چهارشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۷

سوزان رایس نسبت به جاهطلبیهای هستهای رژیم آخوندى ابراز نگرانی نمود

سوزان رایس نسبت به جاهطلبیهای هستهای رژیم آخوندى ابراز نگرانی نمود
10:21:03 AM 1387/12/7
سوزان رايس - نماينده آمريكا در سازمان ملل
سوزان رايس - نماينده آمريكا در سازمان ملل

سفیر آمریكا در سازمان ملل متحد طی گفتگویی، نسبت به جاهطلبیهای هستهای رژیم ایران ابراز نگرانی كرد و بر ضرورت برخورد با آن تاكید نمود.

سوزان رایس گفت: در مورد رژیم ایران همانگونه كه رئیسجمهور آمریكا بارها گفته است، ایالات متحده، دستیابى رژیم ایران به قابلیت غیرمجاز هستهای را تهدیدی جدی براى خود و منطقه میبیند. ما اكنون در ابتدای مسیری مبرم، در خصوص تجدیدنظر در سیاست آمریكا در قبال رژیم ایران قرار داریم. در مورد نگرانی ما بر سر برنامه هستهای رژیم ایران، ابهامی وجود ندارد. هدف ما، هماهنگ ساختن فشارها میباشد و از طرفی ورود مستقیم به منظور بازداشتن رژیم ایران از بهپایان رساندن برنامهاش.