله 24 رئيس و نائب رئيس كميته، 103 رئيس و نائب رئيس كميتههاى فرعى و 31تن از اعضاى كميته خارجى، رئيسجمهور آمريكا را به اجراى تعهدهاى ايالات متحده براى تضمين حفاظت ساكنان اشرف تحت قوانين بينالمللى و التزامات ناشى از توافقنامه فرا مىخوانند


در قطعنامه نماينده كنگره آمريكا كه در شماره امروز روزنامه الزمان درج شده از جمله آمده است:
مجلس نمايندگان كنگره تصويب مىكند كه:
1. خشونت مستمر توسط نيروهاى امنيتى عراق عليه ساكنان اشرف را محكوم مىكند
2. به دولت عراق فراخوان مىدهد كه به تعهدهاى خود به ايالات متحده در تضمين سلامت كسانيكه در قرارگاه اشرف زندگى مىكنند پايبند بوده و از بازگشت غير داوطلبانه آنها به ايران جلوگيرى نمايد
3. به رئيسجمهور آمريكا فراخوان مىدهد كه كليه اقدامات لازم و مناسب براى پايبندى به تعهدهاى ايالات متحده تحت قوانين بينالمللى و التزامات ناشى از توافقنامه، براى تضمين امنيت فيزيكى و حفاظت ساكنان قرارگاه اشرف عليه رفتار غيرانسانى و اخراج غيرداوطلبانه توسط نيروهاى امنيتى عراق را انجام بدهد.

روزنامه الزمان در شماره امروز خود هم‌چنين اظهارات شمارى از نمايندگان كنگره آمريكا در حمايت از اشرف را درج كرده است.

ايليانا رزلهتينن، رئيسجمهوريخواهان در كميته خارجى: از عراق تضمين دريافت كرديم كه با ساكنان اشرف به شيوه انسانى رفتار شود. ولى عملكرد نيروهاى امنيتى عراق آن تضمينها را مكرراَ زير علامت سؤال برده است. در مقابل چنين رفتار وحشيانهيى، آمريكا موظف است كليه اقدامات لازم و مناسب را براى پايبندى به تعهدهاىمان بهعمل آورد و تضمين كند كه با ساكنين اشرف به‌طور انسانى رفتار شود.

اد تاونز، رئيس كميته بازبينى و رفرم كاركردهاى دولت: اين يكى از موارد بسيار نادر است كه اين تعداد نماينده هم جمهوريخواه و هم دموكرات در رابطه با يك موضوعى (مانند موضوع اشرف) با همديگر متحد كار مىكنند.

تد پو، عضو كميته خارجى كنگره امريكا: ما در برابر كسانى كه مىخواهند به ساكنان قرارگاه اشرف آسيب برسانند، ساكت نخواهيم ماند تا آنها راه شرورانه خود را ادامه بدهند و اشرفيها را در محل و مناطق دورافتاده پراكنده كنند. ساكنان اشرف مىتوانند در كنار هم باشند، و در كنار هم در امان باشند، در امنيت زندگى كنند و ما مراقب هستيم كه آنهايى كه مى‌خواهند به ساكنان نجيب اشرف آسيب برسانند نتوانند اين كار را انجام بدهند.

باب فيلنر، رئيس كميته بازماندگان جنگى: ما مىبايستى اشرف را حفظ كنيم. نه فقط بهخاطر آزاديهاى فردى و سلامت ساكنين آن، بلكه اشرف سمبل مقاومت است. آمريكا مىبايستى مللمتحد را تشويق كند تا نقش خودش را از يك موقعيت نظارت كننده به يك موقعيت حفاظت كننده ارتقاء بدهد

دى ناروهراباكر، عضو عاليرتبه كميته خارجى كنگره امريكا: بسيار ناگوار خواهد بود، اگر اجازه بدهيم ساكنان اشرف از محل خودشان اجبارا اخراج بشوند و در معرض خطر رژيم ملايان قرار گيرند. تعهد ما اين است كه مردم ايران، چه در اشرف باشيد يا در ايران در خيابانها تظاهرات كنيد ما با شما هستيم.