سه‌شنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۸۷

پاسخ به ولیفقیه ارتجاع ، مسعود رجوی


پاسخ به ولیفقیه ارتجاع
مسعود رجوی - 10اسفند1387

12:33:41 PM 1387/12/12
مسعود رجوي - رهبر مقاومت
مسعود رجوي - رهبر مقاومت

خامنهای پردهها را كنار زد و در دیدار با رئیسجمهور عراق، بهدهاندریدگی علیه مجاهدین پرداخت و خواهان «عملی شدن توافقها» شد.

انگار كه عراق تیول و ملك طلق ولایت ارتجاع است، «بهصورت جدی عملی شدن توافق دوجانبه در خصوص اخراج» مجاهدین را بستانكاری میكند و بهگونه حكم حكومتی رژیم آخوندی، مقرر میكند: «این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم». زیرا مجاهدین بهگفته بزرگ عمامهداران ولایت، «مایه شر و فساد» هستند؛ بهخصوص كه اتحادیه اروپا هم آنها را از لیست گروههای تروریستی خارج كرده است. اما در همین حال میگوید كه دولتهای اروپا «حاضر بهپذیرفتن منافقین در كشورهای خود نیستند».

به فرموده ولیفقیه ارتجاع: «نظامیان اشغالگر (هم) باید هرچه زودتر از عراق خارج شوند، زیرا هر یك روزی كه خروج آنها بهتأخیر بیفتد بهضرر ملت عراق خواهد بود».

طفلك فرتوت فراموش كرده است كه منقل خودش و رژیمش از همین آتش اشغال عراق گرم شد!

بهروی خودش هم نمیآورد كه مردم عراق در انتخابات اخیر، در كربلا و بغداد و بصره و دیالی، آنچنان به رژیم منفور آخوندی و عوامل و وابستگانش سیلی زدند كه صورت آخوندهای حاكم در تهران و قم سرخ شد! مردم عراق در این سالیان با گوشت و پوست و استخوان، مفهوم اشغال خزنده و پنهان را دریافتهاند.

×××××××

اما آنچه بهطور مضاعف خامنهای را زخمی و برآشفته كرده است، دانشجویانی هستند كه در تهران بهدفن استخوان و گورستان كردن دانشگاهها از یكسو و به «دانشگاه» شدن شكنجهگاه اوین، در حاكمیت آخوندی از سوی دیگر، معترضند؛ از این روست كه دقّدل خود را بىمحابا بر روی مجاهدین خالی میكند و آنها را مایه و موجب «شر و فساد» میداند.
راست میگوید! الحق كه مجاهدین در همه جا، «شر و فساد» حكومت آخوندی را خوب برملا كردند. دست مریزاد!