دوشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۸۷

سازمان حقوقبشر نوین فرانسه بهشهادت رساندن مجاهد قهرمان عبدالرضا رجبی را محكوم كرد

سازمان حقوقبشر نوین فرانسه بهشهادت رساندن مجاهد قهرمان عبدالرضا رجبی را محكوم كرد
11:42:56 AM 1387/8/19
پير برسي
پير برسي

سازمان حقوقبشر نوین فرانسه با صدور اطلاعیهیی بهشهادت رساندن مجاهد خلق عبدالرضا رجبی در زیر شكنجه، توسط دیكتاتوری آخوندی را محكوم كرد.
در این اطلاعیه، پیربرسی رئیس سازمان حقوقبشر نوین فرانسه خاطرنشان كرد: رژیم تهران، با بهشهادت رساندن عبدالرضا رجبی، در زیر شكنجه یكبار دیگر چهره واقعی خود، یعنی چهره «فاشیسم» را بر ملا كرد. این مبارز شجاع كه در سال 2001 بعد از مجروح شدن دستگیر شده بود، به رغم محكومیت به مرگ، نهایتاً به حبس ابد محكوم شده بود، ولی به این دلیل كه بر سر آرمانهای دموكراتیكش ایستادگی میكرد، توسط رژیم ملایان بهشهادت رسید.

حقوقبشر نوین فرانسه یاد او را گرامی میدارد و مجددا بر حمایت خود از سازمان مجاهدین خلق ایران تأكید میكند.