دوشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۸۷

فاكس نیوز: کشورهای خاورمیانه از مجهز شدن رژیم ایران به سلاح اتمینگران هستند

فاكس نیوز: کشورهای خاورمیانه از مجهز شدن رژیم ایران به سلاح اتمینگران هستند
5:41:44 AM 1387/9/3
عليرغم خواست جامعه جهاني رژيم آخوندي به گسترش فعاليتهاي هسته يي اش مبادرت ميكند
عليرغم خواست جامعه جهاني رژيم آخوندي به گسترش فعاليتهاي هسته يي اش مبادرت ميكند

جیمز كارافانو تحلیلگر وزارت امنیت داخلی آمریكا به تلویزیون فاكس نیوز گفت: همه کشورهای خاورمیانه از مجهز شدن رژیم ایران به سلاح اتمینگران هستند.
فاكس نیوز پرسید: آژانس بینالمللى انرژی اتمی در گزارش جدید خود میگوید رژیم ایران مواد هستهای کافی برای ساخت بمب اتم را دارد. این برای آمریکا و خاورمیانه چه معنی دارد؟

جیمز کارافانو گفت: ما میدانیم كه رژیم ایران نمودار فنی لازم را برای ساخت بمب اتمیدارد؛ میدانیم که موشكهای لازم را برای پرتاب بمب دارند و از این رو همه قطعات لازم یک پازل را در صورت اراده کردن برای ساخت بمب در اختیار دارد. مشکل اصلی تكثیر سلاحهای اتمی در خاورمیانه است و همه نگران این مساله هستند. این برای خاورمیانه یک کابوس خواهد بود که کشورهای منطقه با دیدن کشورهای اتمی در همسایگی خود به دنبال سلاح اتمیخواهند رفت.