چهارشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۷

عبور توفان ”گوستاو” از شهرهای ساحلی جنوب آمریكا

عبور توفان ”گوستاو” از شهرهای ساحلی جنوب آمریكا
12:42:14 PM 1387/6/12
طوفان گوستاو
طوفان گوستاو

مقامات شهرهای ساحلی جنوب آمریكا پس از عبور توفان ”گوستاو” به ارزیابی خرابیها و وضعیت شهر پرداختند. به گزارش سی.ان.ان، با وجود این كه توفان گوستاو خرابیهایی بوجود آور‌د، ولی خرابی فاجعه باری رخ نداده است. مقامات از حدود یك میلیون نفری كه شهرها را ترك كرده اند خواستند تا یك روز دیگر به خانههای خود باز نگردند، تا این كه جادهها و خیابانها پاكسازی شده و برق شهر تعمیر شود.