جمعه، آذر ۰۸، ۱۳۸۷

رئیسجمهور برگزیده مقاومت، پس از دیدار از دفتر نمایندگى شوراى ملى مقاومت در آلمان، این كشور را به مقصد پاريس ترك كرد

رئیسجمهور برگزیده مقاومت، پس از دیدار از دفتر نمایندگى شوراى ملى مقاومت در آلمان، این كشور را به مقصد پاريس ترك كرد
6:21:09 AM 1387/9/8
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت

رئیسجمهور برگزیده مقاومت، خانم مریم رجوی، در آخرین روز سفر خود به آلمان و قبل از ترك این كشور از دفترنمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان دیدن كرد خانم رجوی یك نسخه از فهرست شهیدان و یك مدال از شهر اشرف را به نمایندگی شورا اهدا نمود. رئیسجمهور برگزیده مقاومت خطاب به هموطنان و حامیان مقاومت كه در محل نمایندگی اجتماع كرده بودند، گفت: پایداری و عزم جزم شما در مقاومت علیه فاشیسم مذهبی و حمایتهای مستمر شما از مجاهدان قهرمان اشرف، به جهان نشان داد كه ایران، نه با رژیم پلید آخوندی، بلكه با مقاومت و ملت آزادهیی شناخته میشودكه به رغم همه دشواریها و موانع، این چنین پایداری میكند.


خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران