جمعه، آذر ۰۸، ۱۳۸۷

فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران، یك هفته اعتراض بمناسبت روز دانشجو علیه دیكتاتوری آخوندی

اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق ايران
فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران، یك هفته اعتراض بمناسبت روز دانشجو علیه دیكتاتوری آخوندی
11:49:50 AM 1387/9/8
سازمان مجاهدين خلق ايران
سازمان مجاهدين خلق ايران

دانشجویان مجاهد و مبارز،
جوانان آگاه و آزادهایران،
در آستانه 16آذر، روز دانشجو، به شهیدان 16آذر1332 و به همه شهیدان جنبش دانشجویی كه جانشان را در مبارزه با دیكتاتوری های شاه و شیخ فداكردند یا با تحمل زندان و شكنجه فریاد آزادیخواهی مردم ایران را طنین انداز نمودند، درود می‌فرستیم و همه دانشجویان و دانشگاهیان و جوانان آزاده میهن را به یك هفته اعتراض علیه دیكتاتوری آخوندی فرامیخوانیم.

رژیم پوسیده آخوندی كه در گرداب بحرانهای لاعلاج سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و بینالمللى دست و پا میزند، امروز بیش از هر زمان دیگر از حركتهای اعتراضی مردم به ستوه آمده و مخصوصا از اعتلای فزاینده جنبش دانشجویی به وحشت افتاده است. عوامل و كارگزاران رژیم در دانشگاهها مذبوحانه می كوشند با به بند كشیدن دانشجویان پیشتاز مجاهد ومبارز، حركتهای اعتراضی وصدای آزادیخواهی آنان و مردم ایران را درگلو خفه كنند. فاشیسم مذهبی با برگزاری مانورهای سركوبگرانه درشهرها و با گسیل پاسداران و مأموران سركوبگر می كوشد تا حاكمیت پوسیده خود را بر سرپانگهدارد. اما دانشجویان آگاه وآزادهایران با بیش از 700 حركت اعتراضی در یكسال گذشته با فریاد ”دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد“ و با خروش اشرف نشان ”ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم“ نشان دادند كه مشعلهای پایداری و آزادیخواهی را هرگز بر زمین نمیگذارند.

خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران