شنبه، آذر ۰۲، ۱۳۸۷

رئیسجمهور برگزیده مقاومت، تصویب این قطعنامه را به مردم ایران و عموم مدافعان حقوقبشر در جهان تبریك گفت


كمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، قطعنامه نقض وحشیانه حقوقبشر در ایران را به تصویب رساند
1:00:27 AM 1387/9/2
كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد
كميته سوم مجمع عمومي ملل متحدرئیسجمهور برگزیده مقاومت، تصویب این قطعنامه را به مردم ایران و عموم مدافعان حقوقبشر در جهان تبریك گفت


شامگاه جمعه كمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه نقض وحشیانه حقوقبشر در ایران را به تصویب رساند. این قطعنامه كه پنجاهو پنجمین قطعنامه ارگانهای مختلف ملل متحد علیه نقض حقوقبشر توسط رژیم آخوندی است نگرانی عمیق خود را «از نقض جدی حقوقبشر و آزادیهای پایه ای در جمهوری اسلامی ایران» «از جمله نمونههای زیادی» از « شكنجه و مجازاتها و رفتارهای ضدانسانی مانند شلاق زدن و نقص اعضای بدن»، «اعدامهای خیابانی»، «سنگسار بهعنوان شیوهای از اعدام»، «اعدام افرادی كه موقع ارتكاب جرم زیر 18سال بودند»، «دستگیری و سركوب زنان كه خواستار حقوق حقه خود هستند»، «ادامه تبعیض و نقض حقوق اقلیتهای مذهبی، قومی و اقلیتهای دیگر»، «محدودیتهای جدی و مستمر آزادی عقیده و بیان، تجمعات صلح آمیز و اجتماعات و افزایش اذیت و آزار، ترساندن و تحت تعقیب قرار دادن مدافعان حقوقبشر» ابراز میكند. قطعنامه همچنین از دبیركل ملل متحد خواسته است كه گزارشی درباره وضعیت حقوقبشر در ایران ارائه دهد.

ادامه.