پنجشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۸۷

خانوادههاى اشرفیان، نسبت به اطلاعیه مشاور امنیت ملی عراق ابراز انزجار نموند

خانوادههاى اشرفیان، نسبت به اطلاعیه مشاور امنیت ملی عراق ابراز انزجار نموند
10:06:05 AM 1387/11/30
شهر اشرف
شهر اشرف

خانوادههای ساكنان اشرف كه نیروهای عراقی، مانع ورود آنها به قرارگاه اشرف شدند پیش از ترك عراق بیانیهیی صادر كردند و نسبت به اطلاعیه مشاور امنیت ملی عراق ابراز انزجار نموند.

در این بیانیه آمده است ما جمعی از خانوادههای ساكنان اشرف كه بدلیل اوامر صادره از سوی شورای امنیت ملی عراق از دیدار عزیزانمان در اشرف محروم و منع شدهایم با اطلاعیهای شگفتانگیز كه از سوی دفتر مشاور امنیت ملی عراق در روز 17فوریه (29بهمن) صادر شده و طی آن مسئولین اشرف را مسئول منع ما از دیدار فرزندانمان معرفی كرده است مواجه شدیم.

ما از این دروغ آشكار و فشارهای غیر انسانی ابراز انزجار میكنیم و سازمانهای حقوقبشری و شخص نخست وزیر عراق را به اقدام عاجل در حل این معضل انسانی فرا میخوانیم.