شنبه، آبان ۲۵، ۱۳۸۷

نصب تصاویر رهبر مقاومت و آرم شهر اشرف در شهرهاى مختلف ایران

نصب تصاویر رهبر مقاومت و آرم شهر اشرف در شهرهاى مختلف ایران
هواداران مجاهدین با نصب تصاویر رهبر مقاومت و آرم شهر اشرف در خیابانها و پاشیدن رنگ به تصاویر منحوس خمینی و خامنهای به فعالیتهای خود علیه رژیم آخوندی ادامه دادند.
اكنون به فیملى كه از اصفهان و تهران به دستمان رسیده توجه كنید: