سه‌شنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۷

فلسطین، در آرزوی آزادی ایران

فلسطین، در آرزوی آزادی ایران
6:08:46 AM 1387/12/6
اشرف
اشرف

”دكتر اكرم العواوده“ معاون وزارت راه و ترابری فلسطین ضمن ابراز حمایت از مجاهدین اشرف گفت:
در فلسطین به امید روزی هستیم كه ساكنان قرارگاه اشرف، آزادانه و بدون هیچ كنترل و نظارتی زندگی كنند و همچنین به روزی چشم دوختهاند كه ساكنان اشرف بدون اینكه در معرض تعقیب امنیتی یا دستگیری سیاسی قرار بگیرند در بین مردمشان در ایران و تحت رایت آزادی كه در همه جا بر افراشتهاند زندگی نمایند.

معاون وزارت راه و ترابری فلسطین كه اظهاراتش در روزنامه الزمان درج شده، افزود: امیدواریم مجاهدین رایت آزادی را در كشورشان ایران و بر فراز كوههاى آن برافرازند. همانطور كه آنرا در پاریس و اروپا هنگامیكه كه حذف نام سازمان از لیست تروریستی اعلام شد برافراشته دیدیم.