چهارشنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۷

متحصنین ژنو، یاد مجاهد شهید عبدالرضا رجبى را گرامى داشتند 11:48:37 AM 1387/8/14 گراميداشت ياد مجاهد شهيد عبدالرضا رجبي گراميداشت ياد مجاهد شهيد عبدالر

متحصنین ژنو، یاد مجاهد شهید عبدالرضا رجبى را گرامى داشتند
11:48:37 AM 1387/8/14
گراميداشت ياد مجاهد شهيد عبدالرضا رجبي
گراميداشت ياد مجاهد شهيد عبدالرضا رجبي

هفتادمین روز تحصن خانوادههای مجاهدان اشرف، هواداران مقاومت وایرانیان آزاده در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، با بزرگداشت یاد مجاهد شهید عبدالرضارجبی آغازگردید و متحصنان ضمن تجدید عهد با شهیدان به ویژه شهیدان دوران پایداری هم چون حجت زمانی وولی الله فیض و عبدالرضا رجبی و اجرای جمعی سرود قسم، بر عزم جزم خود درایستادگی و پافشاری بر حقوق اشرفیان قهرمان تاكید كردند. در جریان این تحصن، 8 هیأت ازسوی متحصنین به دفاتر صلیبسرخ، كمیساریای عالی پناهندگی و كمیسر عالی حقوقبشرمراجعه كردند وخواستهای خانوادههای متحصن رابه اطلاع آنان رساندند.

در تحصن روز دوشنبه، پدر شجاعی كه 12تن از اعضای خانوادهاش بدلیل وابستگی به مجاهدین خلق توسط رژیم آخوندی بهشهادت رسیدند، ازطرف خانوادههای شهدای مجاهد خلق و خانوادههای مجاهدان مستقر در اشرف، به دلاوران اشرفی درود فرستاد وطی سخنان كوتاهی گفت: خانوادههای مجاهدین ویاران مقاومت تاهرزمان كه ضروری باشد و تا پای جان آمادهاند كه به تحصن خود ادامه دهند تاحقوق قانونی فرزندان مجاهدشان درشهر اشرف تامین شود.

سپس، پیام شورای ایرانیان شهر هامبورگ، قرائت شد. در این پیام ضمن ادای احترام به مجاهد شهید عبدالرضارجبی، حمایت همه چانبه ایرانیان شهر هامبورگ از تحصن ژنو اعلام و خاطر نشان شده بود كه حامیان مقاومت درتلاشهای خود برای تضمین حفاظت و حقوق اشرفیان هرگز ازپانخواهند نشست.
جامعه فارغالتحصیلان ومتخصصین ایرانی هوادار شورای ملی مقاومت مقیم آلمان نیز در پیامی كه بزبانهای فارسی وآلمانی قرائت شد، خاطر نشان ساخت كه این انجمن باعزم راسخ برای رسیدن به اهداف تحصن كه همانا احقاق حقوق قانونیاشرفیان میباشد، تابه آخر ایستاده است و توجه دولتمردان و مقامهاى مربوطه را به انجام مسئولیتشان درقبال حفاظت شهر اشرف جلب میكند.

در قسمت دیگری از برنامه، نامه حمایت هنرمندان ایرانی مقیم شمال آلمان دررشتههای موزیك، هنرهای تجسمی وادبیات خوانده شد كه در قسمتی از آن با اشاره به جنایات ضحاك وار آخوندهای ضدبشر آمده است: هنرمندان آزاده میهنمان حمایت تام وتمام ازمقاومت سرفرازایران واشرفیان قهرمان رادرشرایط كنونی، یك وظیفه ملی ومیهنی دانسته و نیروی چندملیتی رابه ادامه حفاظت ازشهر اشرف بر اساس وظایفشان فراخواندند. نماینده شورای ایرانیان شهربرمن درآلمان نیز طی سخنانی ضمن تاكید بر حقوق قانونیاشرفیان به ذكرخاطره یی از شهید دكتركاظم رجوی واقدامهاى خستگیناپذیراوبرای كسب حقوق قانونی پناهندگان ایرانی پرداخت وازقول شهید بزرگ حقوقبشر یادآوری نمود كه ما حقوق برحقمان را ازراه مقاومت وپافشاری بر خواستهایمان به دست میآوریم. این بار نیز همراه باخانوادههای مجاهدان اشرفی و هواداران مقاومت شركت كننده درتحصنهای ژنو و نیویورك آن قدر مقاومت و ایستادگی میكنیم تا حقوق قانونی وحفاظت اشرفیان تضمین شود.