پنجشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۸۷

دبیركل و هیأتی ازشورای زنان آلمان با رئیسجمهور برگزیده مقاومت دیدار نمودند

دبیركل و هیأتی ازشورای زنان آلمان با رئیسجمهور برگزیده مقاومت دیدار نمودند
11:06:16 AM 1387/9/7
رئيس جمهور برگزيده مقاومت حين ديدار با  دبیركل و هیأتی ازشورای زنان آلمان
رئيس جمهور برگزيده مقاومت حين ديدار با دبیركل و هیأتی ازشورای زنان آلمان

دبیركل و هیأتی ازشورای زنان آلمان حين ديدار با خانم مريم رجوي
دبیركل و هیأتی ازشورای زنان آلمان حين ديدار با خانم مريم رجوي

رئیسجمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی درسومین روز سفر خود به آلمان با دبیركل و هیأتی ازشورای زنان آلمان كه میلیونها زن آلمانی را درسراسر این كشور دربرمىگیرد دیدارنمود. دكتر معصومه بلورچی نماینده شورای ملی مقاومت ایران درآلمان در این دیدار شركت داشت. در این دیدار كه در شامگاه ششم آذر در محل اقامت رئیسجمهور برگزیده مقاومت دربرلین صورت گرفت، خانم رجوی، ضمن ابراز خوشوقتی از دیدار با هیأت شورای زنان آلمانی، با آنان پیرامون اوضاع ایران، موقعیت مقاومت و شهر اشرف و همچنین درباره نقش تعیین كننده زنان در مبارزه با دیكتاتوری زنستیز مذهبی گفتگو نمود و از جمله گفت: رژیم ولایت فقیه بیشترین ستم و سركوب را علیه زنان اعمال میكند و در مقابل، بیشترین پتانسیل مبارزاتی علیه فاشیسم مذهبی نیز در زنان مقاوم ایران متكاثف شده است. از همین روست كه زنان در جنبش مقاومت نقشی پیشتاز و تعیین كننده دارند و هزار زن مقاوم شهر اشرف هستند كه این جنبش را در سختترین و پیچیدهترین شرایط هدایت كردهاند.

خانم رجوی گفت رژیم آخوندی از همان آغاز حاكمیت خود، به تبعیض وسركوب و اعدام و شكنجه علیه زنان ایران روی آورد و این رژیم از طریق زنستیزی و ستم جنسی، ستم وسركوب عمومی را دركل جامعه گسترش میدهد تا حاكمیت منفور خود را سرپا نگهدارد. اما زنان ایران با مقاومت در برابر دیكتاتوری آخوندی نشان دادند كه هرگز تسلیم نمیشوند و آینده ثابت خواهد كرد كه این رژیم ضدانسانی ضربه كاری را از همین زنان مقاوم ایرانی دریافت خواهد كرد.


خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران