پنجشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۸۷

مقاومت ایران اظهارات ربیعی را بیپایه دانست

مقاومت ایران اظهارات ربیعی را بیپایه دانست
5:38:20 AM 1387/11/30
يونايتدپرس
يونايتدپرس

یونایتدپرس بینالمللى گزارش داد:
شورای ملی مقاومت ایران كه در پاریس مستقر است، اظهارات موفق ربیعی را در مورد مجاهدین بیپایه و فاقد هرگونه مشرعیت و مبنای حقوقی دانست.
میدل ایست تایمز انگلستان نیز این خبر را منتشر كرد.