پنجشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۸۷

اعتصاب كامیونداران عراقی علیه وحشیگریهای پاسداران رژیم آخوندی

اعتصاب كامیونداران عراقی علیه وحشیگریهای پاسداران رژیم آخوندی
5:38:20 AM 1387/11/30
اعتصاب كاميونداران ـ آرشيو
اعتصاب كاميونداران ـ آرشيو

رانندگان كامیونهای باری عراق در منطقه مرزی حاجی عمران علیه رفتار وحشیانه پاسداران رژیم آخوندی اعتصاب كردند.
تلویزیون كردست گزارش داد:
به منظور ابراز اعتراض بهنحوه رفتار زشت نیروهای رژیم ایران، رانندگان بیش از 850 كامیون باری در نقطه مرزی حاجی عمران دست به اعتصاب زدند. آنها چندین روز است كه از جابهجایی كالاها. علت اصلی این اقدام رانندگان، برخورد زشت و ناشایست نیروهای رژیم ایران در مرز ”تمرچیان ”به هنگام دریافت بارها و اجناس میباشد.