شنبه، آذر ۰۲، ۱۳۸۷

وزیر خارجه آلمان خواستار افزایش فشار بینالمللى علیه رژیم آخوندى شد

وزیر خارجه آلمان خواستار افزایش فشار بینالمللى علیه رژیم آخوندى شد
11:35:16 AM 1387/9/1
فرانك والتر اشتاين ماير
فرانك والتر اشتاين ماير

فرانك والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان خواستار افزایش فشار بینالمللى بر رژیم ایران برای متوقف كردن فعالیتهای هستهیى این رژیم شد.
وی كه به هندوستان سفر كرده است گفت: ”در حال حاضر رژیم ایران با این انتظار كه دولت باراك اوباما یك علامت جدیدی ارسال كند، روی زمان بازی میكند. اما فشار بینالمللى باید روی رژیم ایران حفظ شود“.