چهارشنبه، آبان ۲۹، ۱۳۸۷

سرهنگ جان هورد: دو تن از كلیدیترین فرماندهان گروههای ویژه به ايران رفتهاند

سرهنگ جان هورد: دو تن از كلیدیترین فرماندهان گروههای ویژه به ايران رفتهاند
11:33:54 AM 1387/8/28
تانكهاي عراقي در ورودي شهرك صدر
تانكهاي عراقي در ورودي شهرك صدر

سرهنگ جان هورد از فرماندهان نظامی ارتش آمریكا گفت: دو تن از كلیدیترین فرماندهان گروههای ویژه، بنامهای ابودرع و شیخ باقر از عراق به ایران رفتهاند و خشونت در شهرك صدر را از طریق معاونان خود، هدایت میكنند.

این فرمانده نظامی ارتش آمریكا كه در شهرك مستقر است، طی یك كنفرانس مطبوعاتی فاش ساخت این افراد گروههای ویژه خود را تشكیل دادهاند.
وی افزود بیشتر فرماندهان كلیدی ارتش مهدی كه تعداد آنها بین 15 تا 20نفر مىشود، به ایران رفتهاند. تا كنون نزدیك به 700تن از این نیروها كشته شدهاند».